Đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019
Thứ 5, ngày 25/04/2019 | 03:24 PM (GMT +7)
Nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện, hoàn thành giải ngân hết kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019 (bao gồm kế hoạch vốn năm 2018 được kéo dài thời gian thực hiện và thanh toán sang năm 2019), tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu, đẩy mạnh công tác phối hợp, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch đầu tư công; ngày 25/4, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2264/UBND-KTTH yêu cầu Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, Hội, đoàn thể thuộc tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Chủ đầu tư các dự án cấp tỉnh triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm.

Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, Hội, đoàn thể thuộc tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố rà soát, triển khai thực hiện:

- Đối với kế hoạch vốn năm 2018 chưa giải ngân hết đã hoàn thành thủ tục chuyển sang giải ngân năm 2019: đôn đốc các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thực hiện, khẩn trương nghiệm thu khối lượng thực hiện, thanh toán kế hoạch vốn cho nhà thầu theo đúng quy định; phấn đấu giải ngân hết kế hoạch vốn còn lại trước ngày 30/6/2019.

- Đối với kế hoạch vốn năm 2019: Hoàn thành việc thông báo và giao chi tiết kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019 đã được cấp thẩm quyền quyết định cho các chủ đầu tư, đơn vị trực thuộc sau 10 ngày kể từ ngày nhận Quyết định giao kế hoạch của cấp trên; Đẩy nhanh công tác chuẩn bị thực hiện dự án. Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, đấu thầu..., đẩy nhanh tiến độ thi công; thực hiện nghiêm quy định công khai, minh bạch trong đấu thầu, lựa chọn nhà thầu đảm bảo năng lực về nhân lực, trang thiết bị, tài chính và kinh nghiệm để triển khai thực hiện đúng tiến độ. Xử lý nghiêm các nhà thầu vi phạm các điều khoản hợp đồng và các tập thể, cá nhân trong đơn vị chủ đầu tư liên quan đến việc để nhà thầu vi phạm hợp đồng; Phấn đấu hoàn thành giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công 2019 theo chỉ đạo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 1342/BKHĐT-TH ngày 05/3/2019 và UBND tỉnh tại Công văn số 1274/UBND-KTTH ngày 13/3/2019, trong đó:

- Các dự án khởi công mới: Khẩn trương hoàn thành các thủ tục đầu tư theo quy định, tổ chức đấu thầu thi công xây dựng; UBND tỉnh quyết định cắt giảm, điều chuyển kế hoạch vốn năm 2019 đối với các dự án thuộc các trường hợp: đến ngày 31/5/2019 các hồ sơ thủ tục đầu tư chưa được phê duyệt theo quy định; đến ngày 30/9/2019 chưa phê duyệt kết quả đấu thầu thực hiện dự án.

- Các dự án hoàn thành năm 2019: Tập trung hoàn thiện các hạng mục công trình, hoàn tất công tác nghiệm thu, thanh toán và giải ngân vốn cho nhà thầu; khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành gởi cơ quan tài chính thẩm định, trình phê duyệt theo thẩm quyền. Phấn đấu đến ngày 15/11/2019 giải ngân 100% kế hoạch vốn được giao năm 2019.

- Các dự án chuyển tiếp: Tăng cường đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công, nhất là các công trình trọng điểm; tập trung hoàn thiện các thủ tục pháp lý, nghiệm thu khối lượng hoàn thành để giải ngân cho nhà thầu; phấn đấu đến 31/10/2019 giải ngân đạt 80% kế hoạch vốn giao năm 2019 và đến ngày 31/12/2019 đạt 100%.

Yêu cầu các chủ đầu tư rà soát, chủ động đề xuất cấp có thẩm quyền điều chuyển kế hoạch vốn năm 2019 của các dự án chậm tiến độ sang các dự án khác có nhu cầu, đã có khối lượng thực hiện và nhu cầu bổ sung vốn để sớm hoàn thành đưa vào sử dụng. 

- Đẩy nhanh tiến độ thực hiện và tập trung giải ngân kế hoạch vốn các dự án sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài. Trường hợp có nhu cầu bổ sung kế hoạch vốn nước ngoài (vốn đầu tư) trong năm 2019, các đơn vị báo cáo kết quả giám sát đầu tư và đề xuất phương án gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu UBND tỉnh trình Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính xem xét, giải quyết.

