Đẩy mạnh công tác hỗ trợ xây dựng Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh
Thứ 4, ngày 27/02/2019 | 03:16 PM (GMT +7)
Để phấn đấu hoàn thành kế hoạch thực hiện Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2018 - 2025 trên cơ sở tích hợp các Đề án 844, Đề án 939 và Đề án 1665 của Chính phủ; tiếp tục phát huy những thành tựu đã đạt được và khắc phục những tồn tại, hạn chế nhằm thúc đẩy ứng dụng 2 khoa học và công nghệ, phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu đến năm 2025, trước hết phấn đấu hoàn thành mục tiêu xây dựng Hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo vào năm 2019; UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 22/2/2019 yêu cầu Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung thực hiện tốt một số nội dung.

Theo đó, Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo và ban hành Kế hoạch hỗ trợ, xây dựng Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, tổ chức Ngày hội khởi nghiệp cấp huyện; nghiên cứu triển khai mô hình thành lập Tổ công tác Hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo cấp huyện hoặc bổ sung chức năng, nhiệm vụ cho các Tổ giúp việc của UBND cấp huyện liên quan đến hỗ trợ doanh nghiệp, cải cách hành chính, hoàn thành trong Quý II/2019.

Đồng thời, phối hợp với Tổ công tác Hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo tỉnh tích cực hỗ trợ và kêu gọi doanh nhân trẻ, cá nhân khởi nghiệp thành lập Câu lạc bộ Khởi nghiệp sáng tạo tại địa phương; định kỳ, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh theo dõi, chỉ đạo. Đẩy mạnh và thực hiện xuyên suốt công tác thông tin, truyền thông, xây dựng văn hóa khởi nghiệp. Nâng cao chất lượng các chuyên mục về khởi nghiệp trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh, Cổng thông tin Khởi nghiệp sáng tạo tỉnh; xây dựng các chuyên mục khởi nghiệp trên các cổng thông tin, trang thông tin điện tử các ngành, UBND cấp huyện; chuyên mục trên hệ thống phát thanh - truyền hình cấp huyện… góp phần tạo lập và phát triển tinh thần khởi nghiệp trong xã hội, nhất là trong phụ nữ, nông dân, thanh niên, học sinh, sinh viên… động viên kịp thời và chia sẻ, hướng dẫn các cá nhân khởi nghiệp vượt lên khó khăn, thách thức.

Các Sở: Khoa học và Công nghệ, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, Thông tin và Truyền thông, Y tế, Lao động - Thương binh và Xã hội, Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm phối hợp với Tổ công tác Hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo tỉnh, Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, Hội Nông dân tỉnh trong quá trình triển khai các nội dung xây dựng Hệ sinh thái Khởi nghiệp sáng tạo tỉnh theo các Đề án của Chính phủ, Kế hoạch xây dựng Hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo tỉnh, giai đoạn 2018 - 2025, cụ thể:

Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Lao động - Thương binh và Xã hội, Cục Thuế tỉnh, Liên minh Hợp tác xã tỉnh, UBND cấp huyện hỗ trợ về thủ tục thành lập doanh nghiệp, hợp tác xã khởi nghiệp; đào tạo lao động, quản trị nhân sự, hướng dẫn chính sách thuế… theo hướng cắt giảm tối đa thời gian hoàn thành.

Sở Khoa học và Công nghệ tham mưu UBND tỉnh hỗ trợ các dự án khởi nghiệp cấp tỉnh đối với các nội dung liên quan đến sở hữu trí tuệ, công cụ quản lý mới, đổi mới công nghệ, nghiên cứu khoa học… theo các chương trình, đề án hiện có.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hỗ trợ các dự án khởi nghiệp trong lĩnh vực du lịch, xúc tiến, quảng bá các dự án, sản phẩm khởi nghiệp trong lĩnh vực này; phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hỗ trợ các dự án khởi nghiệp nông nghiệp gắn với du lịch.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kết nối, hỗ trợ dự án khởi nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp và phối hợp Sở Y tế hỗ trợ các dự án khởi nghiệp dược liệu; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hỗ trợ các dự án khởi nghiệp du lịch trong nông nghiệp, du lịch sinh thái, du lịch trải nghiệm làng nghề; chú trọng phát triển khởi nghiệp từ các sản phẩm nông nghiệp, dược liệu tiêu biểu, sản phẩm OCOP trên địa bàn tỉnh; hỗ trợ tham gia các hội chợ, trưng bày sản phẩm nông nghiệp.

Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì hỗ trợ dự án khởi nghiệp trong lĩnh vực công nghệ thông tin; kết nối các dự án khởi nghiệp cấp tỉnh tham gia các diễn đàn công nghệ thông tin trong nước và quốc tế. e) Sở Công Thương chủ trì hỗ trợ các dự án khởi nghiệp trong lĩnh vực cơ khí và tự động hóa, công nghiệp phụ trợ; hỗ trợ các dự án khởi nghiệp tham gia kết nối trưng bày, triển lãm, xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm; hỗ trợ gian hàng, kinh phí vận chuyển tham gia các hội chợ, triển lãm hằng năm.

Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan và UBND cấp huyện trong việc nghiên cứu, hướng dẫn cắt giảm tối đa thời gian và các thủ tục liên quan đến thuê đất cho các dự án khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn tỉnh.

