Tăng cường quản lý thu, chống thất thu và xử lý nợ đọng thuế
Thứ 4, ngày 19/09/2018 | 02:42 PM (GMT +7)
Đó là một trong những nhiệm vụ trọng tâm do UBND tỉnh đề ra tại Công văn số 4980/UBND-KTTH ngày 06/9/2018 về việc yêu cầu Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, Hội, đoàn thể, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm, hiệu quả chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Nghị quyết của HĐND tỉnh, UBND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2018.
 

Theo đó, UBND yêu cầu các Sở, Ban, ngành, địa phương triển khai các nhiệm vụ sau: Tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp tại Kế hoạch hành động của tỉnh Quảng Nam thực hiện Nghị quyết số 19-2018/NQ-CP ngày 15/05/2018 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2018 và những năm tiếp theo tại Quyết định số 2042/QĐ-UBND ngày 04/7/2018 của UBND tỉnh; triển khai hiệu quả các giải pháp nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh, chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công của tỉnh. Đẩy mạnh việc triển khai thực hiện cơ chế tự chủ của các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh theo Kế hoạch số 4625/KH-UBND ngày 13/10/2015 của UBND tỉnh.

Tăng cường quản lý thu, chống thất thu và xử lý nợ đọng thuế, chống buôn lậu, gian lận thương mại và trốn thuế, phấn đấu hoàn thành và vượt mức dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2018 theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 10/01/2018, phấn đấu hoàn thành và vượt tối thiểu 5% dự toán thu ngân sách nhà nước được Hội đồng nhân dân tỉnh giao; trong đó:

Cục Thuế, Cục Hải quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố: theo dõi chặt chẽ tiến độ thu, đánh giá, phân tích cụ thể từng khu vực và các nguồn thu phát sinh, xác định rõ các nguồn thu  tiềm năng, các lĩnh vực thất thu để kịp thời có biện pháp quản lý thu hiệu quả; thường xuyên phân tích đánh giá tình hình hoạt động, tiêu thụ ô tô của Công ty Trường Hải, hoạt động của nhà máy Bia..., xác định số thu nộp ngân sách hằng tháng của các Công ty này để kịp thời hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và điều hành ngân sách cho 2 phù hợp; kiểm soát việc kê khai thuế, quyết toán thuế của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân để thu đúng, thu đủ, thu kịp thời các khoản thuế, phí, lệ phí và thu khác vào ngân sách nhà nước; tổ chức thực hiện đầy đủ, thu kịp thời các khoản phải thu theo kiến nghị của cơ quan Kiểm toán, Thanh tra và các cơ quan bảo vệ pháp luật; đẩy mạnh công tác ph ng, chống gian lận thương mại, chuyển giá, gian lận giá nhập khẩu và buôn lậu. Thực hiện hiệu quả các giải pháp quản lý hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 5637/UBND-KTN ngày 18/10/2017 và Thông báo số 279/TB-UBND ngày 06/8/2018.

Cục Thuế tỉnh tập trung xử lý, thu hồi nợ đọng thuế, phấn đấu giảm số nợ đọng thuế dưới 5% so với tổng thu ngân sách nhà nước; tổ chức cưỡng chế theo quy định của pháp luật đối với các trường hợp cố tình chây ỳ, chậm thanh toán nợ thuế; định kỳ công khai số thuế nợ đọng của t ng địa phương, doanh nghiệp. Kiểm soát chặt chẽ việc hoàn thuế, bảo đảm đúng đối tượng, chính sách pháp luật thuế của Nhà nước.

Tăng cường công tác quản lý chi ngân sách nhà nước, bảo đảm tiết kiệm, chặt chẽ và hiệu quả; trong đó lưu ý: Thực hiện quản lý chi ngân sách chặt chẽ trong phạm vi dự toán được giao. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra giám sát phát hiện, xử lý và kịp thời tháo gỡ những tồn tại vướng m c trong quản lý và sử dụng NSNN, đảm bảo sử dụng NSNN đúng mục đích, hiệu quả, tiết kiệm, chống lãng phí và tuân thủ đúng quy định của pháp luật. Định kỳ hằng quý đánh giá khả năng thu ngân sách nhà nước để chủ động điều hành chi ngân sách theo quy định. Thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đúng đối tượng, đúng thời gian theo quy định; rà soát, sắp xếp các nhiệm vụ chi, cắt giảm tối đa các khoản chi chưa thật sự cần thiết, cấp bách.

Các đơn vị, địa phương thực hiện trích lập và quản lý nguồn cải cách tiền lương từ tăng thu, vượt thu, tiết kiệm chi và nguồn được để lại theo quy định.

UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ngành, các hội đoàn thể, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ và những quy định của Công văn này khẩn trương chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện và kiểm tra việc thực hiện ở cấp dưới và các đơn vị trực thuộc để phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu, chi ngân sách địa phương năm 2018.

 

Thúy Hẵng

Lượt xem:  477

Tin đã đưa