- Định kỳ hằng tháng báo cáo tình hình thực hiện, giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công 2019, kế hoạch vốn 2018 được kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2019 gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Kho bạc nhà nước tỉnh theo quy định tại Thông tư 03/2017/TT-BKHĐT ngày 25/4/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Thông tư 82/2017/TT-BTC ngày 15/8/2017 của Bộ Tài chính để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh; trong đó, đối với các dự án có tỷ lệ giải ngân thấp, phải giải trình rõ nguyên nhân, đề xuất hướng xử lý, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Đồng thời thực hiện nghiêm chế độ báo cáo đánh giá tình hình tạm ứng và thu hồi tạm ứng vốn đầu tư của từng dự án gởi Kho bạc Nhà nước theo đúng quy định tại Thông tư số 52/2018/TT-BTC ngày 24/5/2018 của Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 và Thông tư số 108/2016/TT-BTC ngày 30/6/2016 của Bộ Tài chính quy định về quản lý, kiểm soát thanh toán vốn đầu tư để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo, xử lý số dư tạm ứng quá hạn chưa thu hồi. 

- Tập trung thực hiện nghiệm thu khối lượng theo tiến độ hợp đồng và khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ, trong thời hạn 04 ngày làm việc kể từ ngày có khối lượng được nghiệm thu theo nhật ký công trình để làm thủ tục thanh toán gởi ngay cho cơ quan Kho bạc nhà nước theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Quy định một số giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2019 ban hành kèm theo Quyết định số 3679/QĐ-UBND ngày 07/12/2018, (không được dồn nghiệm thu vào cuối năm). Trường hợp các chủ đầu tư, Ban Quản lý không thực hiện nghiêm chỉ đạo về nghiệm thu theo tiến độ hợp đồng, nhật ký công trình, về lập hồ sơ thanh toán gởi Kho bạc Nhà nước sau 04 ngày nghiệm thu từ 03 lần trở lên thì Kho bạc Nhà nước tỉnh theo dõi, thông báo tạm dừng thanh toán chi phí Ban Quản lý dự án (trừ các khoản chi lương và phụ cấp) và báo cáo UBND tỉnh để chỉ đạo, xử lý.

Trách nhiệm của các cơ quan chuyên môn, tổng hợp: Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát phát hiện, xử lý và tháo gỡ kịp thời các tồn tại, vướng mắc cho các đơn vị trong công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản. Bố trí sắp xếp và xử lý nghiêm các trường hợp cán bộ, công chức, viên chức năng lực yếu và có biểu hiện gây khó khăn trong thực thi nhiệm vụ liên quan đến công tác quản lý đầu tư xây dựng.

Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm chủ trì phối hợp với Sở Tài chính và các ngành liên quan khẩn trương rà soát, tham mưu UBND tỉnh phân bổ chi tiết các nguồn vốn chưa phân bổ trong kế hoạch năm 2019 theo quy định. Theo dõi chặt chẽ tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công của các dự án (kể cả vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ cho danh mục công trình do cấp huyện làm chủ đầu tư); định kỳ hằng quý và tháng 11/2019 phối hợp với Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh rà soát, tổng hợp, đề xuất UBND tỉnh cắt giảm (hoặc đề nghị Trung ương cho phép điều chuyển) kế hoạch vốn năm 2018 kéo dài, kế hoạch vốn năm 2019 đối với các dự án chậm tiến độ theo hợp đồng, có tỷ lệ giải ngân thấp mà chủ đầu tư không báo cáo giải trình, đề xuất hướng xử lý vướng mắc giải ngân chậm, để bổ sung nguồn vốn bố trí thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản, thu hồi tạm ứng ngân sách, các dự án có nhu cầu bổ sung vốn để đẩy nhanh tiến độ thực hiện. Kiểm tra, giám sát và tổng hợp danh sách các đơn vị, địa phương, chủ đầu tư vi phạm trong công tác quản lý đầu tư (chậm trễ trong việc giao vốn, giải ngân kế hoạch vốn không đảm bảo tiến độ, thẩm định hồ sơ không đảm bảo chất lượng, không thực hiện các chế độ báo cáo theo quy định, ...) gởi Sở Nội vụ, Ban Thi đua Khen thưởng tỉnh để làm căn cứ đánh giá tập thể, cá nhân, người đứng đầu, cán bộ phân công thực hiện. Tăng cường trách nhiệm, phát huy vai trò trong việc triển khai thực hiện các nội dung xử lý, giải pháp thu hồi số dư nợ tạm ứng còn tồn đọng giai đoạn 2014-2010; định kỳ hằng tháng báo cáo kết quả thực hiện, tham mưu xử lý các phát sinh vướng mắc để UBND tỉnh theo dõi, chỉ đạo. Định kỳ thực hiện, tham mưu UBND tỉnh thực hiện các chế độ báo cáo tình hình giải ngân vốn đầu tư công gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính theo quy định.

