uct
Ban hành Chương trình thực hiện Nghị quyết của BCH Trung ương Đảng khóa XII về cải cách chính sách BHXH
Ban hành Chương trình thực hiện Nghị quyết của BCH Trung ương Đảng khóa XII về cải cách chính sách BHXH
Thứ 5, ngày 01/11/2018 | 03:07 PM (GMT +7)
Tỉnh ủy vừa ban hành Chương trình số 17-CTr/TU ngày 25/10/2018 về thực hiện Nghị quyết 28-NQ/TW, ngày 23/5/2018 của BCH Trung ương Đảng khóa XII về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH).

Mục tiêu phấn đấu giai đoạn đến năm 2021 đạt khoảng 35% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm xã hội, trong đó nông dân và lao động khu vực phi chính thức tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện chiếm khoảng 1% lực lượng lao động trong độ tuổi; khoảng 28% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm thất nghiệp; có khoảng 45% số người sau độ tuổi nghỉ hưu được hưởng lương hưu, bảo hiểm xã hội hằng tháng và trợ cấp hưu trí xã hội; tỷ lệ giao dịch điện tử đạt 100%; thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4; giảm số giờ giao dịch giữa cơ quan bảo hiểm xã hội với doanh nghiệp đạt mức ASEAN 4; chỉ số đánh giá mức độ hài lòng của người tham gia bảo hiểm xã hội đạt mức 80%. 

Giai đoạn đến năm 2025 phấn đấu đạt khoảng 45% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm xã hội, trong đó nông dân và lao động khu vực phi chính thức tham gia bảo hiểm xã hội tự nghuyện chiếm khoảng 2,5% lực lượng lao động trong độ tuổi; khoảng 35% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm eo thất nghiệp; có khoảng 55% số người sau độ tuổi nghỉ hưu được hưởng lương hưu, bảo hiểm xã hội hằng tháng và trợ cấp hưu trí xã hội; chỉ số đánh giá mức độ hài lòng của người tham gia bảo hiểm xã hội đạt mức 85%. 

Giai đoạn đến năm 2030 phấn đấu đạt khoảng 60% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm xã hội, trong đó nông dân và lao động khu vực phi chính thức tham gia bảo hiểm xã hội tự nghuyện chiếm khoảng 5% lực lượng lao động trong độ tuổi; khoảng 45% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm thất nghiệp; có khoảng 60% số người sau độ tuổi nghỉ hưu được hưởng lương hưu, bảo hiểm xã hội hằng tháng và trợ cấp hưu trí xã hội; chỉ số đánh giá mức độ hài lòng của người tham gia bảo hiểm xã hội đạt mức 90%;

Để triển khai thực hiện đạt các mục tiêu nêu trên, Tỉnh ủy yêu cầu Cấp ủy đảng, chính quyền các cấp triển khai 5 nhóm giải pháp, gồm: Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến pháp luật, chính sách, nâng cao nhận thức về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, tạo sự đồng thuận trong cải cách chính sách bảo hiểm xã hội; Tham gia hoàn thiện hệ thống pháp luật về lao động, việc làm, bảo hiểm xã hội; triển khai có hiệu quả các quy định của pháp luật về lao động, việc làm, bảo hiểm xã hội; Tăng cường quản lý nhà nước về bảo hiểm xã hội; Nâng cao năng lực quản trị và hiệu quả tổ chức chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp;Tăng cường vai trò lãnh đạo của các cấp ủy đảng, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp.

Thùy Dung

Lượt xem:  134

Tin đã đưa
Xem theo ngày :