HĐND tỉnh họp kỳ chuyên đề
Thứ 6, ngày 28/09/2018 | 09:46 AM (GMT +7)
Sáng nay 28/9, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh đã diễn ra kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khoá IX dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Ngọc Quang – Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, đồng chí Võ Hồng – Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh, đồng chí Nguyễn Hoàng Minh – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

Quang cảnh kỳ họp.

Tại kỳ họp, lãnh đạo Sở Nội vụ đã trình bày đề án quy định Chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng, người hoạt động không chuyên trách cấp xã thôi việc khi thực hiện sắp xếp lại tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị thuộc tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2019 – 2021. Theo đó, sau 4 năm thực hiện chính sách tinh giản biên chế, tỉnh Quảng Nam đã giải quyết cho 1.694 trường hợp được tinh giản, nhìn chung, các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện chính sách tinh giản biên chế bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, công khai, minh bạch, thực hiện đúng các quy định về đối tượng, chính sách quy định tại Nghị định 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ; việc thực hiện chính sách tinh giản biên chế cơ bản đã tạo được sự đồng thuận trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. 

Tuy nhiên, chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP và Nghị định 113/2018/NĐ-CP ngày 31/8/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế, còn có mặt thiếu hợp lý, chưa phù hợp với thực tiễn,đối tượng, chính sách, điều kiện tinh giản biên chế cơ bản vẫn không thay đổi; một số trường hợp có nguyện vọng được nghỉ hưu trước tuổi, nghỉ thôi việc hoặc dôi dư do sắp xếp tổ chức bộ máy, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhưng bị ràng buộc không đủ các điều kiện giải quyết chính sách theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP, ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng, hiệu quả trong việc thực hiện tinh gọn tổ chức, bộ máy.

Nhằm triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 12/8/2016 của Tỉnh ủy Quảng Nam về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, kiện toàn bộ máy tổ chức giai đoạn 2016-2020 và định hướng đến năm 2025 và Kế hoạch số 139-KH/TU ngày 28/02/2018 của Tỉnh ủy Quảng Nam về thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, UBND tỉnh Quảng Nam xây dựng chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng, người hoạt động không chuyên trách cấp xã nghỉ thôi việc khi thực hiện sắp xếp lại tổ chức bộ máy chính trị giai đoạn 2019 - 2021 là thực sự cần thiết. Mục đích của Đề án nhằm hỗ trợ ngoài các chính sách quy định tại Bộ luật Lao động và các Nghị định của Chính phủ đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng, người hoạt động không chuyên trách cấp xã có nguyện vọng nghỉ thôi việc do sắp xếp lại tổ chức bộ máy, tổ chức chính trịnhưng không đủ điều kiện nghỉ theo chế độ quy định tại Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế và Nghị định 113/2018/NĐ-CP ngày 31/8/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế.

Cũng tại kỳ họp, đại diện lãnh đạo UBND tỉnh trình bày các nội dung, gồm: Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 180/2015/NQ-HĐND/NQ-HĐND ngày 11/12/2015 của HĐND tỉnh về Cơ chế khuyến khích đầu tư xây dựng các công trình cấp nước sạch tập trung giai đoạn 2016 – 2020 trên địa bàn tỉnh; Quy định nội dung, mức chi bảo đảm hoạt động của Hội đồng tư vấn thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh, Ban Tư vấn thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện; Sửa đổi Nghị quyết số 35/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của HĐND tỉnh về quyết toán ngân sách nhà nước năm 2016; Sửa đổi, bổ sung cơ chế hỗ trợ bố trí, sắp xếp dân cư tại Nghị quyết số 12/2017/NQ-HĐND ngày 19/4/2017 của HĐND tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội miền núi giai đoạn 2017 – 2020, định hướng đến năm 2025.

Các Ban của HĐND tỉnh đã báo cáo thẩm tra các đề án, nội dung do Ban phụ trách. Chiều nay, các đại biểu HĐND tỉnh khoá IX biểu quyết thông qua các dự thảo nghị quyết.

Thuỳ Dung

Lượt xem:  1,036

Tin đã đưa
Xem theo ngày :