Sở Tài chính tập trung chỉ đạo và kiểm tra, giám sát công tác thanh quyết toán vốn đầu tư, tiến hành xử phạt các trường hợp vi phạm chế độ quyết toán vốn đầu tư theo chỉ đạo của UBND tỉnh; Đẩy nhanh tiến độ thẩm tra, phê duyệt (hoặc trình cấp có thẩm quyền phê duyệt) quyết toán các dự án hoàn thành theo quy định; Định kỳ thực hiện, tham mưu UBND tỉnh thực hiện các chế độ báo cáo tình hình giải ngân vốn đầu tư công gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính theo quy định.

Kho bạc nhà nước tỉnh thực hiện và chỉ đạo Kho bạc nhà nước các huyện, thị xã, thành phố thanh toán vốn cho các dự án khi có đủ điều kiện giải ngân trong thời gian sớm nhất; phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư xử lý các vướng mắc phát sinh, rút ngắn thời gian kiểm soát chi; Rà soát, phối hợp với Sở Tài chính thống nhất số liệu, định kỳ gửi thông tin về tình hình thực hiện, giải ngân kế hoạch vốn cho Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh và các Bộ, ngành Trung ương theo quy định; Tăng cường kiểm soát chi các nguồn vốn đầu tư trong nước và nước ngoài, đảm bảo giải ngân hết kế hoạch vốn hằng năm; thường xuyên theo dõi, đôn đốc các chủ đầu tư thực hiện đúng quy định về quản lý vốn đầu tư, quản lý các nguồn vốn tạm ứng và thu hồi số dư nợ tạm ứng theo quy định; Báo cáo, tham mưu UBND tỉnh xử lý các chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án chậm thực hiện thủ tục giải ngân, thanh toán kế hoạch vốn và xử lý thu hồi số dư nợ tạm ứng quá hạn theo quy định.

Giám đốc các Sở: Xây dựng, Giao thông vận tải, Nông nghiệp & PTNT: chịu trách nhiệm chỉ đạo các bộ phận chuyên môn liên quan đến giải quyết thủ tục đầu tư đảm bảo rút ngắn thời gian quy định, xử lý nghiêm các trường hợp chậm trễ, năng lực yếu; tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc triển khai, tổ chức thực hiện các quy định về lập, thẩm định dự án đầu tư xây dựng, thiết kế dự toán xây dựng công trình, giấy phép xây dựng; giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc phát sinh..

Cơ quan Thanh tra các cấp (Thanh tra Nhà nước, Thanh tra liên ngành, chuyên ngành): tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử lý, tháo gỡ kịp thời các tồn tại, vướng mắc cho các đơn vị trong triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công, bảo đảm đúng mục đích, hiệu quả, tiết kiệm, chống lãng phí và tuân thủ đúng quy định của pháp luật. Làm rõ trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân gây chậm trễ trong việc giao, giải ngân kế hoạch vốn cho các cơ quan, đơn vị. Kịp thời kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật trong quản lý sử dụng vốn đầu tư công theo quy định.

Sở Nội vụ, Ban Thi đua khen thưởng tỉnh: căn cứ danh sách các đơn vị, địa phương, chủ đầu tư vi phạm công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản để xem xét trong việc đánh giá, không đề xuất xét các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân hằng năm và đột xuất.

Thuỳ Dung

Lượt xem:  707

Tin đã đưa
Xem theo ngày :