uct
Ban hành kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của các cơ quan nhà nước năm 2019
Ban hành kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của các cơ quan nhà nước năm 2019
Thứ 3, ngày 06/11/2018 | 08:56 AM (GMT +7)
UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch Ứng dụng Công nghệ thông tin (CNTT) trong hoạt động của các cơ quan nhà nước tỉnh Quảng Nam năm 2019.

Mục tiêu ứng dụng CNTT năm 2019 nhằm phát triển hạ tầng, nhân lực, tăng cường trang thiết bị tin học đáp ứng yêu cầu ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan nhà nước (CQNN) và cải thiện chỉ số ứng dụng công nghệ thông tin của tỉnh hằng năm. Tăng cường phát triển, tích hợp hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của tỉnh; nâng cao chất lượng công tác chỉ đạo điều hành của UBND các cấp, thúc đẩy cải cách hành chính và triển khai công tác bảo đảm an toàn, an ninh thông tin. Đồng thời, gắn kết giữa ứng dụng CNTT với cải cách hành chính nhằm thúc đẩy việc trao đổi, sử dụng văn bản điện tử; minh bạch thông tin trên môi trường mạng theo quy định pháp luật; tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính công đảm bảo lộ trình phát triển Chính quyền điện tử theo Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử.

Theo kế hoạch, các nội dung triển khai trong năm 2019, gồm:

Về ứng dụng CNTT trong nội bộ cơ quan nhà nước: duy trì và cập nhật thông tin cho Kiến trúc Chính quyền điện tử của tỉnh (Nâng cấp phiên bản 2.0); Tiếp tục tổ chức vận hành, khai thác có hiệu quả phần mềm quản lý văn bản và điều hành tác nghiệp tại các cơ quan, đơn vị. Mở rộng, triển khai việc gửi nhận văn bản điện tử qua phần mềm với cấp huyện, cấp xã và liên thông với hệ thống phần mềm của Văn phòng Chính phủ; Triển khai thực hiện Đề án ứng dụng chữ ký số chuyên dùng trong các cơ quan nhà nước tỉnh Quảng Nam theo Quyết định số 2183/QĐ-UBND ngày 19/6/2015 của UBND tỉnh; Vận hành, khai thác sử dụng hệ thống mail server và tiếp tục cấp hộp thư công vụ cho cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh;…

Về ứng dụng CNTT phục vụ người dân và doanh nghiệp: Hoàn thiện nâng cấp Trang/Cổng thông tin điện tử để cung cấp đầy đủ thông tin theo quy định tại Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ; Tập huấn, phổ biến tuyên truyền cho người dân về một cửa điện tử, dịch vụ công trực tuyến.

Về xây dựng và hoàn thiện các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu chuyên ngành: Các Sở, Ban, ngành, huyện, thị xã, thành phố cần tiến hành triển khai tin học hóa các quy trình tác nghiệp trong nội bộ đơn vị và quy trình tác nghiệp liên thông với đơn vị có liên quan. Đồng thời, triển khai xây dưng các phần mềm phục vụ các hoạt động tác nghiệp chuyên ngành và cung cấp dịch vụ công đảm bảo các yêu cầu về giao diện và chức năng. Tối ưu hóa các chức năng phục vụ quy trình tác nghiệp G2G (giao dịch trong nội bộ và giữa các cơ quan nhà nước) và G2C (giao dịch giữa cơ quan nhà nước với người dân, doanh nghiệp); giao diện dễ dàng cho người sử dụng; đảm bảo an toàn dữ liệu và an ninh toàn hệ thống;…

Về phát triển nguồn nhân lực: Tăng cường công tác nâng cao nhận thức, đào tạo kỹ năng về ứng dụng CNTT cho cán bộ, công chức; Tiếp tục xây dựng và phát triển đội ngũ giám đốc CNTT (Chief Onformation Officer – CIO); bồi dưỡng kiến thức CNTT đặc biệt là đào tạo về sử dụng các phần mềm mã nguồn mở cho cán bộ, công chức trong các cơ quan nhà nước; Bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ, đào tạo chuyên sâu cho cán bộ, công chức chuyên trách về CNTT các cấp: Hằng năm tổ chức ít nhất 01 đợt đào tạo chuyên sâu với nội dung tùy theo nhu cầu và tình hình thực tế;...

Về phát triển Hạ tầng kỹ thuật: Nâng cấp các mạng nội bộ (LAN) của các cơ quan, đơn vị, bổ sung thiết bị tin học (máy tính, scan, máy in, …) đảm bảo 100% cán bộ công chức của các Sở, Ban, ngành, huyện, thị xã, thành phố có máy tính làm việc và kết nối internet băng rộng phục vụ công việc; Tiếp tục triển khai hệ thống mạng WAN trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 703/QĐ-UBND ngày 06/3/2014 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng mạng WAN kết nối các cơ quan Đảng, Nhà nước trên địa bàn tỉnh phục vụ chỉ đạo, điều hành; Triển khai xây dựng Trung tâm tích hợp dữ liệu của tỉnh và hệ thống bảo mật phục vụ cho việc lưu trữ và vận hành các ứng dụng trọng yếu cho hệ thống chính quyền điện tử, hợp nhất các nguồn thông tin, CSDL của các ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh được chia sẻ, kế thừa và bảo đảm an toàn bảo mật thông tin; Đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật CNTT, hệ thống phần mềm phục vụ cho hoạt động của Trung tâm hành chính công cấp huyện;…

Thùy Dung

Lượt xem:  357

Tin đã đưa
Xem theo ngày :
.