Công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh 6 tháng đầu năm 2016

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ 4, ngày 27/07/2016 | 08:36 AM (GMT +7)
Công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh 6 tháng đầu năm 2016

Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 07/01/2016 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016; Nghị quyết số 01/NQ-TU ngày 10/12/2015 của Tỉnh ủy, Nghị quyết số 178/2015/NQ-HĐND của HĐND tỉnh ngày 11/12/2015 về nhiệm vụ, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016; UBND tỉnh đã ban hành Chương trình công tác năm 2016 và nhiều văn bản chỉ đạo, điều hành thực hiện các nhóm giải pháp phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016; kết quả đạt được 6 tháng đầu năm 2016 cụ thể như sau:

I. VỀ CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CỦA UBND TỈNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI 6 THÁNG ĐẦU NĂM

1. UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo, điều hành quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế xã hội.

UBND tỉnh đã xây dựng và triển khai thực hiện chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI; đồng thời chỉ đạo các Sở, ngành, địa phương chủ động xây dựng chương trình hành động phù hợp với tình hình của mỗi địa phương, đơn vị.

UBND tỉnh tiếp tục triển khai các giải pháp tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ phát triển sản xuất kinh doanh, nhất là công tác giải phóng mặt bằng, hoàn chỉnh hồ sơ thủ tục đầu tư, hạ tầng thiết yếu và đào tạo nguồn nhân lực phục vụ dự án. Tiếp tục duy trì các Tổ giúp việc để hỗ trợ các nhà đầu tư triển khai các dự án trên địa bàn; chỉ đạo các Sở, ngành, địa phương hàng tuần báo cáo tiến độ và đề xuất phương án tháo gỡ khó khăn vướng mắc đối với các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh; tăng cường đi cơ sở chỉ đạo công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, tái định cư, đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án, công trình; chỉ đạo thanh tra, kiểm tra thu hồi 7 dự án chậm tiến độ, quản lý sử dụng đất không hiệu quả[1].

UBND tỉnh đã tham mưu trình Tỉnh ủy về định hướng, giải pháp phát triển vùng Đông Nam; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020; đẩy mạnh công tác giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020; tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết 05-NQ/TU cua Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ VI (khóa XX) về nông nghiệp, nông dân và nông thôn gắn với thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; về công tác dân tộc và định hướng một số dự án trọng điểm phát triển vùng Tây; về tiếp tục thực hiện 3 nhiệm vụ đột phá.

Chỉ đạo triển khai thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững giai đoạn 2016-2020. Triển khai thực hiện tổng điều tra nông nghiệp nông thôn và thủy sản. Tăng cường công tác quản lý chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm; triển khai thí điểm chuỗi cung cấp sản phẩm nông, lâm thủy sản an toàn.

UBND tỉnh chỉ đạo tăng cường công tác quản lý thu chi ngân sách nhà nước, chống thất thu thuế, quản lý nợ công, nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn vốn, đồng thời đẩy mạnh huy động các nguồn lực trong và ngoài nước cho đầu tư phát triển và đảm bảo an sinh xã hội.

Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) 6 tháng đầu năm đạt 26.100 tỷ đồng, tăng 11,7% so cùng kỳ năm trước (giá 2010); cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực, tăng tỷ trọng công nghiệp – dịch vụ, giảm tỷ trọng nông, lâm nghiệp và thủy sản. Tổng thu ngân sách trên địa bàn tiếp tục tăng khá (tăng 20,3 % so với cùng kỳ), trong đó thu nội địa đạt 59% dự toán năm.

2. UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả 3 nhiệm vụ đột phá.

UBND tỉnh tiếp tục báo cáo Tỉnh ủy và triển khai thực hiện 3 nhiệm vụ đột phá về đầu tư kết cấu hạ tầng đồng bộ, phát triển nguồn nhân lực và cải thiện môi trường đầu tư; về định hướng một số dự án trọng điểm phát triển vùng Tây.

