Thông báo kết quả kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh Quảng Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021
Thứ 3, ngày 08/01/2019 | 02:40 PM (GMT +7)
Kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh Quảng Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 được tổ chức từ ngày 04 đến ngày 06 tháng 12/2018. Qua xem xét các báo cáo, đề án, dự thảo nghị quyết theo luật định, HĐND tỉnh đã thảo luận và thông qua các nghị quyết:

- Nghị quyết 32/NQ-HĐND ngày 05/12/2018 về bầu chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021

- Nghị quyết 33/NQ-HĐND ngày 05/12/2018 về bầu chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021.

- Nghị quyết 34/NQ-HĐND ngày 05/12/2018 về xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu.

- Nghị quyết 35/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2019.

- Nghị quyết 36/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017.

- Nghị quyết 37/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 về dự toán thu chi và phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2019.

- Nghị quyết 38/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 về phê duyệt chủ trương đầu tư một số dự án triển khai thực hiện năm 2018-2019 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

- Nghị quyết 39/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 về kế hoạch đầu tư công năm 2019.

- Nghị quyết 40/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 về danh mục các dự án thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2019.

- Nghị quyết 41/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 về quyết định biên chế công chức, tổng số người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh năm 2019.

- Nghị quyết 42/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 về thành lập, đổi tên thôn, tổ dân phố thuộc các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

- Nghị quyết 43/2018/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 quy định số lượng, chức danh và mức phụ cấp hằng tháng đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

- Nghị quyết 44/2018/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 về bãi bỏ tiết 3, điểm 2 khoản 4 Điều 1 Nghị quyết số 30/2011/NQ/HĐND ngày 09/12/2011 của HĐND tỉnh và quy định mức hỗ trợ một lần đối với những người hoạt động không chuyên trách khác ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

- Nghị quyết 45/2018/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn tỉnh Quảng Nam.

- Nghị quyết 46/2018/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 quy định mức chi hỗ trợ công tác quản lý, bảo vệ rừng tự nhiên trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2019-2020.

- Nghị quyết 47/2018/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 về một số chính sách hỗ trợ phát triển du lịch miền núi tỉnh Quảng Nam đến năm 2025.

- Nghị quyết 48/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 về phát triển kinh tế - xã hội các xã biên giới đất liền kết hợp với tăng cường và củng cố quốc phòng, an ninh, đối ngoại trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2019-2025.

- Nghị quyết 49/2018/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 về chính sách hỗ trợ nâng cao mức sống cho một số đối tượng thuộc hộ nghèo đang hưởng chính sách người có công và bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

- Nghị quyết 50/2018/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 về chính sách hỗ trợ đối với trẻ em mầm non, học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số, học sinh khuyết tật đang học tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2019-2021.

- Nghị quyết 51/2018/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 về chính sách hỗ trợ người lao động tỉnh Quảng Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng giai đoạn 2019-2021.

- Nghị quyết 52/2018/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 quy định mức chi công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

- Nghị quyết 53/2018/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 quy định nội dung và mức chi thực hiện thực hiện chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

- Nghị quyết 54/2018/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 quy định nội dung, mức chi, định mức phân bổ kinh phí đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

- Nghị quyết 55/2018/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 bổ sung điểm d khoản 6 Điều 11 Nghị quyết 24/2018/NQ-HĐND ngày 19/7/2018 quy định về nội dung, định mức chi và điều kiện đảm bảo cho hoạt động của HĐND các cấp tỉnh Quảng Nam.

- Nghị quyết 56/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 về thành lập đoàn giám sát tình hình thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2015-2018 trên địa bàn tỉnh.

- Nghị quyết 57/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng quỹ đất nông nghiệp vào mục đích công ích trên địa bàn tỉnh.

- Nghị quyết 58/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 về kinh phí hoạt động của HĐND tỉnh năm 2019.

- Nghị quyết 59/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 về kế hoạch tổ chức các kỳ họp trong năm 2019 của HĐND tỉnh khóa IX.

- Nghị quyết 60/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 quy định mức hỗ trợ người hoạt động không chuyên trách thôn, tổ dân phố thôi đảm nhận chức danh sau khi sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Các cấp, các ngành, các cơ quan liên quan và nhân dân trong tỉnh có thể tra cứu thông tin chi tiết về các Nghị quyết nêu trên trên Trang thông tin điện tử của HĐND tỉnh tại địa chỉ http://dbnd.quangnam.gov.vn mục NGHỊ QUYẾT HĐND TỈNH

Thùy Dung

Lượt xem:  2,153

Tin đã đưa
Xem theo ngày :