Ban hành Chương trình hành động thực hiện Kế hoạch số 229-KH/TU ngày 16/4/2019 của Tỉnh ủy Quảng Nam
Thứ 6, ngày 31/05/2019 | 09:46 AM (GMT +7)
Ngày 30/5, UBND tỉnh ký quyết định số 1598/QĐ-UBND ban hành Chương trình hành động thực hiện Kế hoạch số 229-KH/TU ngày 16/4/2019 của Tỉnh ủy Quảng Nam về thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Mục đích nhằm cụ thể hóa nội dung, mục tiêu và giải pháp tại Kế hoạch số 229-KH/TU ngày 16/4/2019 của Tỉnh ủy Quảng Nam. Xác định cụ thể các đề án, nhiệm vụ phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và điều kiện thực tế của từng ngành, địa phương đối với việc thực hiện Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam. Huy động, lồng ghép các nguồn lực của Trung ương, địa phương và các tổ chức, doanh nghiệp để triển khai thực hiện hiệu quả các giải pháp được Tỉnh ủy chỉ đạo tại Kế hoạch số 229-KH/TU ngày 16/4/2019. Tăng cường công tác phối hợp giữa các ngành, địa phương trong thực hiện các nhiệm vụ thực hiện Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển của tỉnh; phát huy trách nhiệm của các ngành, địa phương đối với công tác kiểm tra, giám sát và định kỳ báo cáo UBND tỉnh quá trình triển khai tổ chức thực hiện Chương trình hành động.

Các mục tiêu đề ra gồm: Tập trung phát triển bền vững kinh tế biển Quảng Nam với mục tiêu phấn đấu đến năm 2030, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của 06 địa phương ven biển chiếm trên 80% GRDP toàn tỉnh; Quản lý và phát triển kinh tế biển cùng với đẩy mạnh công tác nghiên cứu, điều tra cơ bản, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ nhằm khai thác, sử dụng bền vững các nguồn tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, ứng phó với biến đổi khí hậu và nước biển dâng. Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế. Tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác quản lý nhà nước về biển và đảo của tỉnh; trong đó chú trọng việc quản lý theo hướng phát triển bền vững kinh tế biển, đảm bảo bền vững 3 yếu tố: kinh tế, xã hội và môi trường.

Chương trình hành động đã đề ra các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện như tập trung tối đa nguồn lực đầu tư phát triển các ngành kinh tế biển, ven biển, đảo; Triển khai đầu tư đồng bộ kết cấu hạ tầng phục vụ phát triển bền vững kinh tế biển; Triển khai thực hiện quản lý tổng hợp tài nguyên môi trường biển, đảo; tích hợp, lồng ghép giải pháp ứng phó biến đổi khí hậu, nước biển dâng trong phát triển kinh tế - xã hội; Tiếp tục đẩy mạnh việc chuyển đổi, tái cơ cấu các ngành nghề phù hợp với vùng biển đảo nhằm nâng cao thu nhập, tạo việc làm, nâng cao chất lượng đời sống tinh thần, an cư lập nghiệp cho người dân địa phương; Tập trung phát triển khoa học công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực phục vụ phát triển kinh tế biển; Đảm bảo sự thống nhất trong quản lý nhà nước về phát triển bền vững kinh tế biển của tỉnh; đa dạng hóa hình thức tuyên truyền phát triển bền vững kinh tế biển gắn với đảm bảo quốc phòng, an ninh trên biển; Đề xuất, tạo lập cơ chế, chính sách, huy động nguồn lực đầu tư phát triển kinh tế biển.

Thùy Dung

Lượt xem:  370

Tin đã đưa
Xem theo ngày :