Khẩn trương thực hiện Kế hoạch sắp xếp, ổn định dân cư năm 2019
Thứ 5, ngày 28/02/2019 | 02:02 PM (GMT +7)
Ngày 28/2, UBND tỉnh ban hành công văn yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện miền núi và Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành liên quan tập trung thực hiện các nội dung nhằm thực hiện tốt công tác sắp xếp, ổn định dân cư trong năm 2019 theo Nghị quyết số 12/2017/NQ-HĐND ngày 19/4/2017 của HĐND tỉnh và Nghị quyết số 31/2018/NQ-HĐND ngày 28/9/2018 của HĐND tỉnh Sửa đổi, bổ sung một số khoản của Điều 1, Điều 2 Nghị quyết số 12/2017/NQ-HĐND ngày 19/4/2017 của HĐND tỉnh.

Theo đó, UBND các huyện miền núi khẩn trương rà soát, xây dựng phương án tổ chức thực hiện sắp xếp, ổn định dân cư trên địa bàn theo kế hoạch vốn được giao tại Quyết định số 3678/QĐ-UBND ngày 07/12/2018 của UBND tỉnh về việc giao chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019, kể cả vốn năm 2018 chuyển sang. Trong triển khai thực hiện công tác sắp xếp, ổn định dân cư phải đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ; trong đó cần ưu tiên đối tượng sắp xếp, ổn định vùng thiên tai và tổ chức thực hiện trước mùa mưa lũ năm 2019 (trước ngày 30/9/2019).

Các Sở: Công Thương, Giao thông vận tải, Tài chính, Nông nghiệp và PTNT khẩn trương ban hành các văn bản hướng dẫn chi tiết đối với các nội dung hỗ trợ như: Điện sinh hoạt, đường dân sinh, đất sản xuất, thủ tục thanh quyết toán các định mức hỗ trợ theo chỉ đạo tại Thông báo số 324/TB-UBND ngày 31/8/2018 của UBND tỉnh về kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thu tại Hội nghị trực tuyến sơ kết, đánh giá 01 năm triển khai cơ chế hỗ trợ sắp xếp, ổn định dân cư. Các công việc này phải hoàn thành trước ngày 31/3/2019. Sau thời gian này, nếu Sở nào chưa hoàn thành phải có báo cáo giải trình cho UBND tỉnh.

Đồng thời, giao Sở Nông nghiệp và PTNT kiểm tra các công trình xây dựng các khu TĐC tập trung ở các huyện miền núi do Ban Quản lý dự án ĐTXD các công trình Nông nghiệp và PTNT tỉnh thực hiện, có biện pháp đôn đốc đẩy nhanh tiến độ, bàn giao cho các địa phương để bố trí cho các hộ thực hiện kế hoạch vốn sắp xếp, ổn định dân cư năm 2019. Chịu trách nhiệm theo dõi việc tổ chức triển khai thực hiện của các ngành, địa phương và thường xuyên tổng hợp tình hình thực hiện, báo cáo đề xuất UBND tỉnh./.

Thùy Dung

Lượt xem:  340

Tin đã đưa
Xem theo ngày :