uct
Tiếp tục triển khai Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2020
Tiếp tục triển khai Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2020
Thứ 6, ngày 10/08/2018 | 03:01 PM (GMT +7)
Thực hiện Công văn số 3005/LĐTBXH-BĐG ngày 27/7/2018 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc tiếp tục triển khai Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2020, UBND tỉnh ban hành công văn chỉ đạo Sở Lao động – Thương binh và Xã hội; Sở Kế hoạch và Đầu tư triển khai một số nhiệm vụ sau:

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan và các địa phương rà soát, đánh giá tình hình thực hiện các mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới và Chiến lược Quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2020 trên địa bàn tỉnh; trên cơ sở đó đề xuất điều chỉnh và cụ thể hóa các chỉ tiêu phù hợp với nội dung Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2020, những nhiệm vụ trọng tâm của địa phương trong xây dựng Chiến lược Quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn tới phù hợp với pháp luật về bình đẳng giới và thực hiện hiệu quả các mục tiêu phát triển bền vững (SDGs), Công ước xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử đối với phụ nữ (CEDAW) và các cam kết quốc tế liên quan khác; định kỳ hàng năm báo cáo kết quả thực hiện Chiến lược về Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội theo đúng quy định.

Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đề xuất UBND tỉnh bố trí nguồn lực cho việc triển khai thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2020 trên địa bàn tỉnh./.

Thúy Hằng

Lượt xem:  193

Tin đã đưa
Xem theo ngày :
.