Kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng hệ thống email công vụ toàn tỉnh

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ 4, ngày 13/02/2019 | 09:16 AM (GMT +7)
UBND tỉnh vừa phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Xây dựng chính quyền điện tử tỉnh Quảng Nam, hạng mục: Xây dựng hệ thống email công vụ toàn tỉnh, với tổng kinh phí gói thầu hơn 114 triệu đồng, từ nguồn vốn ngân sách tỉnh.

UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông (chủ đầu tư) chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành. Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng phối hợp với các ngành chức năng liên quan theo dõi, hướng dẫn, giám sát chủ đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện.

LC

Lượt xem:  604

Tin đã đưa