uct
Quảng Nam: Tỷ lệ hộ nghèo chiếm 9,28%
Quảng Nam: Tỷ lệ hộ nghèo chiếm 9,28%
Thứ 6, ngày 10/08/2018 | 03:18 PM (GMT +7)
Theo báo cáo của UBND tỉnh, đến cuối năm 2017, toàn tỉnh còn 38.112 hộ nghèo, tỷ lệ 9,28%; giảm 3,62% so với đầu năm 2016, bình quân giảm 1,81%/năm; tương ứng giảm 13.705 hộ, bình quân giảm 6.852 hộ.

Trong đó, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn 03 huyện nghèo theo Nghị quyết 30a và 03 huyện có tỷ lệ hộ nghèo cao được hưởng cơ chế, chính sách theo Nghị quyết 30a giảm 9,76%, bình quân giảm 4,88%/năm, từ 55,06% đầu năm 2016 giảm còn 45,30% cuối năm 2017.

Tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn các xã ĐBKK thuộc Chương trình 135 và 257 giảm 11,90%, bình quân giảm 5,95%/năm, từ 45,73% đầu năm 2016 giảm còn 33,82% cuối năm 2017.

Tỷ lệ hộ nghèo dân tộc thiểu số giảm từ 5,39% (21.667 hộ/401.772 hộ dân toàn tỉnh) vào đầu năm 2016 xuống còn 4,61% (18.927 hộ/410.644 hộ dân toàn tỉnh vào đầu năm 2018), tương ứng giảm được 0,78%, bình quân 0,39%/năm.

Nhìn chung, kết quả giảm nghèo của tỉnh đã đạt và vượt so với mục tiêu đề ra của Chính phủ theo Nghị quyết 80/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định 1722/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ (bình quân cả nước là 1-1,5%; các huyện nghèo, xã nghèo giảm 4%/năm), đồng thời cũng đã hạn chế được tỷ lệ hộ tái nghèo, đảm bảo đạt mục tiêu giảm nghèo bền vững theo Nghị quyết số 76/2014/QH14. Mức giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh bình quân hằng năm (2016-2018) đạt 1,81%, trong đó mức giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân của các huyện nghèo đạt 4,98%/năm, của các xã nghèo (74 xã: 66 xã thuộc Chương trình 135 và 08 xã thuộc Chương trình 257) đạt 7,90%. Tuy nhiên, hiện nay hộ nghèo ở khu vực miền núi còn nhiều (24.405 hộ/38.112 hộ nghèo toàn tỉnh), tỷ lệ còn cao (30,19%), trong đó hộ nghèo dân tộc thiểu số chiếm tỷ trọng lớn trong tổng số hộ nghèo toàn tỉnh (49,66%) và tốc độ giảm nghèo hằng năm rất thấp, đây là khó khăn, trở ngại lớn cho công tác giảm nghèo bền vững thời gian đến của tỉnh.

Thúy Hằng

Lượt xem:  455

Tin đã đưa
Xem theo ngày :
.