Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác gia đình trên địa bàn tỉnh
Thứ 6, ngày 03/05/2019 | 09:07 AM (GMT +7)
Để tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ và hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác gia đình trên địa bàn tỉnh, xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc và phát triển bền vững; Ban Thường vụ Tỉnh ủy vùa ban hành Chỉ thị số 39-CT/TU ngày 25/4/2019 yêu cầu cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội từ tỉnh đến cơ sở triển khai thực hiện tốt một số nhiệm vụ.

Trong đó, yêu cầu tiếp tục quán triệt, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác gia đình trên địa bàn tỉnh, trọng tâm là Chỉ thị số 49-CT/TW, ngày 21/5/2005 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước; Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; Đề án “Tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình Việt Nam giai đoạn 2016 - 2020”; Chỉ thị số 11/CT-TTg, ngay 29/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình; “Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình” ban hành kèm theo Quyết định số 4843/QĐ-BVHTTDL, ngày 08/12/2017 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội từ tỉnh đến cơ sở trong việc tổ chức thực hiện công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh. Tập trung các giải pháp duy trì, phát huy giá trị đạo đức tốt đẹp của gia đình truyền thống; kiên quyết ngăn chặn, xóa bỏ những biểu hiện xuống cấp về đạo đức, lối sống từ trong gia đình; tích cực chăm sóc, bảo vệ trẻ em; chăm lo, phụng dưỡng người cao tuổi, người già cô đơn không nơi nương tựa...

Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác gia đình; nâng cao nhận thức cán bộ, đảng viên, Nhân dân về công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình. Xây dựng và nhân rộng các mô hình gia đình tiêu biểu, ấm no, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc. Xây dựng gia đình lễ phép, hòa thuận, thương yêu nhau, kính trên nhường dưới, chăm học, chăm làm. Đẩy mạnh thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn két xây dựng đời sống văn hoá”; trong đó, nâng cao chất lượng xây dựng “Gia đình văn hoá”, “Khu dân cư văn hóa”, “Tộc văn hóa”. Kịp thời biểu dương những điển hình về gương người tốt, việc tốt trong công tác gia đình, phê phán lối sống ích kỷ, thực dụng, vô cảm, sự xuống cấp về đạo đức xã hội. Phát huy, đề cao các chuẩn mực đạo đức về gia đình truyền thống, quan tâm giáo dục đời sống gia đình, giữ gìn các nét đẹp của dòng họ, cộng đồng, nêu cao tinh thần tương thân tương trợ, tình làng nghĩa xóm... nhằm xây dựng gia đình ấm no, tiến bộ, hạnh phúc, góp phần hình thành môi trường văn hóa lành mạnh, thúc đẩy phát triển kinh tế bền vững.

Ban cán sự đảng ƯBND tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo bố trí - nguồn lực đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu trong việc thực hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàh tỉnh. Kiện toàn tổ chức cán bộ làm công tác gia đình các cấp phù họp với chủ trương của Đảng; đảm bảo về kinh phí, cơ sở vật chất và các điều kiện cần thiết để tổ chức thực hiện hiệu quả công tác gia đình. Tăng cường chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, Luật Bình đẳng giới, Luật Hôn nhân và Gia đình, Luật Trẻ em, Luật Người cao tuổi; nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước đối với công tác gia đình trên địa bàn tỉnh.

Đẩy mạnh các loại hình phát triển kinh tế hộ gia đình gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; thực hiện hiệu quả chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, phát triển ngành nghề, tạo việc làm đảm bảo thực hiện hiệu quả chương trình giảm nghèo bền vững, nhất là đối với khu vực miền núi và vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn.

Các ban cán sự đảng, đảng đoàn, các huyện, thị, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc Tỉnh ủy, các ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh tổ chức quán triệt Chỉ thị này đến toàn thể đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, hội viên và các đơn vị trực thuộc; xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện đảm bảo thiết thực, hiệu quả nội dung Chỉ thị đã đề ra.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan giúp Ban Thường vụ Tỉnh uỷ thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị này, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo quy định.

 

Thùy Dung

Lượt xem:  924

Tin đã đưa
Xem theo ngày :