Kiện toàn Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh Quảng Nam
Thứ 4, ngày 24/10/2018 | 10:03 AM (GMT +7)
UBND tỉnh vừa ký quyết định 3174/QĐ-UBND ngày 23/10/2018 về việc kiện toàn Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh Quảng Nam (gọi tắt là Hội đồng).

Hội đồng do ông Đinh Văn Thu, Chủ tịch UBND tỉnh làm Chủ tịch Hội đồng. Các Phó Chủ tịch Hội đồng, gồm: ông Huỳnh Khánh Toàn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phó Chủ tịch thứ Nhất. Ông Võ Xuân Ca, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; Ông Trần Ngọc Hòa, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng, Phó Chủ tịch Thường trực và 22 thành viên.

Hội đồng thi đua, khen thưởng tỉnh là cơ quan tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về công tác thi đua, khen thưởng, có nhiệm vụ sau: Tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh phát động các phong trào thi đua theo thẩm quyền; Định kỳ đánh giá kết quả phong trào thi đua và công tác khen thưởng; tham mưu việc sơ kết, tổng kết công tác thi đua, khen thưởng; kiến nghị, đề xuất các chủ trương, biện pháp đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong từng năm và từng giai đoạn; Tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra, giám sát các phong trào thi đua và thực hiện các chủ trương, chính sách pháp luật về thi đua, khen thưởng; Tham mưu cho UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh quyết định tặng các danh hiệu thi đua và các hình thức khen thưởng theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền khen thưởng.

Thùy Dung

Lượt xem:  1,042

Tin đã đưa
Xem theo ngày :