uct
Bảo tồn và phát huy giá trị Di sản phi vật thể Nghệ thuật Bài chòi trên địa bàn tỉnh
Bảo tồn và phát huy giá trị Di sản phi vật thể Nghệ thuật Bài chòi trên địa bàn tỉnh
Thứ 4, ngày 31/10/2018 | 11:02 AM (GMT +7)
UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 6202/KH-UBND ngày 30/10/2018 về bảo tồn và phát huy giá trị Di sản phi vật thể Nghệ thuật Bài Chòi trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019 - 2025

Trình diễn nghệ thuật Bài chòi.

Mục đích nhằm bảo vệ, gìn giữ, kế thừa và phát huy có chọn lọc giá trị Di sản văn hóa Nghệ thuật Bài chòi trên địa bàn tỉnh, phục vụ nhu cầu hưởng thụ văn hóa của nhân dân; gắn kết di sản văn hóa với phát triển du lịch cộng đồng tại địa phương; đồng thời thu hút, huy động mọi nguồn lực cho công tác bảo tồn và phát huy giá trị Di sản phi vật thể Nghệ thuật Bài chòi trên địa bàn tỉnh.

Theo kế hoạch, 12 nội dung chủ yếu tập trung thực hiện, gồm: (1) Khảo sát, kiểm kê, đánh giá toàn diện thực trạng về các giá trị văn hóa truyền thống của Di sản phi vật thể Nghệ thuật Bài chòi trên địa bàn tỉnh; điều tra, thống kê các nghệ nhân, Câu lạc bộ đang thực hành Di sản nghệ thuật Bài chòi; các công trình nghiên cứu, các dụng cụ trình diễn Bài chòi, các lời hô Bài chòi. (2) Bảo tồn, phát huy hiệu quả hoạt động của các Câu lạc bộ/Nhóm Bài chòi dân gian và các nghệ nhân dân gian. Khôi phục và kiện toàn các Câu lạc bộ/Nhóm Bài chòi hiện có tại các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh. Đề xuất cơ chế, chính sách hỗ trợ Câu lạc bộ thực hành di sản tại các địa phương về trang phục, đạo cụ, nhạc cụ… phục vụ nhu cầu hưởng thụ văn hóa dân gian tại các địa phương. (3) Tạo điều kiện cho các Câu lạc bộ hoạt động; nghệ nhân Bài chòi tham gia trình diễn Nghệ thuật Bài chòi chuyên nghiệp, bán chuyên nghiệp thông qua các hội thi, liên hoan, hội diễn “Dân ca Bài chòi” do ngành văn hóa, thể thao và du lịch tổ chức, đồng thời lồng ghép cuộc thi sáng tác các tác phẩm văn hóa - nghệ thuật lấy cảm hứng từ nghệ thuật Bài chòi. (4) Tổ chức trình diễn Nghệ thuật Bài chòi vào các chương trình, sự kiện cấp huyện, tỉnh; các ngày lễ, Tết để giới thiệu Nghệ thuật Bài chòi đến người dân, du khách trong và ngoài nước. (5) Tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng nghệ thuật cho các nghệ nhân, Câu lạc bộ/Nhóm, giáo viên thanh nhạc, những người có khả năng tiếp thu và thực hành Di sản Nghệ thuật Bài chòi. (6) Xây dựng hồ sơ xét tặng Danh hiệu “Nghệ nhân Nhân dân”, “Nghệ nhân Ưu tú” trên lĩnh vực di sản phi vật thể cho các nghệ nhân có đóng góp trong sự nghiệp gìn giữ và phát huy giá trị Nghệ thuật Bài chòi truyền thống tại địa phương. (7) Hoàn thiện số hóa cơ sở dữ liệu về Di sản Nghệ thuật Bài chòi sưu tầm được từ trong dân gian, các Câu lạc bộ Bài chòi. (8) Nghiên cứu, phục dựng lại các bản, làn điệu và hình thức biểu diễn của Nghệ thuật Bài chòi cổ; biên soạn, xuất bản các ấn phẩm nghiên cứu về Di sản Nghệ thuật Bài chòi. (9) Đăng tải các thông tin về giá trị Di sản Bài chòi trên Cổng thông tin điện tử tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố; trang website của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trung tâm Thông tin xúc tiến Du lịch và trên các phương tiện thông tin đại chúng. (10) Xây dựng Đề án đưa Nghệ thuật Bài chòi vào trường học. (11) Gắn kết Nghệ thuật Bài chòi với hoạt động du lịch nhằm phát huy hiệu quả giá trị di sản, cụ thể: Biên soạn tài liệu, tờ gấp giới thiệu vắn tắt về di sản văn hóa Nghệ thuật Bài chòi để phổ biến, giới thiệu, quảng bá, đưa chương trình biểu diễn Bài chòi vào các Tour/tuyến du lịch tại địa phương. (12) Tổ chức giao lưu, biểu diễn Nghệ thuật Bài chòi với các tỉnh, thành phố, biểu diễn tại các sự kiện văn hóa đối ngoại của tỉnh.

Để triển khai thực hiện các nội dung trênUBND tỉnh giao nhiệm vụ cho các ngành, địa phương triển khai thực hiện các nhóm giải pháp như đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức bảo tồn và phát huy giá trị Di sản phi vật thể Nghệ thuật Bài chòi; Phổ biến Di sản phi vật thể Nghệ thuật Bài chòi trong đời sống cộng đồng, duy trì và phát triển hoạt động của các câu lạc bộ Bài chòi hiện đang sinh hoạt ở các huyện, thị xã và thành phố trên địa bàn tỉnh Quảng Nam; Tiến hành nghiên cứu, điều tra, sưu tầm, tư liệu hóa Di sản văn hóa phi vật thể Nghệ thuật Bài chòi trên địa bàn tỉnh Quảng Nam; Tổ chức truyền dạy, đào tạo cho thế hệ trẻ về kỹ năng thực hành di sản nghệ thuật Bài chòi; Xây dựng, ban hành một số cơ chế, chính sách về bảo vệ và phát huy giá trị di sản Nghệ thuật Bài chòi; Tăng cường công tác xã hội hóa trong cộng đồng, các tầng lớp nhân dân hỗ trợ cùng với nguồn kinh phí Nhà nước, đảm bảo duy trì và phát triển hoạt động trình diễn nghệ thuật Bài chòi tại các địa phương, các câu lạc bộ.

 

 

Thuỳ Dung

Lượt xem:  378

Tin đã đưa
.