Tăng cường phổ biến pháp luật trong dịp Tết nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ 5, ngày 24/01/2019 | 02:44 PM (GMT +7)
Bộ Tư pháp vừa ban hành Công văn đề nghị các Bộ, ngành Trung ương và UBND các tỉnh, thành phố tăng cường công tác phổ biến pháp luật trong dịp Tết nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019.

Theo đó, các Bộ, ngành Trung ương và địa phương chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cán bộ, công chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý quán triệt đầy đủ, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 21/12/2012 của Ban Bí thư (khóa XI) về đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Chỉ thị số 41-CT/TW ngày 05/02/2015 của Ban Bí thư (khóa XI) về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý và tổ chức lễ hội; Nghị định số 110/2018/NĐ-CP ngày 29/8/2018 của Chính phủ quy định về quản lý và tổ chức lễ hội; Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 26/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Công điện của Thủ tướng Chính phủ về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp Tết nguyên đán Kỷ Hợi và Lễ hội Xuân năm 2019. Cán bộ, công chức khi thực thi công vụ cần chú trọng phổ biến, vận động cán bộ, nhân dân tự giác tuân thủ, chấp hành pháp luật; tích cực tham gia đấu tranh, phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật.

Căn cứ điều kiện thực tế để lựa chọn hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật phù hợp với từng nhóm đối tượng, địa bàn đảm bảo thiết thực, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện; truyền tải đầy đủ thông tin pháp luật đến với cán bộ, người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. Phát huy vai trò của các phương tiện thông tin truyền thông, mạng lưới loa truyền thanh cơ sở trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; tổ chức triển lãm hình ảnh, tranh cổ động; lồng ghép giao lưu, sinh hoạt văn hóa, lễ hội, hòa giải cơ sở…Tiếp tục thu hút, huy động Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị đoàn thể, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật, già làng, trưởng thôn, trưởng bản, người có uy tín trong cộng đồng tham gia phổ biến, vận động, thuyết phục đồng bào, người dân nghiêm túc tuân thủ, chấp hành pháp luật, không vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội.

UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ điều kiện thực tiễn của địa phương chỉ đạo, hướng dẫn, đề ra các giải pháp để tăng cường các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội; phòng, chống cháy nổ; an toàn giao thông, an toàn thực phẩm; pháp luật về thực hành tiết kiệm chống lãng phí; phòng, chống mê tín dị đoan; bảo vệ môi trường… thực hiện các giải pháp vận động nhân dân tuân thủ, chấp hành pháp luật. Đồng thời, đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các thành viên của Mặt trận tăng cường chỉ đạo hội viên, thành viên tích cực tham gia, phổ biến, vận động nhân dân tuân thủ, chấp hành pháp luật, tham gia đấu tranh, phòng, chống tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội…/.

Thùy Dung

Lượt xem:  578

Tin đã đưa
Xem theo ngày :