Chấn chỉnh hoạt động đấu thầu các dự án đầu tư và mua sắm sử dụng vốn nhà nước
Thứ hai, ngày 28/05/2018 | 10:15 AM (GMT +7)
UBND tỉnh vừa có công văn yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương quán triệt, chấn chỉnh hoạt động đấu thầu trong các dự án đầu tư phát triển và hoạt động mua sắm thường xuyên sử dụng vốn nhà nước.

Nội dung công văn nêu rõ, chủ đầu tư, bên mời thầu các dự án đầu tư phát triển và mua sắm hàng hóa, mua sắm thường xuyên sử dụng vốn nhà nước trên địa bàn tỉnh phải nghiêm túc tổ chức thực hiện công tác đấu thầu theo đúng quy định của Luật Đấu thầu năm 2013, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn thực hiện của các Bộ, ngành có liên quan. Đơn vị tư vấn lập, thẩm định hồ sơ mời thầu (HSMT), hồ sơ yêu cầu (HSYC) các gói thầu, dự án phải đảm bảo có đủ năng lực, kinh nghiệm.

Các cá nhân tham gia trực tiếp vào việc lập hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu và đánh giá hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất phải có chứng chỉ đào tạo về đấu thầu và có trình độ chuyên môn, năng lực, kinh nghiệm phù hợp với yêu cầu của gói thầu, dự án. Đồng thời, kiểm soát chặt chẽ, không được đưa thêm yêu cầu các điều kiện, tiêu chuẩn không theo quy định hoặc không phù hợp với quy mô, tính chất kỹ thuật của gói thầu làm hạn chế sự tham gia của các nhà thầu.

Tổ chức đăng tải thông tin trên Báo Đấu thầu, trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia theo đúng quy định. Tổ chức phát hành hồ sơ mời quan tâm, HSMT, HSYC đảm bảo công khai, minh bạch, đúng thời gian quy định; tổ chức thực hiện nghiêm túc việc bán hồ sơ mời thầu tập trung theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Thông báo số 40/TB-UBND ngày 02/02/2018. 

UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức đào tạo, cấp chứng chỉ đào tạo về đấu thầu theo quy định. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ về đấu thầu cho công chức, viên chức làm công tác đấu thầu ở các địa phương, đơn vị. Phối hợp với Tổ kiểm tra, giám sát đấu thầu của tỉnh tổ chức kiểm tra, giám sát thường xuyên và đột xuất công tác đăng tải thông tin và tổ chức lựa chọn nhà thầu ở các đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và kiến nghị xử lý nghiêm những hành vi vi phạm theo quy định. Hướng dẫn cụ thể việc cung cấp, đăng tải thông tin trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và tổ chức đấu thầu qua mạng;...

Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố thường xuyên theo dõi, chỉ đạo chủ đầu tư, bên mời thầu tổ chức thực hiện nghiêm túc công tác tổ chức lựa chọn nhà thầu theo đúng quy định của pháp luật về đấu thầu và chỉ đạo của UBND tỉnh; có trách nhiệm giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình lựa chọn nhà thầu thuộc thẩm quyền như xử lý tình huống, kiến nghị trong đấu thầu. Quán triệt và nghiêm cấm người có thẩm quyền lợi dụng chức vụ, quyền hạn để can thiệp vào quá trình lựa chọn nhà thầu của chủ đầu tư, bên mời thầu dẫn đến làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu.

Linh Chi

Lượt xem:  771

Tin đã đưa