Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo công tác dân tộc trong tình hình mới
Thứ 4, ngày 11/07/2018 | 08:28 AM (GMT +7)
Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa ban hành Chỉ thị số 29-CT/TU về tăng cường lãnh đạo công tác dân tộc trong tình hình mới.

Chỉ thị nêu rõ, trong những năm qua, các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, cơ quan, đơn vị đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh, góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi. Kết cấu hạ tầng từng bước được đầu tư xây dựng và phát triển, nhất là thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới; đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào được cải thiện đáng kể; sự nghiệp giáo dục, y tế, văn hóa có bước chuyển biến tích cực; hệ thống chính trị không ngừng được củng cố và hoạt động rộng khắp; đội ngũ cán bộ người DTTS ngày càng được nâng cao về trình độ và số lượng; bản sắc văn hóa truyền thống được bảo tồn và phát huy.

Tuy nhiên, đời sống của một bộ phận đồng bào DTTS vẫn còn nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo còn cao; công tác GD-ĐT và chăm sóc sức khỏe có mặt hạn chế chưa đáp ứng nhu cầu; chuyển dịch cơ cấu kinh tế và lao động còn chậm; trình độ dân trí và chất lượng nguồn nhân lực vùng đồng bào DTTS còn thấp; kết cấu hạ tầng và các thiết chế văn hóa một số nơi còn bất cập.

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu câu các cấp ủy đảng, chính quyền, ban ngành, MTTQ Việt Nam, đoàn thể chính trị - xã hội trong tỉnh tập trung quán triệt và thực hiện tốt một số nội dung sau:

Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo và tiếp tục quán triệt, tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các Chỉ thị, Nghị quyết, Quyết định của Trung ương về công tác dân tộc trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và nhân dân nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm để tổ chức đạt hiệu quả tốt về vấn đề này.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo các cơ quan truyền thông, thông tin đại chúng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các văn bản chỉ đạo của Trung ương nhằm khẳng định đường lối nhất quán của Đảng, Nhà nước ta về công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc trong công cuộc đổi mới; chú trọng công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia quản lý bảo vệ rừng, không để xảy ra tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống.

Cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp tập trung hướng về cơ sở, tuyên truyền, vận động đồng bào DTTS khắc phục tâm lý thụ động, trông chờ ỷ lại, nâng cao ý thức tự lực, tự cường vươn lên phát triển sản xuất hàng hóa, xóa đói giảm nghèo, làm giàu cho gia đình và xã hội.

Ban Cán sự đảng UBND tỉnh tăng cường chỉ đạo các sở, ban, ngành phối hợp chặt chẽ, đồng bộ với các huyện miền núi xây dựng kế hoạch và thực hiện có hiệu quả các chương trình, dự án, chính sách dân tộc; nhất là đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 05-NQ/TU ngày 17.8.2016 của Tỉnh ủy về phát triển kinh tế - xã hội miền núi gắn với định hướng thực hiện một số dự án lớn tại vùng tây tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2025; Nghị quyết số 06-NQ/TU, ngày 4.11.2016 của Tỉnh ủy về tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng và tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020. Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đổi mới hình thức tổ chức sản xuất phù hợp với từng địa bàn, phong tục tập quán của đồng bào DTTS; hướng dẫn chuyển giao, ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, tạo ra các sản phẩm hàng hóa có giá trị gia tăng cao. Nghiên cứu thu hút, kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư tại các huyện miền núi nhằm huy động các nguồn lực hợp pháp và tổ chức lồng ghép các nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh với các chương trình, chính sách dân tộc. Từng địa phương thi đua nghiên cứu, đổi mới cách nghĩ, cách làm, xây dựng và thực hiện các mô hình điển hình, giải pháp đột phá tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững ở vùng đồng bào DTTS.

Xây dựng và kiện toàn các thiết chế văn hóa, bảo tồn và phát huy các bản sắc văn hóa tốt đẹp của đồng bào các dân tộc, qua đó, đẩy lùi sự du nhập của văn hóa ngoại lai, độc hại. Tiếp tục củng cố thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững mạnh, làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch, bài trừ các tệ nạn xã hội, tập tục, hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội ở vùng đồng bào DTTS.

Các cấp ủy đảng tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả về đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực các DTTS; tiếp tục tăng cường hiệu quả công tác kết nghĩa với các địa phương miền núi. Lãnh đạo UBND cùng cấp chỉ đạo, sắp xếp hợp lý, kiện toàn, củng cố tổ chức bộ máy cơ quan quản lý nhà nước về công tác dân tộc cấp tỉnh và cấp huyện; phân công cán bộ theo dõi công tác dân tộc ờ những địa phương có đông người đồng bào DTTS để giúp cấp ủy, chính quyền thực hiện tốt công tác dân tộc; xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và chính trị đối với cán bộ, công chức làm công tác dân tộc để đáp ứng nhiệm vụ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy phối hơp chặt chẽ với Ban Cán sự đảng UBND tỉnh, các huyện, thị, thành ủy và đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy chỉ đạo, kiểm tra, giám sát các cấp ủy đảng, tổ chức đảng thực hiện chỉ thị này và định kỳ hàng năm báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy (qua Ban Dân vận Tỉnh ủy) theo dõi, chỉ đạo...

Mai Chi

Lượt xem:  295

Tin đã đưa
Xem theo ngày :
.