Phê duyệt Điều lệ Hiệp hội Du lịch Quảng Nam
Thứ 3, ngày 25/06/2019 | 09:34 AM (GMT +7)
UBND tỉnh vừa phê duyệt Điều lệ Hiệp hội Du lịch Quảng Nam tại Quyết định số 2032 /QĐ-UBND.

Hiệp hội Du lịch Quảng Nam có tên nước ngoài là Quang Nam Tourism Association. Tên viết tắt: QnaTA. Hiệp hội có tư cách pháp nhân, con dấu, tài khoản riêng; tổ chức, hoạt động theo các nguyên tắc: tự nguyện; tự quản; dân chủ, bình đẳng, công khai, minh bạch; tự bảo đảm kinh phí hoạt động; không vì mục đích lợi nhuận; tuân thủ Hiến pháp, pháp luật và điều lệ Hiệp hội đuợc Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định phê duyệt. Trụ sở của Hiệp hội đặt tại số 08, đường Hoàng Diệu, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam; điện thoại: 0235.3.926979.

 Hiệp hội Du lịch Quảng Nam (sau đây gọi tắt là Hiệp hội) chịu sự quản lý nhà nước của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, các sở ngành có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hiệp hội; là một tổ chức xã hội - nghề nghiệp tự nguyện của công dân, tổ chức, các doanh nghiệp có tư cách pháp nhân Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực du lịch và lĩnh vực khác có liên quan đến du lịch trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Mục đích của Hiệp hội là tập hợp, liên kết các hội viên để hợp tác, hỗ trợ, giúp đỡ nhau nâng cao hiệu quả hoạt động, nhằm đóng góp cho sự phát triển của ngành du lịch tỉnh Quảng Nam và của cả nước bảo đảm quyền và lợi của khách hàng, quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên.

Hiệp hội có nhiệm vụ tuyên truyền, giáo dục để hội viên hiểu rõ về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về xây dựng, phát triển du lịch Việt Nam nói chung và du lịch Quảng Nam nói riêng. Quảng bá tôn chỉ, mục đích và hoạt động của Hiệp hội nhằm nâng cao uy tín của Hiệp hội. Tập hợp và nghiên cứu ý kiến của các hội viên, đại diện cho hội viên kiến nghị với cơ quan quản lý nhà nước về chủ trương, chính sách, biện pháp khuyến khích, tạo điều kiện phát triển ngành du lịch Quảng Nam. Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của hội viên trong hoạt động kinh doanh; tham gia giải quyết các trường hợp, vụ việc gây thiệt hại đến quyền lợi của ngành du lịch Quảng Nam và của các hội viên trong phạm vi thẩm quyền của Hiệp hội; thực hiện nghĩa vụ đối với Nhà nước theo quy định của pháp luật. Đại diện cho hội viên trong mối quan hệ với các Hiệp hội Du lịch trong và ngoài nước, các cơ quan và tổ chức thuộc các ngành nghề khác có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của hội. Động viên sự nhiệt tình và khả năng sáng tạo của hội viên; hợp tác, hỗ trợ và giúp đỡ nhau trong hoạt động kinh doanh du lịch trên cơ sở trao đổi kinh nghiệm, tư vấn, phổ biến và ứng dụng các thành tựu khoa học và công nghệ tiên tiến; hỗ trợ trong công tác đào tạo, nâng cao trình độ quản lý, điều hành và chuyên môn nghiệp vụ, tay nghề cho cán bộ nhân viên các doanh nghiệp, đơn vị thành viên của Hiệp hội. Hỗ trợ, tư vấn cho các tổ chức thành viên và hội viên của Hiệp hội trong quá trình sắp xếp lại tổ chức, định hướng phát triển, cung cấp thông tin về kinh tế, thị trường liên quan đến du lịch để hội viên, tổ chức kinh doanh đạt hiệu quả và phát triển bền vững. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được cơ quan có thẩm quyền giao.

Thúy Hằng

Lượt xem:  335

Tin đã đưa
Xem theo ngày :