uct
Xây dựng quy trình nội bộ, quy trình điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh
Xây dựng quy trình nội bộ, quy trình điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh
Thứ 6, ngày 08/03/2019 | 10:30 AM (GMT +7)
UBND tỉnh vừa có văn bản chỉ đạo các sở, ban, ngành xây dựng quy trình nội bộ, quy trình điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính theo quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính và hướng dẫn tại Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành xây dựng quy trình nội bộ giải quyết từng TTHC thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của đơn vị mình; TTHC thuộc lĩnh vực quản lý được tiếp nhận và giải quyết tại UBND cấp huyện, UBND cấp xã theo hướng dẫn, quy định tại Điều 8, Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP và các văn bản liên quan; trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt trong Quý I năm 2019; Thường xuyên rà soát, xây dựng quy trình nội bộ giải quyết TTHC thuộc lĩnh vực quản lý khi Chủ tịch UBND tỉnh công bố mới, sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế TTHC.

Sở Khoa học và Công nghệ chủ động hướng dẫn, phối hợp với các sở, ban, ngành trong xây dựng quy trình nội bộ giải quyết từng TTHC. Trong đó, đảm bảo nguyên tắc phải áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia và bảo đảm phù hợp với quy định của pháp luật, thực tiễn triển khai tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

Sở Thông tin và Truyền thông: Căn cứ nội dung quy trình nội bộ giải quyết TTHC của các sở, ban, ngành được phê duyệt, Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng quy trình điện tử lên phần mềm Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh trong thời hạn chậm nhất là 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ.

Văn phòng UBND tỉnh kiểm soát về hình thức, nội dung quy trình nội bộ giải quyết TTHC do các sở, ban, ngành trình trước khi trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt theo quy định của pháp luật; Theo dõi, đôn đốc việc xây dựng quy trình nội bộ, quy trình điện tử trong giải quyết TTHC và tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh theo quy định.

Thùy Dung

Lượt xem:  358

Tin đã đưa
Xem theo ngày :
.