uct
Phát động phong trào thi đua thực hiện hiệu quả công tác thông tin đối ngoại năm 2018
Phát động phong trào thi đua thực hiện hiệu quả công tác thông tin đối ngoại năm 2018
Thứ 5, ngày 11/10/2018 | 09:32 AM (GMT +7)
Bộ Thông tin và Truyền thông vừa ban hành Chỉ thị số 17/CT-BTTTT về phát động phong trào thi đua chuyên đề: “Thi đua thực hiện hiệu quả công tác thông tin đối ngoại của ngành Thông tin và Truyền thông” năm 2018.
 

Theo đó, Bộ Thông tin và Truyền thông yêu cầu các Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục quán triệt thực hiện chiến lược, kế hoạch và các văn bản chỉ đạo cua Đảng, Chính phủ về công tác thông tin đối ngoại; tạo động lực mạnh mẽ, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại, hoạt động thông tin đối ngoại của các tỉnh, thành phố, góp phần thực hiện đường lối đối ngoại, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Tổ chức có hiệu quả phong trào thi đua chuyên đề, tạo môi trường thuận lợi để các Sở Thông tin và Truyền thông hăng hái tham gia phong trào thi đua để phong trào thi đua thực sự trở thành động lực thúc đẩy, động viên, lôi cuốn, khuyến khích mọi cá nhân và tập thể tích cực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn được giao; phát huy truyền thống yêu nước, năng động, sáng tạo, thực hiện hiệu quả công tác quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại của các tỉnh, thành phố năm 2018.

Đồng thời, cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức tổ chức phong trào thi đua chuyên đề với các hình thức phong phú, đa dạng, nội dung cụ thể, thiết thực. Đẩy mạnh phong trào thi đua phát huy sáng kiến, áp dụng CNTT phù hợp với từng địa phương, đơn vị, với yêu cầu nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả công tác, phù hợp với yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

Phát huy thế mạnh của CNTT, các phương tiện truyền thông hiện đại, đặc biệt là Internet, phát thanh, truyền hình để đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác thông tin đối ngoại; ứng dụng hiệu quả vai trò của mạng xã hội phục vụ công tác truyền thông, thông tin đối ngoại kịp thời, sâu rộng đến cộng đồng xã hội.

Phát động phong trào thi đua rộng khắp đến các cơ quan, đơn vị, các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động thông tin đối ngoại, góp phần thúc đẩy hiệu quả hoạt động thông tin đối ngoại, đặc biệt ở khu vực biên giới, biển, đảo.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác khen thưởng, đảm bảo chính xác, công khai, minh bạch, đúng quy định, thực sự có tác dụng động viên, nêu gương. Chú trọng phát hiện những điển hình tiên tiến, các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong phong trào thi đua để kịp thời biểu dương, khen thưởng; nhân rộng các sáng kiến, kinh nghiệm hay để các địa phương tham khảo, học hỏi tạo sự lan tỏa trong công tác thông tin đối ngoại của các địa phương.

 

Thúy Hằng

Lượt xem:  196

Tin đã đưa
Trang 1 / 3 1 2 3 ››
Xem theo ngày :
.