Ban hành Quy chế thực hiện 8 TTHC theo cơ chế một cửa liên thông thuộc lĩnh vực xây dựng
Thứ 6, ngày 11/01/2019 | 02:14 PM (GMT +7)
UBND tỉnh vừa ký Quyết định số 3981/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 ban hành Quy chế phối hợp thực hiện giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa liên thông thuộc lĩnh vực Xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Theo đó, nội dung của quy chế quy định rõ cách thức thực hiện, cơ chế phối hợp, thẩm quyền trách nhiệm của các cơ quan hành chính nhà nước trong việc giải quyết đối với 8 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực xây dựng gồm: Thẩm định dự án/dự án điều chỉnh hoặc thẩm định thiết kế cơ sở/thiết kế cơ sở điều chỉnh; Thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật/Báo cáo kinh tế - kỹ thuật điều chỉnh; thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng/thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng điều chỉnh (trường hợp thiết kế 1 bước); Thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng/ thiết kế, dự toán xây dựng điều chỉnh; Thẩm định nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết của Dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh; Thẩm định đồ án, đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh; Cấp giấy phép quy hoạch dự án đầu tư xây dựng công trình thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh; Cấp giấy phép xây dựng (giấy phép xây dựng mới, giấy phép sửa chữa, cải tạo, giấy phép di dời công trình) đối với công trình cấp I, II; công trình tôn giáo; công trình di tích lịch sử - văn hóa, tượng đài, tranh hoành tráng được xếp hạng; công trình trên các tuyến, trục đường phố chính trong đô thị; công trình thuộc dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài; Điều chỉnh, cấp lại giấy phép xây dựng đối với công trình cấp I, II; công trình tôn giáo; công trình di tích lịch sử - văn hóa, tượng đài, tranh hoành tráng được xếp hạng; công trình trên các tuyến, trục đường phố chính trong đô thị; công trình thuộc dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài.

Để nâng cao trách nhiệm của các cơ quan có liên quan, UBND các cấp trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình nhằm góp phần đẩy nhanh việc giải quyết TTHC về xây dựng; đồng thời đảm bảo các thủ tục khác liên quan về xây dựng được thực hiện song song, đồng bộ, chặt chẽ, chính xác và đúng quy định pháp luật.

Thành phần hồ sơ thực hiện liên thông thủ tục hành chính theo quyết định công bố của Bộ Xây dựng; về quy trình tiếp nhận, chuyển giao, thời gian giải quyết và trả kết quả đối với từng thủ tục hành chính được quy định chi tiết trong quy chế này. Giao Sở Xây dựng hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Quy chế, định kỳ hoặc đột xuất báo cáo UBND tỉnh, bên cạnh đó UBND tỉnh cũng yêu các đơn vị liên quan trong quy chế và trên lĩnh vực xây dựng nghiêm túc thực hiện.

 

Thùy Dung

Lượt xem:  387

Tin đã đưa
Xem theo ngày :