Khối thi đua MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh tổng kết phong trào thi đua năm 2018

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ 5, ngày 24/01/2019 | 08:42 AM (GMT +7)
Chiều 23/1, Khối thi đua MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua năm 2018, triển khai nhiệm vụ 2019. Đồng chí Nguyễn Phi Hùng – Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh và Bà Trương Thị Lộc – TUV, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đồng chủ trì hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị.

Trong năm 2018, Uỷ ban MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội của tỉnh tập trung tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của đơn vị đề ra từ đầu năm, nhất là nhiệm vụ giám sát và phản biện xã hội có chuyển biến, đạt nhiều kết quả quan trọng, phối hợp triển khai thực hiện tốt phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020; Kế hoạch số 5201/KH-UBND ngày 27/9/2017 của UBND tỉnh về việc tổ chức phong trào thi đua “Quảng Nam chung tay vì người nghèo – không để ai bỏ lại phía sau” giai đoạn 2016 – 2020; Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII), Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khoá XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa, chăm lo các đối tượng chính sách; hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn trong năm…Tiếp tục triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 27/6/2016 của Tỉnh uỷ về đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 – 2020 và Chỉ thị số 26/CT-UBND ngày 13/9/2016 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trên địa bàn tỉnh.

Công tác thi đua, khen thưởng Khối Mặt trận và các tổ chức chính trị xã hội của tỉnh tiếp tục được đổi mới, chất lượng và hiệu quả; có sự chỉ đạo đồng bộ, thống nhất với cấp uỷ, lãnh đạo cơ quan trong việc triển khai thực hiện. Các tổ chức thành viên trong Khối thi đua thống nhất ban hành Quy chế tổ chức và bình xét thi đua Khối; tổ chức giao lưu thể thao nhân dịp tổng kết phong trào thi đua của Khối. Nhìn chung, phong trào thi đua yêu nước của Khối trong năm có nhiều khởi sắc thúc đẩy hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao và góp phần quan trọng trong pháp triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh những kết quả đạt được vẫn tồn tại hạn chế, khó khăn như phong trào thi đua một số nơi chưa đồng đều, còn tính hình thức, chưa chú trọng đến tính bền vững, chiều sâu của phong trào gắn với sự phát triển của địa phương; công tác hiệp thương phân công nhiệm vụ triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phong trào thi đua của khối chưa thường xuyên; việc xây dựng Đề án sắp xếp tổ chức bộ máy cơ quan tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả theo nghị quyết của Đảng gắn với Đề án vị trí việc làm chưa có bố trí cán bộ chuyên trách công tác thi đua khen thưởng của từng cơ quan, chủ yếu làm kiêm nhiệm.

Công tác thi đua năm 2019 tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm như tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, đoàn viên gương mẫu thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; Chỉ thị 01/CT-UBND ngày 02/01/2019 của UBND tỉnh về phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2019; các phong trào, cuộc vận động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể phát động, nhất là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao; tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc; tổ chức phát động; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trên tất cả các lĩnh vực; phối hợp thực hiện hiệu quả 03 phong trào thi đua của tỉnh;…

Thùy Dung

Lượt xem:  337

Tin đã đưa
Xem theo ngày :