Huy động tối đa nguồn lực để đầu tư hạ tầng; xây dựng danh mục các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP); triển khai thực hiện các giải pháp phát triển các dự án trọng điểm vùng Đông Nam;

Triển khai thực hiện đề án Phát triển giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020; tiếp tục hoàn thiện hạ tầng các khu, cụm công nghiệp (Khu Kinh tế mở Chu Lai, KCN Đông Quế Sơn, KCN Tam Thăng, các cụm CN...); huy động nguồn lực và chuẩn bị các điều kiện để đầu tư xây dựng cảng cá Tam Quang và khu neo đậu tàu thuyền An Hòa.

UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo, triển khai thực hiện nâng cao chất lượng nguồn lao động phục vụ cho mục tiêu phát triển kinh tế và giải quyết việc làm cho người lao động. Làm việc với các doanh nghiệp đầu tư các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh về nhu cầu sử dụng lao động, chỉ đạo xây dựng cơ chế khuyến khích phát triển dạy nghề trên địa bàn tỉnh theo hướng gắn công tác đào tạo ở các cơ sở đào tạo nghề với doanh nghiệp sử dụng lao động có sự hỗ trợ từ ngân sách nhà nước. Tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện các cơ chế khuyến khích, thu hút nguồn nhân lực.

Tăng cường đối thoại doanh nghiệp, kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong việc triển khai thực hiện các dự án. Tổ chức hội nghị triển khai và ban hành chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ III (khóa XXI) về đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020; công bố chỉ số cải cách hành chính năm 2015 và bàn các giải pháp nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) và chỉ số quản trị hành chính công cấp tỉnh (PAPI).

3. UBND tỉnh tăng cường công tác lãnh đạo, quản lý chỉ đạo điều hành phát triển văn hóa, giáo dục và đào tạo, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội.

UBND tỉnh tập trung kiểm tra các cơ sở đào tạo để chỉ đạo nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo; công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia; phổ cập giáo dục; chỉ đạo chuẩn bị tốt các điều kiện cho kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm học 2015-2016 và tuyển sinh năm học 2016-2017.

Tiếp tục đầu tư phát triển, đầu tư nâng cấp hệ thống các bệnh viện khu vực nhằm nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và giảm tải cho các bệnh viện tuyến tỉnh; y tế dự phòng; thành lập Ban chỉ đạo vệ sinh an toàn thực phẩm, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt các chính sách đối với người có công; chỉ đạo khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ thủ tục đề nghị công nhận và phân công, nhận phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng mới được phong tặng, truy tặng. Tiến hành kiểm tra, rà soát phê duyệt kết quả tổng điều ra rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo tiêu chí mới và tiếp tục triển khai thực hiện các giải pháp giảm nghèo.

Chỉ đạo thực hiện tốt các hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn; đẩy mạnh phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa gắn với xây dựng nông thôn mới ở các địa phương.

Chỉ đạo đẩy mạnh công tác giáo dục pháp luật, tuyên truyền các chủ trương đường lối của Đảng và Nhà nước, tạo sự đồng thuận xã hội và quyết tâm cao trong triển khai thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Tăng cường công khai, minh bạch và chủ động cung cấp thông tin về các vấn đề được xã hội quan tâm.

4. UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ khoa học - công nghệ; công tác quản lý khai thác tài nguyên khoáng sản, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu.

