Thực hiện công tác quản lý nhà nước về thanh niên năm 2019

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ 6, ngày 10/05/2019 | 10:28 AM (GMT +7)
Ngày 9/5, UBND tỉnh ban hành công văn 2535/UBND-NC gửi các Sở, Ban, ngành, đoàn thể; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc thực hiện công tác quản lý nhà nước về thanh niên năm 2019.


Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Tỉnh Đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh và các cơ quan, địa phương có liên quan căn cứ nội dung được giao tạiKế hoạch thực hiện Chương trình Phát triển thanh niên tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2018 – 2020, hướng dẫn của Bộ Nội vụ tại Công văn số 555/BNV-CTTN ngày 01/02/2019 và chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 1052/UBND-NC ngày 14/3/2019 tổ chức triển khai thực hiện; đồng thời, thường xuyên theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo chức năng, nhiệm vụ, định kỳ tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh và Bộ Nội vụ theo quy định.

Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp Sở Nội vụ, Đài Phát thành – Truyền hình tỉnh, Báo Quảng Nam đẩy mạnh định hướng, tuyên truyền về chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến thanh niên; tình hình và kết quả thực hiện công tác thanh niên; giáo dục lý tưởng, ý thức công dân, kỹ năng sống cho thanh niên và giới thiệu những gương điển hình tiên tiến trong thanh niên, thực hiện công tác thanh niên để nhân rộng mô hình.

Ban Dân tộc chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và các cơ quan, địa phương có liên quan lồng ghép việc tuyên truyền, phổ biến giáo dục, vận động thực hiện chính sách, pháp luật về thanh niên cho đồng bào dân tộc thiểu số vào việc Đề án “Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền vận động đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017-2021”; đồng thời, chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Tài chính các cơ quan có liên quan nghiên cứu, đề xuất chính sách hỗ trợ thanh niên vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Sở Kế hoạch và Đầu tư lồng ghép các chỉ tiêu, kế hoạch, chương trình, dự án của Kế hoạch thực hiện Chương trình Phát triển thanh niên tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2018 – 2020 (ban hành kèm theo Quyết định số 878/QĐ-UBND ngày 12/3/2019 của UBND tỉnh) vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh để tổ chức thực hiện đồng bộ, hiệu quả.

Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, ngành liên quan triển khai thực hiện các hoạt động phòng chống ma túy, tội phạm trong thanh, thiếu niên. Triển khai thực hiện Chương trình tuyên truyền, cảm hóa, giáo dục thanh thiếu niên chậm tiến.

Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí cho các cơ quan, đơn vị để triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ khi triển khai thực hiện các Đề án, Dự án phát triển thanh niên của tỉnh Quảng Nam năm 2019.

Đồng thời, đề nghị Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về phát triển thanh niên; tổ chức thực hiện các chương trình để phát triển thanh niên và giám sát đối với việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với thanh niên.

Các cơ quan, đơn vị, UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ Kế hoạch thực hiện Chương trình Phát triển thanh niên tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2018 – 2020 (ban hành kèm theo Quyết định số 878/QĐ-UBND ngày 12/3/2019 của UBND tỉnh)và hướng dẫn của Bộ Nội vụ tại Công văn số 555/BNV-CTTN ngày 01/02/2019để chủ trì tổ chức triển khai và phối hợp thực hiện nhiệm vụ liên quan đảm bảo hiệu quả, thiết thực. Báo cáo kết quả thực hiện cho UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) trước ngày 20/11 hằng nămđể tổng hợp báo cáo Bộ Nội vụ theoquy định./.

Thuỳ Dung

Lượt xem:  1,803

Tin đã đưa
Xem theo ngày :