Triển khai thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn tỉnh
Thứ 6, ngày 18/01/2019 | 08:52 AM (GMT +7)
Ngày 17/1, UBND tỉnh ban hành công văn yêu cầu các Sở, Ban, ngành, Hội, đoàn thể và UBND huyện, thị xã, thành phố thực hiện một số nội dung nhằm triển khai thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tự nguyện trên địa bàn tỉnh đạt kết quả.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Bảo hiểm xã hội tỉnh hoàn chỉnh báo cáo xây dựng chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp giai đoạn 2019 – 2020 trên địa bàn tỉnh theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại cuộc họp ngày 17/10/2018. Chủ trì, phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh, các Sở, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đối thoại pháp luật về lao động, Luật Bảo hiểm xã hội sâu rộng đến người lao động, người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp; cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân, đặc biệt là người lao động có hợp đồng lao động từ 01 đến dưới 03 tháng, người lao động là người nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam và người lao động là người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định của pháp luật.

Đồng thời, Chủ trì, phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh chủ động tham mưu UBND tỉnh giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội hàng năm cho các địa phương triển khai thực hiện và chính sách hỗ trợ cho người nghèo, cận nghèo, hộ gia đình nông, lâm, ngư, diêm nghiệp có mức sống trung bình tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra về bảo hiểm xã hội, trước hết tập trung kiểm tra, thanh tra các doanh nghiệp có dấu hiệu trốn đóng, đóng không đủ số lao động thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp, doanh nghiệp chậm đóng bảo hiểm xã hội, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm.

Bảo hiểm Xã hội tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Cục Thuế tỉnh rà soát đối tượng, xây dựng kế hoạch chi tiết thực hiện chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, có giải pháp và lộ trình phù hợp, thiết thực và hiệu quả. Chủ động phối hợp chặt chẽ, thường xuyên với các Sở, Ban, ngành và địa phương tăng cường công tác tuyên truyền đến người dân và doanh nghiệp. Đặc biệt, chủ trì, phối hợp chặt chẽ với Bưu điện tỉnh tổ chức hội nghị truyền thông bằng nhiều hình thức phù hợp để khai thác phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình. Phối hợp các ngành liên quan tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, tổ chức thanh tra chuyên đề, kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; chuyển hồ sơ sang cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật đối với hành vi trốn đóng, chây ỳ, nợ đọng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

Thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội; trong đó, tập trung vào đối tượng có hợp đồng lao động từ 01 đến dưới 03 tháng chưa tham gia bảo hiểm xã hội và đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện có hỗ trợ đóng của Nhà nước. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, thực hiện giao dịch điện tử lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp; đơn giản hóa thủ tục và rút ngắn thời gian giải quyết cấp sổ trả sổ cho người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Chỉ đạo Bảo hiểm xã hội huyện, thị xã, thành phố phối hợp với cơ quan quản lý đối tượng tham gia bảo hiểm y tế, Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn lập danh sách tham gia bảo hiểm y tế thực hiện điều chỉnh tăng, giảm đối tượng kịp thời, đầy đủ tránh trùng thẻ bảo hiểm y tế. Định kỳ 3 tháng, 6 tháng, năm tổng hợp đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế gửi các Sở, ngành liên quan để phối hợp thực hiện và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo kịp thời.

Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan và Bảo hiểm xã hội tỉnh tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh lồng ghép các mục tiêu, chỉ tiêu về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế vào chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm của tỉnh. Đưa chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội vào chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội theo Nghị quyết số 102/NQ-CP ngày 03/08/2018 của Chính phủ. Định kỳ hàng quý, cung cấp cho Bảo hiểm xã hội tỉnh danh sách doanh nghiệp đăng ký kinh doanh mới, doanh nghiệp ngừng hoạt động, doanh nghiệp giải thể, phá sản... để Bảo hiểm xã hội tỉnh nắm bắt, theo dõi, khai thác mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế.

Cục Thuế phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh trao đổi thông tin về tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ tiền lương; về kết quả thanh tra, kiểm tra và phối hợp công tác thanh tra, kiểm tra đối với các doanh nghiệp trong việc thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế và thu thuế.

Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các địa phương chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan báo chí, hệ thống phát thanh, truyền hình trên địa bàn tỉnh xây dựng chuyên mục, chuyên trang và dành thời lượng phát sóng định kỳ, phù hợp để tuyên truyền, phổ biến, giải đáp chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội, nhất là các nội dung Nghị quyết số 125/NQ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ.

Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh bố trí ngân sách đóng, hỗ trợ mức đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế cho các nhóm đối tượng theo quy định hiện hành. Cân đối ngân sách, chuyển kinh phí mua thẻ bảo hiểm y tế cho các đối tượng được ngân sách Nhà nước đóng và hỗ trợ mức đóng kịp thời, đúng quy định.

Đề nghị Liên đoàn Lao động tỉnh chỉ đạo công đoàn các cấp tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo hiểm xã hội đối với người sử dụng lao động, đoàn viên và người lao động; đại diện bảo vệ quyền lợi của người lao động khi tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế. Tham gia các hoạt động kiểm tra, thanh tra, giám sát trong thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế tại các đơn vị sử dụng lao động. Thực hiện khởi kiện ra Tòa án đối với những đơn vị nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

UBND huyện, thị xã, thành phố phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm xã hội tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, đối thoại chính sách pháp luật về bảo hiểm xã hội đến người lao động, người sử dụng lao động trong các doanh nghiệp và người dân trong việc thực hiện bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, đánh giá kết quả trong quá trình chỉ đạo, tổ chức thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn. Chỉ đạo UBND xã, phường, thị trấn phối hợp với Bảo hiểm xã hội huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện tốt kế hoạch khai thác, phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế trên địa bà; đưa chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế vào chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; kiện toàn và nâng cao hiệu quả hoạt động của Đại lý thu cấp xã, đảm bảo tại mỗi thôn (làng, bản, tổ dân phố) đều có ít nhất 01 nhân viên Đại lý thu. Đưa nội dung kết quả thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn vào chuyên mục an sinh xã hội trong các báo cáo định kỳ hàng tháng, quý, năm, để có sự chỉ đạo thường xuyên, kịp thời đối với việc thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho người lao động và nhân dân trên địa bàn. Định kỳ tổ chức sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả thực hiện phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, đề ra giải pháp, kế hoạch phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho năm sau; kịp thời biểu dương, khen thưởng các cá nhân, tập thể có nhiều thành tích trong phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp của địa phương./.

 

 

Thùy Dung

Lượt xem:  311

Tin đã đưa
Xem theo ngày :