UBND tỉnh ban hành Chỉ thị, làm việc với lãnh đạo các huyện tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng, quản lý tài nguyên, khoáng sản trên địa bàn; trong đó chỉ đạo tăng cường vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương, đồng thời nâng cao vai trò chủ thể của chính quyền cấp xã và nhân dân trong khu vực. Chỉ đạo sắp xếp, nâng cao năng lực hoạt động các ban quản lý rừng, của kiểm lâm tại địa bàn. Chỉ đạo thực hiện công tác đấu giá quyền khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh; thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng và các đề án có liên quan theo Nghị định 99/2010/NĐ-CP của Chính phủ; Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu; Chương trình hỗ trợ ứng phó với biến đổi khí hậu SPRCC; chỉ đạo công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Chỉ đạo thực hiện trồng rừng ven biển, ứng phó biến đổi khí hậu; công tác phòng cháy, chữa cháy rừng; kiểm tra các nguồn thải vào các lưu vực sông; công tác quản lý, khai thác, sử dụng đá vôi trên địa bàn tỉnh. Chỉ đạo tăng cường quản lý đất đai, quản lý hiện trạng, hoàn chỉnh hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quản lý đất công ích trên địa bàn tỉnh.

Đã kịp thời chỉ đạo các địa phương ven biển tăng cường giám sát môi trường biển, hướng dẫn ngư dân hoạt động đánh bắt thủy hải sản tại các vùng biển không ô nhiễm, tạo điều kiện cho các sản phẩm hải sản đảm bảo an toàn được lưu thông, tiêu thụ tại tỉnh.

5.  Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, phòng chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và giải quyết khiếu nại tố cáo.

UBND tỉnh đã chọn năm 2016 là năm cải cách hành chính và đã ban hành chương trình hành động về đẩy mạnh cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020, trọng tâm là chuyển dần tư duy quản lý sang phục vụ, đảm bảo những điều kiện thuận lợi cho tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân. Chỉ đạo nâng cao hiệu quả cơ chế “1 cửa liên thông” trong việc giải quyết thủ tục đầu tư, kinh doanh; chỉ đạo xây dựng phần mềm lấy ý kiến người dân và doanh nghiệp trong thực hiện cải cách thủ tục hành chính. Thực hành tiết kiệm chống lãng phí, tăng cường phòng chống tham nhũng, lãng phí; kỷ cương, kỷ luật hành chính.

UBND tỉnh chỉ đạo tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính; tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 42/2014/QĐ-TTg ngày 27 tháng 7 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 05/2015/QĐ-UBND về Quy chế theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao.

Triển khai kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật; thực hiện tốt việc đổi mới công tác tiếp công dân định kỳ và thường xuyên theo quy định, kịp thời xử lý và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo.

Chỉ đạo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phòng chống tham nhũng gắn với thực hiện “Cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; chỉ đạo tăng cường xử lý sau thanh tra.

6. Chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, công tác đối ngoại

UBND tỉnh chỉ đạo thường xuyên theo dõi, nắm tình hình, chú ý tại các điểm nóng về khiếu nại, khiếu kiện để đảm bảo an ninh trật tự địa bàn, nhất là trong thời gian tổ chức cuộc bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 và các hoạt động nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn. Hoàn thành chỉ tiêu tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ đảm bảo số lượng và chất lượng, chỉ đạo công tác diễn tập phòng thủ; Tăng cường các hoạt động đối ngoại, hợp tác với tỉnh Sê Koong Lào và các tỉnh, thành phố khác trong khu vực và trên thế giới. Tổ chức đánh giá việc triển khai thực hiện Biên bản Hội nghị cấp cao giữa hai tỉnh Quảng Nam và Sê Koong. Tăng cường công tác quản lý đoàn ra, đoàn vào; trong 6 tháng đầu năm đã có 48 đoàn với 204 lượt cán bộ, công chức, viên chức được cử đi làm việc, tham dự hội nghị, xúc tiến đầu tư, khảo sát học tập kinh nghiệm và đào tạo ở nước ngoài, trong đó  có 11 đoàn với 106 người hoạt động ngoại giao, giao lưu, kết nghĩa với nước bạn Lào. Đón tiếp 21 đoàn khách với 152 lượt người đến thăm, làm việc với lãnh đạo tỉnh và nghiên cứu tại tỉnh (trong đón lãnh đạo tỉnh tiếp 11 đoàn với 149 lượt khách).

