Tăng cường sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ trong hoạt động của các cơ quan nhà nước
Thứ 5, ngày 25/04/2019 | 02:11 PM (GMT +7)
UBND tỉnh vừa có công văn yêu cầu các Sở, Ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ trong hoạt động của các cơ quan nhà nước tỉnh Quảng Nam.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các Sở, Ban, ngành, UBNDcác huyện, thị xã, thành phố quán triệt, triển khai kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật về cung cấp, quản lý, sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ;thực hiện tốt Quy chế quản lý, sử dụng chữ ký số, chứng thư số chuyên dùng trong các cơ quan nhà nước tỉnh Quảng Nam ban hành kèm theo Quyết định số 2985/QĐ-UBND ngày 18/8/2017 của UBND tỉnh. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đào tạo, tập huấn về sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ cho đội ngũ cán bộ, công chức.

Gương mẫu, quyết liệt chỉ đạo, triển khai và sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ trong các loại hình giao dịch điện tử phục vụ quản lý, điều hành, xử lý công việc và cung cấp dịch vụ công trực tuyến.Trường hợp cơ quan, đơn vị đang sử dụng chữ ký số công cộng phải có kế hoạch chuyển sang chữ ký số chuyên dùng Chính phủ.

Đảm bảo hạ tầng kỹ thuật và các hệ thống, ứng dụng công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu triển khai sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ. Thường xuyên kiểm tra, đánh giá tình hình quản lý, sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ trong phạm vi cơ quan, đơn vị mình đảm bảo chặt chẽ, hiệu quả.

Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vịđảm bảo hạ tầng hệ thống,các ứng dụng công nghệ thông tin dùng chung, tăng cường sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ gắn với ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách hành chính và phát triển Chính quyền điện tử; kết quả sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ là tiêu chí quan trọng trong việc đánh giá, xếp loại mức độ ứng dụng công nghệ thông tin.Chủ trì triển khai công tác tuyên truyền, đào tạo, tập huấn để nâng cao nhận thức và năng lực chuyên môn của cán bộ, công chức trong việc tham mưu, triển khai và sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ, hướng đến môi trường làm việc điện tử, hiện đại, hiệu quả.

Trên cơ sở hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về giao dịch điện tử và chữ ký số, chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan tiến hành rà soát, tham mưu UBND tỉnh ban hành mới hoặc sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy định sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ trong các giao dịch điện tử phục vụ quản lý, điều hành, xử lý công việc và cung cấp dịch vụ công trực tuyến.

Đôn đốc, hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra việc sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh; phối hợp với các cơ quan,đơn vị định kỳ hằng năm tổng hợp báo cáo UBND tỉnh, Ban Cơ yếu Chính phủ theo quy định.

Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức tập huấn, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thực hiện Thông tư số 01/2019/TT-BNV ngày 24/01/2019 của Bộ Nội vụ quy định quy trình trao đổi, lưu trữ, xử lý tài liệu điện tử trong công tác văn thư, các chức năng cơ bản của Hệ thống quản lý tài liệu điện tử trong quá trình xử lý công việc của các cơ quan, tổ chức, Thông tư số 02/2019/TT-BNV ngày 24/01/2019 của Bộ Nội vụ quy định tiêu chuẩn dữ liệu thông tin đầu vào và yêu cầu bảo quản tài liệu lưu trữ điện tử và các nội dung có liên quan đến chữ ký số trong 02 Thông tư trên; đưa tiêu chí về sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ vào Bộ chỉ số chấm điểm cải cách hành chính và đánh giá, bình xét thi đua khen thưởng cuối năm. 

 

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Nam, Báo Quảng Nam, Cổng thông tin điện tử tỉnh phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ phục vụ cải cách hành chính, phát triển Chính quyền điện tử.

Thuỳ Dung

Lượt xem:  267

Tin đã đưa
Xem theo ngày :