uct
Thăng Bình: Sáp nhập Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện vào Ban Tuyên giáo Huyện ủy
Thăng Bình: Sáp nhập Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện vào Ban Tuyên giáo Huyện ủy
Thứ 6, ngày 14/12/2018 | 09:36 AM (GMT +7)
Huyện ủy Thăng Bình vừa công bố quyết định sáp nhập Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện vào Ban Tuyên giáo Huyện ủy.

Quyết định sáp nhập Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện vào Ban Tuyên giáo Huyện ủy Thăng Bình có hiệu lực kể từ ngày 05/12/2018. Theo đó, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Thăng Bình thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban Tuyên giáo cấp huyện theo Quy định số 220-QĐ/TW, ngày 27/12/2013 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XII) và các chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị cấp huyện theo Quy định số 185-QĐ/TW, ngày 03/9/2008 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X). Chức năng quản lý tài chính, tài sản của Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện được chuyển về Văn phòng Huyện ủy; 03 biên chế viên chức (giảng viên, chuyên viên) của Trung tâm được chuyển về Ban Tuyên giáo Huyện ủy và 01 biên chế viên chức (Kế toán) của Trung tâm chuyển về công tác tại Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện.

Việc sáp nhập nhằm mục đích kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy cơ quan theo hướng tinh gọn đầu mối bên trong; giảm đầu mối, tinh giản biên chế, tiết kiệm cơ sở vật chất, kinh phí hoạt động, phát huy tối đa nguồn nhân lực... nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động; thực hiện thống nhất, hợp lý các chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức.

Linh Chi

Lượt xem:  393

Tin đã đưa
Xem theo ngày :
.