Chỉ đạo công tác phòng, chống ma túy; tăng cường công tác quản lý đối tượng nghiện và đưa người nghiện ma túy vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở xã hội.

Chỉ đạo thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân; thực hiện nghiêm túc quy chế phát ngôn, họp báo định kỳ, chủ động cung cấp thông tin chính thống cho báo chí và định hướng thông tin, kịp thời giải quyết các kiến nghị, đề xuất chính đáng của người dân và doanh nghiệp. UBND tỉnh tổ chức họp báo với các cơ quan thông tấn, báo chí đóng trên địa bàn tỉnh để thông báo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và những vấn đề UBND tỉnh cần tập trung chỉ đạo. Chỉ đạo triển khai thực hiện các giải pháp về đảm bảo an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ, phòng cháy chữa cháy rừng.

II. VỀ THỰC HIỆN QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA UBND TỈNH

1. UBND tỉnh đã thực hiện nghiêm Quy chế làm việc. Tập thể UBND tỉnh đã bám sát các nhiệm vụ trọng tâm, triển khai quyết liệt, đồng bộ, có hiệu quả các lĩnh vực công tác chỉ đạo, điều hành nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2016 đạt được những kết quả tích cực. Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh và các Ủy viên UBND tỉnh đã thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, chủ động trong điều hành xử lý công việc theo sự phân công. Tích cực đi công tác cơ sở để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, chỉ đạo các Sở, ngành, địa phương thực hiện các nhóm giải pháp phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Kịp thời phân công nhiệm vụ cụ thể từng thành viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021; chỉ đạo các Sở, ngành, địa phương thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc của UBND tỉnh.

Việc xây dựng chương trình công tác tuần, tháng, quý đảm bảo tính khoa học, hợp  lý. Các phiên họp thường kỳ của UBND tỉnh, các phiên làm việc của UBND tỉnh với các địa phương, Sở, ngành, đơn vị được tổ chức nghiêm túc. Sau các phiên họp, hội nghị đều có thông báo kết luận giao nhiệm vụ cụ thể cho các ngành, địa phương triển khai thực hiện. UBND tỉnh đã thông qua 27 đề án, báo cáo; trong đó trình tại Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 2, lần thứ 3: 8 báo cáo (đạt 100%); trình HĐND tỉnh: 13 đề án/báo cáo (trình kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh khóa VIII: 4 và kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh khóa IX: 9 đề án/báo cáo; thông qua và ban hành 6 đề án thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh (chuyển sang tháng 12/2016: 01 đề án và tồn đọng 7 đề án).

2. Thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, phối hợp chặt chẽ với Thường trực HĐND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội và Toà án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh .

UBND tỉnh luôn bám sát sự chỉ đạo của Tỉnh ủy; giữ mối quan hệ chặt chẽ với Thường trực HĐND tỉnh trong việc triển khai thực hiện các Nghị quyết, kết luận của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Tỉnh ủy, Nghị quyết của HĐND tỉnh. Chuẩn bị đầy đủ các nội dung trình Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Tỉnh ủy, các kỳ họp HĐND tỉnh khóa IX; kịp thời thông tin tình hình kinh tế xã hội, công tác chỉ đạo điều và giải quyết các đề xuất, kiến nghị của cử tri; chuẩn bị tốt các nội dung giám sát và phản biện xã hội theo Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Đã phối hợp chặt chẽ với Thường trực HĐND tỉnh, UBMTTQ Việt Nam tỉnh chuẩn bị nội dung và các điều kiện phục vụ Bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

UBND tỉnh phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân trong việc phòng, chống tội phạm, các hành vi vi phạm pháp luật đồng thời tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền giáo dục pháp luật trong nhân dân góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội.

