Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng về xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ 5, ngày 09/05/2019 | 09:34 AM (GMT +7)
Ngày 8/5, UBND tỉnh có công văn 2485/ UBND-KTTH gửi các Sở, Ban, ngành thuộc tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố yêu cầu tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 16/01/2012 của BCH Trung ương Đảng về xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ.

Trong đó, UBND tỉnh yêu cầu các Sở, Ban, ngành thuộc tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường đôn đốc, tiếp tục triển khai thực hiện, tham mưu UBND tỉnh triển khai các nội dung thuộc thẩm quyền theo Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 05/4/2012 của Tỉnh ủy tại Hội nghị lần thứ 9 (Khóa XX) về xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiệu quả nhằm đưa Quảng Nam cơ bản thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020 (theo Quyết định số 3343/QĐ-UBND ngày 19/10/2012 của UBND tỉnh), Kế hoạch hành động của UBND tỉnh về thực hiện Kết luận số 37-KL/TU ngày 19/7/2016 tại Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ tư (khóa XXI) về tiếp tục thực hiện ba nhiệm vụ đột phá về đầu tư kết cấu hạ tầng đồng bộ, phát triển nguồn nhân lực và cải thiện môi trường đầu tư giai đoạn 2016-2020 (Quyết định số 3286/QĐ-UBND ngày 19/9/2016) và các văn bản liên quan. 

Thực hiện nghiêm việc báo cáo tình hình thực hiện các Kế hoạch và đề xuất kiến nghị, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh đảm bảo đúng thời gian, nội dung theo quy định. 

UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, đôn đốc các Sở, ngành, địa phương triển khai thực hiện các Kế hoạch; tổng hợp, báo cáo tình hình triển khai thực hiện và tham mưu UBND tỉnh thực hiện các nhiệm vụ thuộc thẩm quyền./. 

Thuỳ Dung

Lượt xem:  442

Tin đã đưa
Xem theo ngày :