uct
Triển khai thực hiện Nghị quyết của Chính phủ về thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng
Triển khai thực hiện Nghị quyết của Chính phủ về thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng
Thứ 6, ngày 08/03/2019 | 10:39 AM (GMT +7)
UBND tỉnh ban hành Kế hoạch chi tiết triển khai thực hiện Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 29/11/2017 của Chính phủ về thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) trên địa bàn tỉnh năm 2019.

Mục đích nhằm tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 29/11/2017 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) đến năm 2020; Quyết định số 670/QĐ-UBND ngày 12/02/2018 của UBND về ban hành kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.  Khắc phục những hạn chế, yếu kém trong thời gian qua, tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Trung ương 3 khóa X, Kết luận số 21-KL/TW Hội nghị Trung ương 5 khóa XI, Kết luận số 10-KL/TW ngày 26-12-2016 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa X.

Tiếp tục triển khai hiệu quả Chỉ thị số 41-CT/TU ngày 17-7-2014 của Tỉnh ủy Quảng Nam về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Kế hoạch số 13-KH/TU của Tỉnh ủy Quảng Nam thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07-12-2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 14-4-2017 của Tỉnh ủy Quảng Nam về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCTN, lãng phí trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017 - 2021.

Kế hoạch đề ra các nhiệm vụ chủ yếu gồm: Nâng cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị; Tăng cường quản lý, giám sát cán bộ, công chức, viên chức; hoàn thiện, thực hiện nghiêm các quy định về công tác tổ chức, cán bộ; Kiểm soát tài sản, thu nhập; tăng cường công khai, minh bạch trong thực thi công vụ; Hoàn thiện thể chế về quản lý kinh tế - xã hội; đảm bảo hiệu lực, hiệu quả của công tác phòng, chống tham nhũng; Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, điều tra, truy tố, xét xử; nâng cao hiệu quả công tác giám định và thu hồi tài sản tham nhũng; Nâng cao nhận thức và phát huy vai trò, trách nhiệm của xã hội; Kiện toàn tổ chức bộ máy và chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị có chức năng phòng, chống tham nhũng.

UBND tỉnh giao Thủ trưởng các đơn vị, địa phương căn cứ kế hoạch này tổ chức xây dựng kế hoạch PCTN năm 2019 đối với đơn vị, địa phương; báo cáo kết quả thực hiện cho UBND tỉnh (qua Thanh tra tỉnh) để theo dõi, chỉ đạo.

Sở Nội vụ tiếp tục rà soát, bổ sung, khắc phục những sơ hở, bất cập trong công tác tổ chức, cán bộ; tham mưu UBND tỉnh thẩm định trình cấp có thẩm quyền phê duyệt Đề án vị trí việc làm của các đơn vị, địa phương. Tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về công vụ, công chức, nhất là việc thực hiện quy tắc ứng xử, những việc cán bộ, công chức không được làm, trách nhiệm giải trình, việc thực thi công vụ; báo cáo kết quả thực hiện cho UBND tỉnh (qua Thanh tra tỉnh) để theo dõi, chỉ đạo. Thanh tra tỉnh tham mưu UBND tỉnh tổ chức đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2018 theo Bộ chỉ số do Thanh tra Chính phủ ban hành.

Sở Tư pháp thực hiện việc rà soát các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý kinh tế - xã hội, nhất là với các lĩnh vực dễ xảy ra tham nhũng như quản lý, sử dụng đất đai, tài nguyên, khoáng sản; cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước; cấp phép đầu tư; đầu tư xây dựng cơ bản; giáo dục; y tế; tài chính để tham mưu UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét; báo cáo kết quả thực hiện cho UBND tỉnh (qua Thanh tra tỉnh) để theo dõi, chỉ đạo. 

Sở Thông tin và Truyền thông chịu trách nhiệm chỉ đạo, định hướng cho các cơ quan Báo chí, Phát thanh, Truyền hình tăng cường tuyên truyền đầy đủ thông tin về quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về PCTN, kết quả công tác PCTN nhất là những thông tin được dư luận đặc biệt quan tâm. Hướng dẫn các cơ quan Báo chí, Phát thanh, Truyền hình thực hiện việc phối hợp, cung cấp thông tin, tài liệu cho cơ quan chức năng để phục vụ việc xem xét, xử lý vụ việc tham nhũng mà báo chí đã phát hiện, đăng tải, đồng thời bảo đảm cơ chế bảo vệ nguồn tin, bảo vệ người tố cáo theo quy định của pháp luật; báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh (qua Thanh tra tỉnh).

Thùy Dung

Lượt xem:  129

Tin đã đưa
Xem theo ngày :
.