uct
Ban hành kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2019
Ban hành kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2019
Thứ 6, ngày 08/03/2019 | 03:18 PM (GMT +7)
UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2019

Mục đích kế hoạch nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân về ý nghĩa, mục tiêu, tầm quan trọng của công tác cải cách hành chính đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tăng cường sự tham gia của người dân, doanh nghiệp, các tổ chức xã hội trong triển khai cải cách hành chính; giám sát các hoạt động thực thi công vụ và kết quả thực hiện cải cách hành chính của cơ quan hành chính nhà nước. Đẩy mạnh hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính, trọng tâm là: Cải cách thủ tục hành chính, tổ chức triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4; tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích; các giải pháp hỗ trợ nhà đầu tư và doanh nghiệp… Góp phần nâng cao mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh; đồng thời, cải thiện vị trí xếp hạng của tỉnh đối với các chỉ số liên quan đến công tác cải cách hành chính.

Các nội dung tuyên truyền, gồm: Quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước về công tác cải cách hành chính. Tầm quan trọng, ý nghĩa, mục tiêu và tác động của cải cách hành chính đến phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.  Vai trò, trách nhiệm của cấp ủy Đảng, người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính. Tuyên truyền nội dung Nghị quyết 17-NQ/TW ngày 11/8/2007 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của bộ máy hành chính nhà nước; Nghị quyết số 30c/NQCP ngày 08/11/2011 của Chính phủ phê duyệt chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020; Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ; Quyết định số 225/QĐ-TTg ngày 04/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016-2020. Tiếp tục tuyên truyền về việc thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 27-4-2016 của Tỉnh ủy Quảng Nam (khóa XXI) về đẩy mạnh cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020; Quyết định số 1908/QĐ-UBND ngày 02/6/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ ba (khóa XXI) về đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020; Quyết định số 3982/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về ban hành Kế hoạch công tác cải cách hành chính năm 2019.

Theo kế hoạch, các hình thức, biện pháp thực hiện như: đẩy mạnh công tác tuyên truyền cải cách hành chính trong nội bộ từng cơ quan, đơn vị, địa phương bằng nhiều hình thức phù hợp; xây dựng chuyên trang, chuyên mục trên các kênh thông tin chủ lực của tỉnh; tuyên tuyền trực quan, sân khấu; xây dựng chuyên mục tuyên truyền phát sóng trên Đài Truyền thanh - Truyền hình các huyện, thị xã, thành phố; thực hiện tuyên truyền về các chính sách, giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; xây dựng và phát hành tờ rơi tuyên truyền cải cách hành chính đặt tại Trung tâm Hành chính công, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của 18 huyện, thị xã, thành phố; Tổ chức cuộc thi Tìm hiểu về cải cách hành chính qua Internet; Xây dựng và nâng cao chất lượng “Sổ tay Cải cách hành chính”; Xây dựng và nâng cao chất lượng “Bản tin điện tử cải cách hành chính”; Sở Nội vụ phối hợp với Công đoàn Viên chức tỉnh tổ chức tuyên truyền công tác cải cách hành chính; Công bố và đăng tải đầy đủ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của 3 cấp; Xây dựng Sổ tay nghiệp vụ hướng dẫn việc tổ chức thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; Xây dựng bộ hồ sơ mẫu, video hướng dẫn thực hiện thủ tục hành chính.

Thùy Dung

Lượt xem:  147

Tin đã đưa
Xem theo ngày :
.