Tổ công tác Hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo tỉnh chủ động xây dựng và ký kết các chương trình hợp tác, liên kết với các ngành, địa phương trong việc hỗ trợ công tác đào tạo kiến thức, kỹ năng, tăng tốc các dự án khởi nghiệp; tổ chức các sự kiện, diễn đàn khởi nghiệp chuyên sâu hằng năm; tham mưu tổ chức Ngày hội Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cấp tỉnh hằng năm trên cơ sở lồng ghép các nội dung: Phụ nữ khởi nghiệp, thanh niên khởi nghiệp, nông dân khởi nghiệp, học sinh, sinh viên khởi nghiệp… để thu hút, kết nối và lan tỏa tinh thần khởi nghiệp toàn tỉnh. Đồng thời, thường xuyên phối hợp với các Sở, ngành, đơn vị tổ chức tốt công tác tham gia, bình xét, công bố và trao thưởng dự án khởi nghiệp sáng tạo tiêu biểu hằng năm; tổ chức các Cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp trong thanh niên phụ nữ, nông dân, học sinh, sinh viên; hỗ trợ (vận chuyển, công tác phí, trưng bày…) cho các tập thể, cá nhân tham gia các sự kiện, Ngày hội khởi nghiệp, Cuộc thi liên quan về khởi nghiệp do Bộ Khoa học và Công nghệ, Trung ương Đoàn, Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI)… tổ chức. Định kỳ, Báo Quảng Nam chủ trì, phối hợp Tổ Công tác Hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo tỉnh tổ chức cuộc thi báo chí viết về tấm gương khởi nghiệp tiêu biểu.

Đẩy mạnh các Chương trình hợp tác đã ký kết nhằm thu hút nguồn lực và chuyên gia khởi nghiệp bằng các việc làm cụ thể, có tổ chức tổng kết, đánh giá. Tiếp tục mở rộng chương trình hợp tác về Hệ sinh thái khởi nghiệp, Tổ Công tác Hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo tỉnh tham mưu UBND tỉnh tổ chức ký kết với Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Đà Nẵng, Đại học Huế trong việc hỗ trợ sinh viên người Quảng Nam hiện đang học tập tại đây về khởi nghiệp, ký kết với VCCI về hỗ trợ xây dựng Hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo tại địa phương. Tổ Công tác Hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo tỉnh chủ trì thành lập các đoàn công tác, thường xuyên tổ chức học tập kinh nghiệm các tỉnh bạn, các tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp trên toàn quốc để đúc kết kinh nghiệm triển khai tại địa phương.

Tỉnh đoàn, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Liên hiệp hội Khoa học Kỹ thuật Quảng Nam, Đại học Quảng Nam, các cơ sở đào tạo nghề, các trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh thường xuyên quan tâm, hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp sáng tạo; cụ thể: a) Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì tổ chức các diễn đàn về kiến thức, kỹ năng khởi nghiệp cho học sinh trung học phổ thông; phối hợp với Tổ Công tác Hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo tỉnh trong việc kết nối đào tạo, thương mại hóa sản phẩm từ Cuộc thi khoa học và kỹ thuật học sinh.

Tỉnh đoàn chủ trì, phối hợp Tổ công tác Hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Đại học Quảng Nam… định kỳ tổ chức Chương trình sinh viên với khởi nghiệp sáng tạo và phối hợp với Hội đồng hương, Ban liên lạc sinh viên Quảng Nam tại Đà Nẵng, thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội… tổ chức chương trình sinh viên Quảng Nam khởi nghiệp sáng tạo vì sự phát triển quê hương. c) Liên hiệp các hội Khoa học - Kỹ thuật Quảng Nam chủ trì tuyển chọn các dự án, sản phẩm đạt giải cao tại cuộc thi khoa học kỹ thuật tỉnh, cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng để phối hợp Tổ công tác Hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo tỉnh trong việc đào tạo, kết nối, phát triển thành các dự án khởi nghiệp sáng tạo.

Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh chủ trì, phối hợp Tổ công tác Hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo tỉnh tiếp tục duy trì và phát triển các Quỹ Đầu tư khởi nghiệp sáng tạo; hình thành và công bố mạng lưới nhà đầu tư khởi nghiệp thuộc Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh; kết nối mạng lưới nhà đầu tư quốc gia, quốc tế; tham gia tổ chức đào tạo về kiến thức quản trị nhân sự, chiến lược kinh doanh, quản trị tài chính… cho các dự án khởi nghiệp để hình thành doanh nghiệp khởi nghiệp; xây dựng các không gian làm việc chung, mô hình hỗ trợ khởi nghiệp tại các doanh nghiệp. Sớm xây dựng và triển khai Chương trình phối hợp giữa Tổ công tác Hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo tỉnh với Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh. Tổ chức làm việc với Hội đồng hương Quảng Nam tại thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội; các doanh nhân là người Quảng Nam hiện đang sinh sống trong và ngoài nước để kêu gọi hỗ trợ cho hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh.

UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm phối hợp Tổ công tác Hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo tỉnh, Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, Hội Nông dân tỉnh trong việc triển khai các hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo tại địa phương; tạo điều kiện để các hội, đoàn thể thực hiện công tác hỗ trợ xây dựng Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn; lồng ghép hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo với các đề án, chương trình khác đang triển khai; bố trí kinh phí từ ngân sách địa phương để hỗ trợ thực hiện theo quy định.

Thùy Dung

Lượt xem:  315

Tin đã đưa
Xem theo ngày :