Triển khai thực hiện Kế hoạch hoạt động năm 2019 của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ
Thứ 3, ngày 28/05/2019 | 08:38 AM (GMT +7)
Ngày 27/5, UBND tỉnh ban hành công văn 2934 /UBND-KSTTHC yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm nhằm triển khai thực hiện Kế hoạch hoạt động năm 2019 của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ.

Theo đó, các Sở, Ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả (Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25-10-2017), hướng đến xây dựng nền hành chính phục vụ, hiện đại và chuyên nghiệp.Triển khai đồng bộ, hiệu quả, toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ cải cách hành chính theo Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011của Chính phủ,  Nghị quyết Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ ba (khóa XXI) về đẩy mạnh công tác cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020 (Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 27-4-2016), Quyết định số 1908/QĐ-UBND ngày 02/6/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU, Quyết định số 697/QĐ-UBND ngày 12/02/2018của Ủy ban nhân dân tỉnhban hành Kế hoạch công tác cải cách hành chính của tỉnh năm 2019; tăng cường giám sát, kiểm tra tình hình thực hiện các văn bản chỉ đạo, điều hành đối với công tác cải cách hành chính.

Đẩy mạnh cải cách thể chế, nâng cao chất lượng xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Ủy ban nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã; bảo đảm tính hợp pháp, đồng bộ, khả thi của hệ thống văn bản.Thường xuyên rà soát, tham mưu sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ, ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật đảm bảo phù hợp với quy định của Trung ương, đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong quản lý điều hành và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh; đồng thời, góp phần hoàn thiện các cơ chế, chính sách để hỗ trợ, tạo điều kiện khai thông nguồn lực, thu hút đầu tư.

Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác cải cách thủ tục hành chính theo hướng tạo điều kiện thuận lợi nhất cho tổ chức, cá nhân; nghiêm túc thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 10/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong công tác cải cách thủ tục hành chính; nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của Bộ phận Một cửa các cấp, đảm bảo 100% thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết được thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông, hạn chế tối đa tình trạng trễ hạn, thực hiện ngay việc xin lỗi tổ chức, cá nhân khi để xảy ra trễ hạn; xử lý nghiêm đối với cán bộ, công chức, viên chức gây khó khăn, phiền hà, sách nhiễu cho tổ chức, cá nhân trong giải quyết thủ tục hành chính; phấn đấu nâng mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính trên địa bàn tỉnh đạt tỷ lệ trên 85% trong năm 2019. 

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan, đơn vị; nâng cao số lượng hồ sơ thủ tục hành chính được tiếp nhận và xử lý trực tuyến mức độ 3, 4; thực hiện tốt việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích; tiếp tục duy trì, nâng cao hiệu quả áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn chất lượng TCVN ISO 9001:2015 trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị;...

Sở Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu, xây dựng và tham mưu thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp tạo chuyển biến mạnh mẽ, cải thiện căn bản về môi trường kinh doanh, năng lực cạnh tranh, nâng điểm đánh giá đối với những chỉ tiêu còn thấp của tỉnh; thường xuyên tổ chức các cuộc đối thoại và kịp thời xử lý những phản ánh và kiến nghị của doanh nghiệp.

Văn phòng UBND tỉnh tham mưu giải pháp nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh; theo dõi, đôn đốc các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện Quyết định số 1334/QĐ-UBND ngày 08/5/2019 về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông.Tiếp tục triển khai vận hành và nâng cao hiệu quả Cổng thông tin tiếp nhận, xử lý kiến nghị và công khai kết quả giải quyết thủ tục hành chính,kết quả tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghịcủa tổ chức, cá nhân.

Sở Tài chính tham mưu thực hiện có hiệu quả cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế, kinh phí quản lý hành chính; thực hiện cơ chế tự chủ tại các đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu, đề xuất các giải pháp để số đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện tự đảm bảo chi thường xuyên và số đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo một phần chi thường xuyên hằng năm tăng so với năm trước liền kề; 100% các đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện đúng quy định về phân phối kết quả tài chính hoặc sử dụng kinh phí tiết kiệm chi thường xuyên trong năm. Thực hiện việc chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập sang công ty cổ phần đảm bảo đúng tiến độ đề ra.

Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu thực hiện có hiệu quả các nội dung về hiện đại hóa nền hành chính; đảm bảo Hệ thống dịch vụ công hành chính, hệ thống một cửa điện tử kết nối liên thông tới các cơ quan, đơn vị; có giải pháp nâng cao tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính được tiếp nhận và xử lý trực tuyến mức độ 3, 4 và tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính được tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích theo Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ; triển khai Kiến trúc chính quyền điện tử và ứng dụng chứng thư số chuyên dùng trong các cơ quan nhà nước theo quy định.Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 1191/KH-UBND ngày 07/3/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tuyên truyền cải cách hành chính năm 2019. 

Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh. Tập trung tham mưu công tác cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; thẩm định danh mục vị trí việc làm của các đơn vị sự nghiệp công lập, trình Ủy ban nhân dân tỉnhphê duyệt. Tăng cường thanh tra, kiểm tra, đánh giá định kỳ hằng năm đối với các nhiệm vụ quản lý nhà nước thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ của ngành.

Đồng thời, tham mưu UBND tỉnh bổ sung nội dung kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính hằng năm của các cơ quan, đơn vị, địa phương thành một trong các tiêu chí để bình xét thi đua, khen thưởng cho tập thể và cá nhân. Tổ chức triển khai hiệu quả Kế hoạch số 2005/KH-UBND ngày 16/4/2019 của UBND tỉnh về kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2019; tổng hợp, giải quyết khó khăn, vướng mắc của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong thực hiện công tác cải cách hành chính; đối với những trường hợp vượt thẩm quyền, kịp thời báo cáo, tham mưu UBND tỉnh xem xét, quyết định./.

 

 

Thuỳ Dung

Lượt xem:  394

Tin đã đưa
Xem theo ngày :