uct
Hội An: Ban hành Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2019
Hội An: Ban hành Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2019
Thứ hai, ngày 04/03/2019 | 09:28 AM (GMT +7)
UBND thành phố Hội An vừa ban hành Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2019 trên địa bàn thành phố.

Mục đích kế hoạch nhằm nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức về vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác cải cách hành chính. Tạo chuyển biến tích cực, mạnh mẽ về tinh thần, thái độ làm việc, ý thức trách nhiệm phục vụ người dân, tổ chức, doanh nghiệp, đặc biệt không gây phiền hà, sách nhiễu, tiêu cực trong giải quyết thủ tục hành chính. Tăng cường sự hiểu biết của người dân về công tác cải cách hành chính. Phát huy vai trò giám sát của nhân dân đối với hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước.

Nội dung tuyên truyền tập trung vào vai trò, ý nghĩa, mục tiêu, tầm quan trọng của công tác cải cách hành chính đối với sự phát triển kinh tế, xã lìội của thành phố; Chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác cải cách hành chính; Vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương, tổ chức chính trị - xã hội đối với việc triển khai thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính; Kết quả triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2018. Tuyên truyền, phổ biến các nội dung, nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2019 của UBND Thành phố Hội An.

Bên cạnh đó, tập trung tuyên truyền về những mô hình hay, cách làm sáng tạo, các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện cải cách hành chính trên địa bàn thành phố; đồng thời phản ánh những tồn tại, hạn chế trong hoạt động của cơ quan nhà nước và việc thực thi nhiệm vụ, công vụ của cán bộ, công chức, viên chức; Thực hiện kỷ cương, kỷ luật hành chính theo Chỉ thị 22, 26 của Chủ tịch UBND tỉnh; trách nhiệm và đạo đức công vụ của cán bộ, công chức trong thực thi công vụ; Quy định của pháp luật về mối hệ giữa nhà nước và nhân dân; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong việc tham gia thực hiện và giám sát tiến trình cải cách hành chính; Thông tin về kết quả giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính; tình hình tiếp nhận, giải quyết phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về cải cách hành chính; Tuyên truyền về công tác cải cách hành chính; kiểm soát thủ tục hành chính;Thông tin, tuyên truyền về việc cung ứng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4, tiếp nhận, trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.

UBND thành phố Hội An yêu cầu phổ biến, tuyên truyền sâu rộng, đầy đủ, kịp thời và phù hợp với tính chất, đặc điểm của từng nhóm đối tượng, từng ngành và địa phương. Công tác tuyên truyền phải thiết thực, đi vào chiều sâu, dễ tiếp cận, trách những hoạt động tuyên truyền hình thức, không hiệu quả. Đồng thời, đáp ứng kịp thời nhu cầu của cán bộ, công chức, viên chức và mọi tầng lớp nhân dân trong việc nắm bắt, tìm hiểu thông tin và cải cách hành chính trên địa bàn thành phố Hội An.

 

Thùy Dung

Lượt xem:  45

Tin đã đưa
Xem theo ngày :
.