Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 102/NQ-CP về giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH năm 2019
Thứ 3, ngày 28/05/2019 | 04:03 PM (GMT +7)
UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 102/NQ-CP ngày 03/8/2018 của Chính phủ về việc giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội.

Mục đích kế hoạch nhằm quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết số 102/NQ-CP ngày 03/8/2018 của Chính phủ (sau đây gọi tắt Nghị quyết 102/NQ-CP của Chính phủ) về việc giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội. Xác định nhiệm vụ cụ thể của từng cơ quan, tổ chức, cá nhân nhằm tăng nhanh và bền vững số người tham gia bảo hiểm xã hội, ổn định chính sách an sinh xã hội trên địa bàn. Tổ chức triển khai đồng bộ các giải pháp để tăng nhanh diện bao phủ đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội mà Nghị quyết số 102/NQ-CP của Chính phủ đã đề ra.

Việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 102/NQ-CP của Chính phủ phải đặt dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng; sự chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, sự phối hợp chặt chẽ và triển khai mạnh mẽ, đồng bộ của các Sở, Ban, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp; sự phối hợp của các tổ chức chính trị - xã hội để tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động nhằm phấn đấu đạt được mục tiêu, chỉ tiêu đề ra.

Mục tiêu đặt ra là đối với bảo hiểm xã hội bắt buộc và bảo hiểm thất nghiệp: tỷ lệ tổng số lao động tham gia chiếm ít nhất 90% số đối tượng thuộc diện tham gia vào cuối năm 2019.Đối với bảo hiểm xã hội tự nguyện: tốc độ gia tăng đối tượng tham gia năm sau so với năm trước ít nhất bằng 30% - 50%.

Theo kế hoạch, các nhiệm vụ, giải pháp đặt ra như tăng cường tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, khuyến khích các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh thực hiện tốt chính sách đối với người lao động, đặc biệt tập trung thực hiện tuyên truyền đối với chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện có sự hỗ trợ một phần tiền đóng của Nhà nước. Nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa cơ quan Bảo hiểm xã hội, Cục Thuế, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Liên minh Hợp tác xã tỉnh trong việc chia sẻ dữ liệu về danh sách, số lượng doanh nghiệp, người lao động thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp để yêu cầu người lao động, người sử dụng lao động tham gia đầy đủ theo quy định.

Thường xuyên đối thoại với doanh nghiệp, yêu cầu doanh nghiệp thực hiện trách nhiệm tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp; thống kê, rà soát số lao động làm việc tại các doanh nghiệp nhỏ, tổ hợp tác, hộ kinh doanh, yêu cầu người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc và vận động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, nhất là thanh tra chuyên ngành  về đóng bảo hiểm xã hội; tập trung kiểm tra, thanh tra các doanh nghiệp có dấu hiệu trốn đóng, đóng không đủ số lao động thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm. Tiếp tục thực hiện cải cách thủ tục hành chính, cải thiện quy trình, thủ tục tham gia và thụ hưởng chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, tạo thuận lợi nhất cho người dân, doanh nghiệp tiếp cận tham gia và thụ hưởng chế độ, đặc biệt liên quan đến chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện;...

 

Thùy Dung

Lượt xem:  379

Tin đã đưa
Xem theo ngày :