Điện Bàn: Tuyên dương, khen thưởng Trưởng ban Công tác Mặt trận tiêu biểu giai đoạn 2014-2018
Thứ 3, ngày 13/11/2018 | 10:29 AM (GMT +7)
Ngày 12/11, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã Điện Bàn tổ chức hội nghị tổng kết 05 năm thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW và Quyết định số 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị (Khóa XI); Sơ kết 3 năm thực hiện Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" và 15 năm Ngày hội Đại đoàn kết Toàn dân tộc ở khu dân cư; đặc biệt tuyên dương khen thưởng Trưởng ban Công tác Mặt trận tiêu biểu trên địa bàn thị xã giai đoạn 2014-2018.

Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã Điện Bàn trao giấy khen
cho các đồng chí Trưởng Ban công tác Mặt trận tiêu biểu.

Báo cáo tại hội nghị cho biết, qua 05 năm triển thực hiện Quyết định số 217, 218 của Bộ Chính trị, Ủy ban MTTQ Việt Nam thị và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp đã tập trung triển khai, tổ chức các hoạt động, chương trình giám sát phù hợp với quy định pháp luật. Trong đó giám sát theo Quyết định 217 của Bộ Chính trị: Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã đã thành lập 19 Đoàn giám sát với 21 đơn vị được giám sát và giám sát bằng văn bản 15 cuộc, phối hợp với Thường trực HĐND, các tổ chức chính trị - xã hội thị xã giám sát 108 cuộc. Ủy ban MTTQ Việt Nam xã - phường thành lập 126 Đoàn với 130 đơn vị được giám sát, phối hợp với Thường trực HĐND và các tổ chức chính trị - xã hội cùng cấp giám sát 137 cuộc. Thông qua Ban thanh tra nhân dân giám sát 349 cuộc, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng giám sát 477 cuộc. Tổ chức phản biện theo Quyết định số 218 của Bộ Chính trị, Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã đã chủ trì phản biện 03 cuộc và phản biện bằng văn bản 10 cuộc. Ủy ban MTTQ Việt Nam xã - phường chủ trì tổ chức phản biện bằng văn bản 28 cuộc.

Trong 03 năm triển khai thực hiện Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", Mặt trận các cấp trên địa bàn thị xã đã triển khai đồng bộ các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy, UBND, Mặt trận cấp trên và của Thị ủy Điện Bàn bước đầu có chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động. Phối hợp đồng bộ trong thực hiện các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới và khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, từng bước xây dựng đô thị văn minh, các tuyến phố văn minh góp phần phát triển kinh tế -  xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, nâng cao vai trò của Mặt trận và các đoàn thể các cấp nhất là trong công tác tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các mô hình tự quản ở khu dân cư ...

Qua 15 năm tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư trên địa bàn thị xã cho thấy việc tổ chức ngày hội hằng năm được sự quan tâm chỉ đạo kịp thời của các cấp ủy đảng, sự phối hợp nhịp nhàng của chính quyền và các ban, nganh, hội đoàn thể. Sự cố gắng truyền tải các nội dung đến các khu dân cư. Sự đồng tình ủng hộ của nhân dân đã thể hiện cao vai trò khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo không khí vui tươi lành mạnh trong ngày hội.

Dịp này, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã Điện Bàn tuyên dương 49 đồng chí Trưởng Ban công tác Mặt trận tiêu biểu đã có nhiều đóng góp tích cực trong công tác mặt trận.

Thùy Dung

Lượt xem:  1,306

Tin đã đưa
Xem theo ngày :