 Đánh giá chung: 6 tháng đầu năm 2016, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo, điều hành hầu hết các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại đạt được những kết quả nhất định. Kinh tế tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động chuyển dịch theo hướng tích cực; Thu ngân sách nhà nước tăng cao; Môi trường đầu tư được tiếp tục được cải thiện, Đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội đảm bảo, công tác đối ngoại được tăng cường. Đây là nỗ lực cố gắng lớn của đảng bộ, nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp tỉnh nhà.

Tuy nhiên trong chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh vẫn còn một số tồn tại hạn chế đó là: Việc huy động các nguồn lực cho đầu tư phát triển tuy có cải thiện nhưng chưa đáp ứng yêu cầu, một số dự án trọng điểm đầu tư thiếu vốn, nợ đọng xây dựng cơ bản từ năm 2010 trở về trước xử lý còn chậm; tỷ lệ giải ngân đạt thấp. Công tác quản lý đất đai, quản lý hiện trạng còn nhiều bất cập, gây khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng để triển khai thực hiện các dự án trọng điểm trên địa bàn. Tình trạng khai thác lâm, khoáng sản trái phép chưa được xử lý triệt để; chất lượng lao động qua đào tạo nghề và tỷ lệ lao động có việc làm sau học nghề còn thấp, chưa đáp ứng yêu cầu lao động cho các dự án trọng điểm.

Việc phối hợp xử lý công việc của các Sở, ngành, địa phương trong thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh chưa đồng bộ, một số nhiệm vụ còn kéo dài, chậm được giải quyết dứt điểm. Việc chuẩn bị nội dung tham mưu UBND tỉnh họp giải quyết công việc, tham mưu và ban hành Văn bản QPPL, xây dựng các đề án trong chương trình công tác của UBND tỉnh, các báo cáo đề án chưa đáp ứng yêu cầu do vậy UBND tỉnh tổ chức các phiên họp còn nhiều; công tác cải cách hành chính và triển khai thực hiện đề án vị trí việc làm còn chậm.

 Một số sở, ngành, địa phương chưa thực hiện nghiêm quy chế làm việc của UBND tỉnh, nhất là việc thực hiện các ý kiến kết luận của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh; chưa chủ động bám sát chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao để thực hiện theo thẩm quyền hoặc tham mưu, đề xuất thực hiện các văn bản của cấp trên ban hành; chưa tích cực phối hợp với các cơ quan, đơn vị khác khi giải quyết công việc có liên quan; chất lượng thẩm định, tham mưu, đề xuất còn hạn chế, nhiều vấn đề cụ thể tham mưu, đề xuất còn chung chung, không có quan điểm, chính kiến rõ ràng; còn có trường hợp đùn đẩy trách nhiệm lên cơ quan cấp trên và cơ quan chuyên môn khác những vấn đề thuộc nhiệm vụ của đơn vị mình; còn tình trạng cử người dự họp thay không đủ thẩm quyền tại phiên làm việc của Chủ tịch và Phó chủ tịch UBND tỉnh.

Trên đây là báo cáo công tác chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh 6 tháng đầu năm 2016./.
 


[1] Dự án Khu du lịch sinh thái Lê Phan của Công ty cổ phần Lê Phan Resort; dự án Bệnh viện đa khoa sinh thái Hoàng Quốc của công ty CPXDTM và DV Hoàng Quốc; dự án Xây dựng nhà máy chế biến gỗ xuất khẩu của Công ty TNHH Vạn An, Dự án xây dựng khu thương mại dịch vụ chợ Đại Hiệp (xã Đại Hiệp); Nhà máy chế biến cao lanh của công ty CP CBKS Việt Nhật, dự án Nhà hàng Sawasdee Tandoor của Công ty TNHH Quốc tế KINGS; dự án Khu du lịch An Long Viên của Công ty TNHH WhiteStone Investment Hội An.

(Nguồn: Báo cáo 77/BC-UBND ngày 18/7/2016)

Lượt xem:  9,321

Tin đã đưa
Xem theo ngày :