Ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình phòng, chống ma túy năm 2019
Thứ 6, ngày 08/03/2019 | 10:21 AM (GMT +7)
Ban Chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc của tỉnh (Ban Chỉ đạo 138 của tỉnh vừa ban hành kế hoạch thực hiện chương trình công tác phòng, chống ma túy năm 2019.

Mục đích nhằm tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, hiệu lực quản lý Nhà nước của các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố trong chỉ đạo thực hiện công tác phòng, chống, kiểm soát và cai nghiện ma túy; phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng chuyên trách trong phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và tệ nạn ma túy góp phần bảo đảm trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh; Tập trung lực lượng, triển khai đồng bộ các biện pháp nhằm chủ động phòng ngừa, đấu tranh, kiềm chế tội phạm, tệ nạn ma túy. Tiến hành rà soát, lập hồ sơ quản lý số người nghiện ma túy ngoài xã hội; triển khai thực hiện tốt các biện pháp cai nghiện và quản lý sau cai, phấn đấu kiềm chế, không để gia tăng số người nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh.

Các chỉ tiêu đề ra là duy trì, không để phát sinh tệ nạn ma túy tại các xã, phường, thị trấn không có tệ nạn ma túy. Giảm từ 5% trở lên số xã, phường, thị trấn có ma túy; đồng thời, giảm mức độ phức tạp của xã, phường, thị trấn trọng điểm so với năm trước; Tổ chức tuyên tuyền, phổ biến, giáo dục kiến thức PCMT với các hình thức, thời lượng và nội dung phù hợp tại 100% xã, phường, thị trấn, trường học, khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh. 100% người trong nhóm nguy cơ cao được tuyên truyền, giáo dục kỹ năng PCMT và ngăn chặn gia tăng người nghiện; 80% số người nghiện có hồ sơ quản lý được tiếp cận các dịch vụ tư vấn, hỗ trợ điều trị cai nghiện; 100% số người nghiện trong Trại tạm giam, Nhà tạm giữ được tổ chức cai nghiện; Tăng từ 05 - 10% so với năm trước về công tác đấu tranh, triệt xóa các điểm, tụ điểm mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy; không để hình thành “điểm nóng” về tệ nạn ma túy; Năm 2019 mỗi huyện, thị xã, thành phố xây dựng được ít nhất 01 mô hình điểm về phòng, chống ma túy tại xã, phường, thị trấn; Kiểm soát chặt chẽ các hoạt động hợp pháp về ma túy. Không để phát sinh tình trạng trồng cây có chất ma túy ở những địa bàn mới; triệt xóa 100% diện tích cây có chứa chất ma túy được phát hiện. Không để tồn tại hoạt động sản xuất trái phép chất ma túy.

Để đạt các chỉ tiêu trên, kế hoạch đề ra các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm đó là tham mưu Tỉnh ủy chỉ đạo các cấp ủy Đảng, các ngành, đoàn thể, địa phương triển khai thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị về lãnh đạo công tác phòng, chống ma túy khi được ban hành; tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Chương trình PCMT đến năm 2020 và các Đề án, Dự án thuộc Chương trình PCMT; tổ chức cai nghiện, quản lý sau cai theo chỉ đạo của Chính phủ, cơ quan chức năng của Trung ương được Chính phủ phân công; Chỉ đạo các cơ quan liên quan, Ban Chỉ đạo 138 các địa phương tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc công tác phòng chống, kiểm soát và cai nghiện ma túy theo chỉ đạo của Bộ Chính trị, Chính phủ, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, trọng tâm là Chỉ thị số 01-CT/TU ngày 12/11/2015 và Kết luận số 49-KL/TU ngày 24/10/2016 của Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống, kiểm soát và cai nghiện ma túy trong tình hình mới.

Xây dựng kế hoạch mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm ma túy và tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Tháng hành động phòng, chống ma túy”, “Ngày toàn dân phòng, chống ma túy - 26/6” thiết thực và hiệu quả; Phát huy vai trò chủ động, sáng tạo của cơ quan chức năng trong tổ chức các mặt công tác phòng chống, kiểm soát và cai nghiện ma túy trên cơ sở chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, hướng dẫn của Ban Chỉ đạo 138 của tỉnh, phù hợp với thực tiễn hoạt động của đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ được phân công.

Nghiên cứu, đổi mới, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy phù hợp với từng vùng miền, địa phương, đối tượng thụ hưởng nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho mọi tầng lớp Nhân dân. Các cơ quan truyền thông đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, qua hệ thống truyền thông cơ sở hoặc thông qua các hình thức trực quan (dựng panô, treo khẩu hiệu, băng rôn, tờ rơi) tại các địa điểm đông người qua lại, ở trung tâm các xã, phường, thị trấn, các địa bàn trọng điểm, phức tạp về ma túy; tập trung vào nhóm các đối tượng có nguy cơ cao phạm tội và sử dụng ma túy trái phép. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cai nghiện, điều trị nghiện phù hợp, hiệu quả, an toàn; phục hồi sức khỏe cho người nghiện ma tuý gắn với việc quản lý sau cai nghiện. Chú trọng công tác đào tạo, tập huấn, nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác cai nghiện, tư vấn cai nghiện tại cộng đồng; củng cố, hoàn thiện hệ thống cơ sở vật chất phục vụ công tác tổ chức cai nghiện tại Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh và Trung tâm, các điểm điều trị nghiện thay thế bằng Methadone; Các ngành, đoàn thể thực hiện tốt các hoạt động tư vấn, hỗ trợ, quản lý,giáo dục người cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng;…

Thùy Dung

Lượt xem:  766

Tin đã đưa
Xem theo ngày :