Ban hành kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ
Thứ hai, ngày 10/06/2019 | 03:15 PM (GMT +7)
UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019- 2020, định hướng đến năm 2025.

Mục tiêu kế hoạch nhằm đẩy nhanh tiến độ xây dựng, hoàn thiện phát triển Chính quyền điện tử (CQĐT) dựa trên dữ liệu và dữ liệu mở hướng tới Chính quyền số, nền kinh tế số và xã hội số nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp, góp phần nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh và thực hiện cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh.

Kế hoạch đã đề ra các chỉ tiêu chủ yếu như giai đoạn 2019-2020 rà soát, ban hành các quy chế về quản lý, vận hành các hệ thống thông tin dùng chung của tỉnh, các quy định về tạo lập, quản lý và chia sẻ dữ liệu, bảo vệ thông tin cá nhân, định danh điện tử, công tác văn thư, lưu trữ điện tử theo hướng dẫn của các Bộ, ngành, Trung ương để triển khai trên địa bàn tỉnh. Tăng cường thuê dịch vụ Công nghệ thông tin (CNTT) trong các cơ quan nhà nước. Khẩn trương xây dựng nền tảng tích hợp, chia sẻ cấp tỉnh (LGSP) bằng công nghệ hiện đại, tiên tiến đảm bảo sẵn sàng tích hợp, chia sẻ dữ liệu CNTT dùng chung của tỉnh, kết nối với trục tích hợp, chia sẻ quốc gia (NGSP).

Đến hết năm 2020, 100% các cơ quan hành chính nhà nước ở cả 3 cấp sử dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành công việc được kết nối liên thông để thực hiện gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan, đơn vị và kết nối liên thông với Trục liên thông văn bản quốc gia theo lộ trình quy định tại Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ; đảm bảo trên 90% văn bản trao đổi giữa các cơ quan nhà nước (trừ văn bản mật theo quy định) dưới dạng điện tử; tối thiểu 80% hồ sơ công việc tại cấp tỉnh, 60% hồ sơ công việc tại cấp huyện và 30% hồ sơ công việc tại cấp xã được xử lý trên môi trường mạng (không bao gồm hồ sơ xử lý công việc có nội dung mật);…

Giai đoạn 2021- 2025: tiếp tục xây dựng, phát triển các hệ thống nền tảng CQĐT tuân thủ Kiến trúc CQĐT tỉnh đã được phê duyệt, cập nhật. Hoàn thành việc tích hợp, chia sẻ dữ liệu với các hệ thống thông tin, CSDL quốc gia thông qua Trục tích hợp, chia sẻ dữ liệu. Duy trì kết nối, chia sẻ thông tin giữa Cổng dịch vụ công tỉnh với Cổng Dịch vụ công quốc gia; 100% các giao dịch trên Cổng dịch vụ công tỉnh và hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp tỉnh, huyện, xã được xác thực điện tử.

Cung cấp 100% các dịch vụ công trực tuyến liên quan tới nhiều người dân, doanh nghiệp ở mức độ 3, 4 trên Cổng dịch vụ hành chính công tỉnh, phấn đấu đạt 40% số lượng người dân và doanh nghiệp tham gia hệ thống CQĐT được xác thực định danh điện tử thông suốt và hợp nhất trên tất cả các hệ thống thông tin từ cấp tỉnh tới cơ sở; tỷ lệ hồ sơ giải quyết theo dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên tổng số hồ sơ đạt từ 50% trở lên; 80% thủ tục hành chính đáp ứng yêu cầu được triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; tích hợp 50% các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 của tỉnhvới Cổng Dịch vụ công quốc gia; tối thiểu 90% người dân và doanh nghiệp hài lòng về việc giải quyết thủ tục hành chính;...

Để đạt được các chỉ tiêu trên, kế hoạch đã đề ra các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu thực hiện như xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách pháp luật về ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin, xây dựng CQĐT; xây dựng nền tảng công nghệ phát triển CQĐT tỉnh phù hợp với xu thế phát triển Chính phủ điện tử; Xây dựng, phát triển CQĐTbảo đảm gắn kết chặt chẽ giữa ứng dụng CNTT với cải cách hành chính, đổi mới lề lối, phương thức làm việc phục vụ người dân và doanh nghiệp; Xây dựng CQĐT bảo đảm gắn kết chặt chẽ với an toàn thông tin, an ninh mạng, an ninh quốc gia, bảo vệ thông tin cá nhân; Bảo đảm các nguồn lực triển khai xây dựng CQĐT.

Thùy Dung

Lượt xem:  336

Tin đã đưa
Xem theo ngày :