Tăng cường các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù trên địa bàn tỉnh
Thứ 3, ngày 12/02/2019 | 08:26 AM (GMT +7)
UBND tỉnh vừa xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện một số nội dung nhằm tăng cường các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù trên địa bàn tỉnh.

Mục đích kế hoạch nhằm tiếp tục phổ biến, quán triệt đầy đủ, sâu sắc chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; đặc biệt là nội dung, ý nghĩa, vị trí, tầm quan trọng của Nghị định số 80/2011/NĐ-CP ngày 16/9/2011 của Chính phủ quy định các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù (sau đây viết tắt là Nghị định 80/2011/NĐ-CP) trong giai đoạn hiện nay, từ đó nâng cao vai trò, trách nhiệm của các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện công tác tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù (bao gồm cả người được tha tù trước thời hạn có điều kiện, người chấp hành xong quyết định đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng) trên địa bàn tỉnh trong thời gian đến.

Tăng cường tuyên truyền, giáo dục về công tác tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù, nhằm nâng cao nhận thức, vai trò trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân và gia đình người chấp hành xong án phạt tù trong việc phối hợp thực hiện các biện pháp tái hòa nhập cộng đồng; xóa bỏ kỳ thị, phân biệt đối xử hoặc xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của người chấp hành xong án phạt tù, tạo điều kiện thuận lợi cho họ ổn định cuộc sống, chủ động phòng ngừa tái phạm và vi phạm pháp luật; góp phần ổn định tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh. 

Theo kế hoạch, một số nhiệm vụ trọng tâm như tiếp tục quán triệt đến các cấp ủy, chi bộ, đảng viên, cán bộ chủ chốt các sở, ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể; UBND các huyện, thị xã, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn, các tầng lớp Nhân dân thực hiện 2 nghiêm túc Công văn số 1753-CV/VPTW ngày 13/10/2011 của Văn phòng Trung ương Đảng về ý kiến chỉ đạo của đồng chí Thường trực Ban Bí thư triển khai thực hiện Nghị định số 80/2011/NĐ-CP, Nghị định số 80/2011/NĐ-CP và quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 33/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ; xác định công tác tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù là một trong những nhiệm vụ quan trọng của công tác phòng, chống tội phạm, đảm bảo an ninh, trật tự tại địa phương; Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, đoàn thể xã hội và Nhân dân trong công tác tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù. Chú trọng quan tâm công tác tư vấn, đào tạo nghề nghiệp, giải quyết việc làm, xây dựng, nhân rộng các mô hình, cá nhân điển hình, hình thành các loại hình Quỹ xã hội để quản lý, giáo dục, hỗ trợ, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồngcó hiệu quả; Chủ động nghiên cứu, ban hành các cơ chế, chính sách phù hợp quy định của pháp luật và thực tiễn địa phương để khuyến khích các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia quản lý, giáo dục, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù; lập dự toán chi thường xuyên hàng năm và đảm bảo kinh phí từ ngân sách, đồng thời huy động các nguồn lực khác của địa phương để thực hiện có hiệu quả các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù; Thực hiện các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù lồng ghép trong các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội và công tác phòng, chống tội phạm tại địa phương; trong từng giai đoạn, tiến hành sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm và biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị định số 80/2011/NĐ-CP.

Công an tỉnh tiếp tục chủ trì giúp UBND tỉnh theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các sở, ban, ngành, đoàn thể; UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện có hiệu quả Nghị định số 80/2011/NĐ-CP; Quyết định số 3850/QĐ-UBND ngày 04/12/2014 của UBND tỉnh về phê duyệt Đề án “Bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2015-2020” và Thông báo số 487/TB-UBND, ngày 12/12/2017 của UBND tỉnh về Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị sơ kết 06 năm thực hiện Nghị định 80/2011/NĐ-CP; Phối hợp với các sở, ngành liên quan nghiên cứu, đề xuất ban hành cơ chế, chính sách, giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù; tăng cường phối hợp thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền về tái hòa nhập cộng đồng qua các phương tiện thông tin đại chúng, trang thông tin điện tử (website), các ấn phẩm chuyên đề...; Chú trọng công tác tiếp nhận, quản lý, giáo dục, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù, phòng ngừa tái phạm tội và xây dựng, nhân rộng các mô hình, cá nhân điển hình trong công tác tái hòa nhập cộng đồng; tăng cường nguồn lực đầu tư, nâng cao chất lượng công tác giáo dục, tư vấn, hướng nghiệp, dạy nghề, truyền nghề cho phạm nhân trong các trại tạm giam, nhà tạm giữ. Tham mưu UBND tỉnh tiến hành sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm và biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị định số 80/2011/NĐ-CP trong từng giai đoạn.

Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các ngành chức năng, các cơ quan thông tấn báo chí của Trung ương và tỉnh Quảng Nam tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, tổ chức, đoàn thể xã hội và Nhân dân trong việc xóa bỏ định kiến, kỳ thị và quan tâm giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng; kịp thời tuyên truyền, biểu dương, khích lệ, nhân rộng những mô hình hiệu quả, cá nhân điển hình trong công tác quản lý, giáo dục, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng; chỉ đạo, hướng dẫn Đài truyền thanh cấp huyện tăng cường công tác tuyên truyền về công tác tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù tại địa phương.

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan nghiên cứu, tham mưu, đề xuất UBND tỉnh ban hành cơ chế, chính sách về hỗ trợ dạy nghề, cho vay vốn, giải quyết việc làm, tạo điều kiện để hỗ trợ, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng, ổn định cuộc sống; nghiên cứu, tham mưu cơ chế, chính sách kinh tế, xã hội, nhằm khuyến khích doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất trên địa bàn tỉnh tiếp nhận người chấp hành xong án phạt tù vào lao động; Phối hợp với Công an tỉnh triển khai các hoạt động tư vấn, định hướng nghề nghiệp, nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm cho phạm nhân sắp chấp hành xong án phạt tù; nghiên cứu, hướng dẫn việc đào tạo và cấp chứng chỉ đào tạo nghề cho phạm nhân chấp hành án phạt tù trong trại tạm giam; Chỉ đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với các cơ quan chức năng, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục thực hiện có hiệu quả chính sách đào tạo nghề nghiệp, tạo việc làm cho người chấp hành xong án phạt tù; Tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Thông tư số 44/2016/TT/LĐTBXH, ngày 28/12/2016 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn chính sách đào tạo nghề nghiệp, tạo việc làm cho người chấp hành xong án phạt tù. Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo kết quả hỗ trợ đào tạo nghề nghiệp, tạo việc làm hằng năm về UBND tỉnh để theo dõi, chỉ đạo.

Sở Tư pháp phối hợp chặt chẽ với Công an tỉnh và các cơ quan chức năng nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật có 4 liên quan, tạo cơ sở pháp lý đầy đủ, phù hợp để thực hiện có hiệu quả các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù; Cập nhật thông tin về tình hình án tích của người bị kết án và cấp Phiếu Lý lịch tư pháp khi có yêu cầu theo quy định của pháp luật;

Cục Thi hành án dân sự tỉnh rà soát và lập hồ sơ đề nghị Tòa án xét miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án dân sự cho người chấp hành xong án phạt tù khi có đủ điều kiện theo luật định.

Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh tổng hợp, xây dựng dự toán kinh phí thực hiện công tác tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù theo định kỳ hằng năm. Căn cứ điều kiện và khả năng cân đối ngân sách của tỉnh, tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí thực hiện theo quy định.

Các Sở, Ban, ngành liên quan phối hợp thực hiện các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh chủ trì, phối hợp giữa các tổ chức thành viên, trước hết là các tổ chức chính trị - xã hội với Công an cùng cấp tăng cường thực hiện có hiệu quả công tác quản lý, giáo dục, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng, lồng ghép trong thực hiện các Đề án, chương trình, cuộc vận động, phong trào đang triển khai ở các địa phương; thực hiện trách nhiệm giám sát và phản biện đối với các chính sách giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng.

UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục nghiên cứu, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Thông báo số 487/TB-UBND ngày 12/12/2017 của UBND tỉnh về Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị sơ kết 06 năm thực hiện Nghị định 80/2011/NĐ-CP; Quan tâm công tác tư vấn, dạy nghề, giải quyết việc làm, xóa đói giảm nghèo, hướng dẫn hoạt động từ thiện, nhân đạo giúp người chấp hành xong án phạt tù ổn định cuộc sống, tái hòa nhập cộng đồng. Vận động và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, cơ sở, tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh tiếp nhận, giúp đỡ việc làm cho người chấp hành xong án phạt tù; Chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn phân công tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm tiếp nhận quản lý, giáo dục, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện và vận động nhân dân trong khu vực dân cư phối hợp chặt chẽ với gia đình có người chấp hành xong án phạt tù để cảm hóa, giúp đỡ họ sớm hòa nhập với cộng đồng, phòng ngừa tái phạm;  Chủ động nghiên cứu, học tập, trao đổi kinh nghiệm từ các địa phương thực hiện tốt công tác tái hòa nhập cộng đồng để đề ra các giải pháp tái hòa nhập cộng đồng phù hợp với tình hình, điều kiện kinh tế - xã hội của từng địa phương; Hằng năm bố trí kinh phí từ nguồn ngân sách Nhà nước để bảo đảm thực hiện công tác bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù tại địa phương./.

Thùy Dung

Lượt xem:  1,418

Tin đã đưa
Xem theo ngày :