Nâng cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp
Thứ 4, ngày 03/07/2019 | 09:37 AM (GMT +7)
Ngày 01/7, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 3718/KH-UBND triển khai thực hiện Kế hoạch số 227-KH/TU ngày 09/4/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam về thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp.

Ảnh minh họa.

Thông qua việc thực hiện Kế hoạch số 227-KH/TU nhằm phát huy vai trò tự giác đi đầu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt trong thực hiện, chấp hành chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và nhà nước; trong việc gương mẫu học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, qua đó tạo sự lan tỏa và củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Đảng, nhà nước; Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các quy định về nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là các đồng chí lãnh đạo cấp ủy, người đứng đầu, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; xác định nhiệm vụ, trách nhiệm cụ thể đối với từng tổ chức, cá nhân, tạo chuyển biến tích cực, mạnh mẽ trong thực hiện trách nhiệm nêu gương, góp phần xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; phòng chống tham nhũng, lãng phí; Đẩy mạnh phong trào thi đua trong đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện nêu gương, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Theo đó, người đứng đầu, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị phải chủ động, nghiêm túc trong thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp một cách đồng bộ, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm và quyết tâm cao trong việc thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; Thực hiện nêu gương, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phải gắn với tự phê bình và phê bình; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao đạo đức, văn hóa công vụ; Thực hiện, chấp hành việc nêu gương của đảng viên, công chức, viên chức và cán bộ lãnh đạo chủ chốt phải được thực hiện thường xuyên, liên tục; có sự kiểm tra, giám sát của cấp ủy Đảng, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân.

Các nội dung chủ yếu cần thực hiện gồm: Tổ chức học tập quán triệt các nội dung về trách nhiệm chấp hành, gương mẫu đi đầu trong việc nêu gương đến đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức; Đăng ký cam kết và báo cáo nội dung tu dưỡng, rèn luyện, nêu gương của đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức; Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện trách nhiệm nêu gương của đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức.

UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị và UBND các huyện, thị xã, thành phố: Trên cơ sở những nội dung trong Kế hoạch này, Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; người đứng đầu các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc tỉnh chỉ đạo xây dựng Kế hoạch thực hiện của cơ quan, đơn vị mình và cụ thể hóa thành nhiệm vụ trong kế hoạch công tác hằng năm, xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ và biện pháp cụ thể. Định kỳ trước ngày 10 tháng 11 hằng năm báo cáo tình hình triển khai thực hiện Kế hoạch của cơ quan, đơn vị mình gửi Sở Nội vụ để tổng hợp, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Tