Tam Kỳ dẫn đầu Chỉ số CCHC các huyện, thị xã, thành phố trong 03 năm liên tục
Thứ 4, ngày 04/07/2018 | 03:34 PM (GMT +7)
Chiều nay 4/7, UBND thành phố Tam Kỳ tổ chức hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU của Tỉnh ủy Quảng Nam, Nghị quyết 05-NQ/TU của Thành ủy Tam Kỳ về đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC); công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2017. Chủ tịch thành phố Tam Kỳ Nguyễn Hồng Quang chủ trì hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị.

Qua 02 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU của Tỉnh ủy, Quyết định số 1908/QĐ-UBND ngày 02/6/2016 của UBND tỉnh và Nghị quyết số 05-NQ/TU của Thành ủy đã tạo những bước chuyển biến rõ nét trong việc đẩy mạnh cải cách hành chính trên địa bàn thành phố; kết quả thực hiện một số chỉ tiêu đảm bảo tiến độ so với Nghị quyết Tỉnh ủy, Thành ủy, Chương trình hành động của UBND tỉnh đề ra; thành phố Tam Kỳ dẫn đầu Chỉ số cải cách hành chính các huyện, thị xã, thành phố trong 03 năm liên tục (năm 2015, 2016, 2017).

Về các chỉ tiêu đạt được trong công tác cải cách hành chính trong hai năm qua như 100% văn bản quy phạm pháp luật được ban hành đảm bảo cơ sở pháp lý, đúng thẩm quyền, nội dung, trình tự, thủ tục, thể thức và kỹ thuật trình bày; 179/257 thủ tục hành chính của các cơ quan chuyên môn được chuẩn hóa theo quy trình ISO 9001:2008, đạt tỷ lệ 70%; 196/456 thủ tục hành chính thực hiện tại Trung tâm hành chính công thành phố, đạt tỷ lệ 43%, trong đó đối với các cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND thành phố đăng ký 167/257 thủ tục hành chính đạt tỷ lệ 65%; 100% thủ tục hành chính thực hiện tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả xã, phường; thời gian giải quyết thủ tục hành chính được rút ngắn đạt 25%; sự hài long của cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2016 đạt tỷ lệ 89%; năm 2017 đạt tỷ lệ 91%; 27/34 cơ quan, đơn vị, địa phương có Cổng/Trang thông tin điện tử, đạt tỷ lệ 79%;…Bên cạnh đó, thành phố đã thực hiện một cửa hiện đại tại Trung tâm hành chính công thành phố, phần mềm một cửa tại phường Hòa Hương, đang xây dựng và thử nghiệm phần mềm một cửa tại phường Phước Hòa, Hòa Thuận, An Xuân.

Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn tồn tại, hạn chế như một số chỉ tiêu của Nghị quyết chưa hoàn thành theo kế hoạch đề ra; giải quyết một số thủ tục hành chính cho tổ chức, công dân trên một số lĩnh vực còn hồ sơ trễ hẹn, nhất là lĩnh vực đất đai; một số cơ quan, đơn vị chưa chú trọng đến công tác hiện đại hóa nền hành chính như chưa có Cổng/Trang thông tin điện tử; tỷ lệ cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức ứng dụng chữ ký số, sử dụng hộp thư điện tử công vụ, chứng thư số thấp; một số cán bộ, công chức, viên chức chưa cập nhật văn bản thường xuyên trên hệ thống qoffice thành phố;…

Trong thời gian tới, thành phố Tam Kỳ tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo, hiệu quả, hoàn thành các mục tiêu của các Nghị quyết của Trung ương, Tỉnh ủy, Thành ủy, Chương trình hành động của UBND tỉnh đề ra; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về cải cách hành chính; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người dân về cải cách hành chính; thực hiện tốt công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật; đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức;…

Thùy Dung

Lượt xem:  136

Tin đã đưa
Xem theo ngày :
.