uct
Đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019
Đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019
Thứ 4, ngày 13/03/2019 | 09:02 AM (GMT +7)
UBND tỉnh vừa có công văn gửi các Sở, ngành, hội đoàn thể, các huyện, thị xã, thành phố về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019, kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2018.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương tham mưu UBND tỉnh (trước ngày 25/3/2019) ban hành văn bản chỉ đạo các ngành, địa phương triển khai thực hiện Công văn số 1342/BKHĐT-TH ngày 05/3/2019, trong đó lưu ý xác định thời hạn giải ngân kế hoạch vốn năm 2019 để làm căn cứ cắt giảm, điều chuyển kế hoạch vốn đối với các dự án giải ngân không đúng yêu cầu. - Khẩn trương phối hợp với Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh rà soát, xử lý các thủ tục kéo dài thời gian thực hiện giải ngân sang năm 2018 đối với các dự án chưa giải ngân hết kế hoạch vốn đã bố trí theo quy định; trong đó lưu ý tham mưu UBND tỉnh báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách Trung ương thuộc kế hoạch 2018 còn lại và cập nhập trên Hệ thống thông tin về đầu tư theo đúng quy định.

Rà soát nhu cầu kế hoạch vốn nước ngoài năm 2019 (vốn đầu tư) để đẩy nhanh tiến độ giải ngân và cam kết với nhà tài trợ; tham mưu UBND tỉnh báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị bổ sung kế hoạch vốn. - Cùng với Sở Tài chính tham mưu phân bổ chi tiết các nguồn vốn thuộc kế hoạch vốn đầu tư công còn lại chưa phân bổ; đồng thời phối hợp với các cơ quan liên quan tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tình hình triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư phát triển trên địa bàn tỉnh, nhất là tiến độ công tác giải phóng mặt bằng, tiến độ hoàn thành hồ sơ thủ tục và công khai trong tổ chức đấu thầu theo quy định. - Phối hợp với Kho bạc Nhà nước tỉnh, Sở Tài chính định kỳ hằng tháng báo cáo tiến độ giải ngân các dự án, đề xuất xử lý đối với các chủ đầu tư có tỷ lệ giải ngân thấp hơn với bình quân chung cả tỉnh.

Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh chịu trách nhiệm rà soát danh mục kế hoạch giao, khẩn trương nhập dự toán cho các dự án trên hệ thống TABMIS; 2 thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn các chủ đầu tư thực hiện thanh toán vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước theo đúng quy định hiện hành; đồng thời phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư trong xử lý các thủ tục kéo dài thời hạn thực hiện, giải ngân kế hoạch vốn năm 2018 còn lại, cập nhật tiến độ giải ngân vốn đầu tư, đề xuất xử lý các vướng mắc tạo điều kiện thuận lợi cho chủ đầu tư theo quy định pháp luật.

Kho bạc Nhà nước tỉnh thực hiện và chỉ đạo Kho bạc Nhà nước cấp huyện lập thủ tục thanh toán cho các dự án khi có đủ điều kiện giải ngân, phối hợp chặt chẽ với các chủ đầu tư xử lý các vướng mắc phát sinh, nghiên cứu rút ngắn thời gian kiểm sóat chi.

Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Giao thông vận tải, Nông nghiệp & PTNT tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc việc triển khai, tổ chức thực nghiêm các quy định về lập, thẩm định dự án đầu tư xây dựng, thiết kế dự toán xây dựng công trình, trình cấp thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư, phê duyệt dự án đầu tư, giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc phát sinh. Đồng thời tham mưu xử lý nghiêm các đơn vị tư vấn, các chủ đầu tư cố tình trong lập, trình hồ sơ có nội dung không đúng với quy định của pháp luật và chưa thực hiện công khai trong đấu thầu.

Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, đoàn thể thuộc tỉnh: chủ động tổ chức kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, địa phương trong công tác quản lý nhà nước, quản lý vốn đầu tư. Kiên quyết xử lý nghiêm, kịp thời các tổ chức, cá nhân vi phạm quy định của pháp luật và cố tình cản trở, gây khó khăn, làm chậm tiến độ thực hiện dự án, giải ngân kế hoạch đầu tư công.

Các chủ đầu tư tăng cường công tác quản lý vốn đầu tư, xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản, tập trung chỉ đạo các đơn vị đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn chỉnh hồ sơ thanh toán gởi Kho bạc nhà nước các cấp, đảm bảo giải ngân kế hoạch vốn đã bố trí kế hoạch năm 2019 và vốn năm 2018 được phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2019, không gây nợ đọng xây dựng cơ bản; đồng thời khẩn trương lập báo cáo quyết toán dự án hoàn thành khi công trình đã được hoàn thành, nghiệm thu theo quy định. Thường xuyên tổ chức giao ban định kỳ hằng tháng kiểm tra tiến độ thực hiện công tác giải phóng mặt bằng thi công và thanh toán vốn các dự án để xác định rõ các nguyên nhân, vướng mắc trong thanh toán vốn, kịp thời xử lý, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý các vướng mắc phát sinh.

Thùy Dung

Lượt xem:  225

Tin đã đưa
Xem theo ngày :
.