Triển khai thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TU về tăng cường lãnh đạo công tác dân tộc trong tình hình mới

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ 4, ngày 15/05/2019 | 03:45 PM (GMT +7)
Ngày 14/5, UBND tỉnh ban hành kế hoạch Triển khai thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TU ngày 06/7/ 2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo công tác dân tộc trong tình hình mới.

Mục tiêu nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt sâu rộng Chỉ thị số 29-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủynhằm nâng cao nhận thức, tạo sự chuyển biến tích cực trongcác cấp, các ngành và nhân dân về công tác dân tộc, xác định đây là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của cả hệ thống chính trị; tập trung nguồn lực đầu tư phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số (DTTS), nâng cao mức sống, từng bước giảm nghèo bền vững, tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc; xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh, đảm bảo an ninh chính trịvùng đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh.

UBND tỉnh yêu cầu tập trung hướng về cơ sở, tổ chức quán triệt,tuyên truyền, phổ biến chủ trương, Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc đảm bảo sâu rộng, thường xuyên; Hàng năm các ngành, địa phương chỉ đạo, thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc bằng kế hoạch, chương trình phù hợp; thực hiện đồng bộ nhiệm vụ và giải pháp đẩy phát triển kinh tế - xã hộivùng đồng bàoDTTS, phấn đấu đến năm 2020 hoàn thành mục tiêu Chiến lược công tác dân tộc đã đề ra. 

Kế hoạch đã đề ra các nhiệm vụ và giải pháp như tập trung tuyên truyền nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, địa phương về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về dân tộc và công tác dân tộc; Chỉ đạo xây dựng và thực hiện có hiệu quả chính sách dân tộc gắn tập trung đầu tư nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thầnvàtừng bước giảm nghèo bền vững vùng đồng bào dân tộc; Đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lựccác DTTS; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức người DTTS các cấp đảm bảo số lượng, chất lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới; Đẩy mạnh công tác kiểm tra, thanh tra; giải quyết khiếu nại, tố cáo về lĩnh vực công tác dân tộc; đánh giá, sơ kết, tổng kết công tác dân tộc, chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh; Chỉ đạo, sắp xếp hợp lý, củng cố tổ chức bộ máy cơ quan công tác dân tộc cấp tỉnh, cấp huyện và phân công cán bộ theo dõi công tác dân tộc ở những địa phương có đông người DTTS.

Thuỳ Dung

Lượt xem:  560

Tin đã đưa
Xem theo ngày :