Ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Đề án 1439
Thứ 4, ngày 29/05/2019 | 10:24 AM (GMT +7)
UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Đề án triển khai Tuyên bố ASEAN về vai trò của nền công vụ làm chất xúc tác trong việc đạt được Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2025 (Đề án 1439).

Kế hoạch được ban hành nhằm tập trung triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao tại Đề án 1439, kết hợp nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính và vai trò, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ, hướng tới các mục tiêu của Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2025.

Kế hoạch đề ra các giải pháp trọng tâm gồm: Tổ chức tuyên truyền đến cán bộ, công chức, viên chức và người lao động các nội dung của Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2025 và các mục tiêu, nhiệm vụ của Đề án 1439; vai trò của nền công vụ trong việc làm chất xúc tác trong việc đạt được Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2025.

Tiếp tục cải cách nâng cao hiệc lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính từ tỉnh đến cơ sở, quyết tâm xây dựng nền hành chính hiện đại, minh bạch, tuân thủ pháp luật và hướng tới người dân, lấy người dân làm trung tâm; bảo đảm quyền tiếp cận thông tin của người dân về hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị ở các cấp.

Trong công tác ngoại giao, hợp tác quốc tế phát triển kinh tế, xã hội lấy các cam kết, mục tiêu Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2025 làm trung tâm. Rà soát, lồng ghép và triển khai các mục tiêu của Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2025 vào chính sách, chương trình, kế hoạch của địa phương, đơn vị. Đẩy mạnh chương trình cải cách hành chính, sắp xếp kiện toàn bộ máy tổ chức, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo hướng tập trung vào các mục tiêu của Cộng đồng ASEAN.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hành chính và cung cấp dịch vụ công. Đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến cho người dân, tổ chức. Nâng cao chất lượng chỉ đạo, điều hành hoạt động của cơ quan hành chính thông qua việc sử dụng hiệu quả mạng thông tin điện tử hành chính. Triển khai thực hiện Danh mục dịch vụ hành chính công trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4 trên nguyên tắc tạo thuận lợi nhất cho giao dịch hành chính giữa nhà nước với người dân, doanh nghiệp.

Cán bộ, công chức, viên phức phải chấp hành nghiêm quy tắc ứng xử, đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp, vai trò trách nhiệm trong thực thi công vụ; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm làm ảnh hưởng đến hình ảnh, hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính nhằm đảm bảo việc thực hiện các quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp.

Tập trung đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực, trình độ ngoại ngữ và phẩm chất đạo đức của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu hội nhập, hợp tác quốc tế; từng bước tiệm cận với năng lực, trình độ chung của các nước khu vực ASEAN và thế giới.

Hoàn thiện cơ chế thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện công khai, minh bạch trong hoạch định chính sách, xây dựng và thực hiện pháp luật; tạo điều kiện mở rộng và tăng cường sự giám sát của các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, hội, đoàn thể và nhân dân đối với các hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước các cấp và hoạt động công vụ của cán bộ, công chức, viên chức.

UBND tỉnh giao thủ trưởng các Sở, Ban, ngành và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ vào mục đích, yêu cầu và giải pháp thực hiện tại Kế hoạch này có trách nhiệm chỉ đạo tổ chức tuyên truyền các nội dung của Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2025 và các mục tiêu, nhiệm vụ của Đề án 1439 đến các đơn vị, địa phương và cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý (Hoàn thành trong năm 2019); thực hiện việc lồng ghép mục tiêu, nhiệm vụ của Đề án 1439 và các giải pháp thực hiện vào việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị hàng năm của địa phương, đơn vị; tập trung đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu, kế hoạch của chương trình cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả, chất lượng của cung cấp dịch hành chính công; tiếp tục sắp xếp, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng tốt yêu cầu thực hiện nhiệm vụ được giao và hội nhập phát triển. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý và phục vụ các nhu cầu của tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân; chỉ đạo thực hiện tốt việc nâng cao chất lượng tham mưu xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật; đặc biệt chú trọng đến việc lấy ý kiến, tiếp thu ý kiến của nhân dân đối với các quy định có tác động đến đời sống, lợi ích của nhân dân.

Thúy Hằng

Lượt xem:  329

Tin đã đưa
Xem theo ngày :