uct
Thực hiện cải cách chính sách về bảo hiểm xã hội
Thực hiện cải cách chính sách về bảo hiểm xã hội
Thứ 4, ngày 13/02/2019 | 09:50 AM (GMT +7)
UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 125/NQ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ và Chương trình số 17-CTr/TƯ ngày 25/10/2018 của Tỉnh ủy Quảng Nam thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội.

Mục đích kế hoạch nhằm tổ chức quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 125/NQ- CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ và Chương trình số 17-CTr/TU ngày 25/10/2018 của Tỉnh ủy Quảng Nam thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội. Xác định nhiệm vụ cụ thể đối với các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, tạo sự chuyển biến tích cực, mạnh mẽ về nhận thức của toàn dân đối với việc thực hiện các chính sách, quy định về bảo hiểm xã hội trên địa bàn tỉnh. Nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và phát triển hệ thống thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội linh hoạt, đa dạng, đa tầng; tinh gọn, chuyên nghiệp, hiện đại, tin cậy và minh bạch.

Các Sở, Ban, ngành, đoàn thể, UBND huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, người đứng đầu các cơ quan hành chính nhà nước có trách nhiệm chủ động tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đồng bộ, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm với lộ trình phù hợp và quyết liệt, hiệu quả, đảm bảo hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể đã đề ra tại Nghị quyết số 125/NQ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ và Chương trình số 17-CTr/TU ngày 25/10/2018 của Tỉnh ủy Quảng Nam về thực hiện cải cách chính sách về bảo hiểm xã hội.

Cải cách chính sách bảo hiểm xã hội để bảo hiểm xã hội thực sự là một trong nhũng trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội, từng bước mở rộng vững chắc diện bao phủ bảo hiểm xã hội, hướng tới mục tiêu bảo hiểm xã hội toàn dân. Phát triển hệ thống bảo hiểm xã hội linh hoạt, đa dạng, đa tầng, hiện đại và hội nhập quốc tế theo nguyên tắc đóng - hưởng, công bằng, bình đẳng, chia sẻ và bền vững. Nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và phát triển hệ thống thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội tinh gọn, chuyên nghiệp, hiện đại, tin cậy và minh bạch. Thực hiện có hiệu quả chính sách bảo hiểm xã hội, giải quyết kịp thời, đúng quy định các chế độ, chính sách về bảo hiểm xã hội cho đối tượng; tập trung vận động phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện thuộc các hộ kinh doanh cá thể, người hoạt động sản xuất, kinh doanh, tự tạo việc làm có thu nhập..., trên cơ sở đó tạo điều kiện thúc đẩy, phát triển, mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội trên địa bàn tỉnh.

Muc tiêu cụ thể: Giai đoạn đến năm 2021 phấn đấu đạt khoảng 35% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm xã hội, trong đó nông dân và lao động khu vực phi chính thức tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện chiếm khoảng 1% lực lượng lao động trong độ tuổi; khoảng 28% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm thất nghiệp; có khoảng 45% số người sau độ tuổi nghỉ hun được hưởng lương hưu, bảo hiểm xã hội hàng tháng và trợ cấp hun trí xã hội; tỷ lệ giao dịch điện tử đạt 100%; thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4; giảm số giờ giao dịch giữa cơ quan bảo hiểm xã hội với doanh nghiệp đạt mức ASEAN 4; chỉ số đánh giá mức độ hài lòng của người tham gia bảo hiểm xã hội đạt mức 80%.

Giai đoạn đến năm 2025: Phấn đấu đạt khoảng 45% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm xã hội, trong đó nông dân và lao động khu vực phi chính thức tham gia bảo hiểm xã hộị tự nguyện chiếm khoảng 2,5% lực lượng lao động trong độ tuổi; khoảng 35% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm thất nghiệp; có khoảng 55% số người sau độ tuổi nghỉ hưu được hưởng lương hun, bảo hiểm xã hội hàng tháng và trợ cấp hưu trí xã hội; chỉ số đánh giá mức độ hài lòng của người tham gia bảo hiểm xã hội đạt mức 85%.

Giai đoạn đến năm 2030: Phấn đấu đạt khoảng 60% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm xã hội, trong đó nông dân và lao động khu vực phi chính thức tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện chiếm khoảng 5% lực lượng lao động trong độ tuổi; khoảng 45% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm thất nghiệp; khoảng 60% số người sau độ tuổi nghỉ hưu được hưởng lương hun, bảo hiểm xã hội hàng tháng và trợ cấp hưu trí xã hội; chỉ số đánh giá mức độ hài lòng của người tham gia bảo hiểm xã hội đạt mức 90%.

Kế hoạch đã đề ra các giải pháp thực hiện: Các cấp ủy Đảng, chính quyền và tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tuyên truyền, vận động toàn dân thực hiện Nghị quyết số 125/NQ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ và Chương trình số 17-CTr/TU ngày 25/10/2018 của Tỉnh ủy Quảng Nam thực hiện Nghị quyết số 28- NQ/TW ngày 23/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội. Tăng cường sự phối hợp đồng bộ, chặt chẽ, kịp thời giữa các ngành trong triển khai, thực hiện kế hoạch. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, đổi mới hình thức, nội dung tuyên truyền nhằm bảo đảm các đối tượng tiếp cận đầy đủ thông tin, nâng cao nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng của chính sách bảo hiểm xã hội.

Đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị; đào tạo, bổ sung nguồn nhân lực; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác điều hành, quản lý bảo hiểm xã hội. Tăng cường công tác phối hợp, chia sẻ, kết nối thông tin, dữ liệu giữa các cơ quan quản lý nhà nước để nâng cao hiệu quả trong việc quản lý đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, thực hiện chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội; quản lý tốt đối tượng đóng và tham gia bảo hiểm xã hội. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật về bảo hiểm xã hội, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các vi phạm, nhất là các hành vi trốn đóng, nợ đóng, gian lận, trục lợi tiền bảo hiểm xã hội.Định kỳ tổ chức sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả thực hiện cải cách chính sách bảo hiếm xã hội.

 

 

Thùy Dung

Lượt xem:  251

Tin đã đưa
Xem theo ngày :
.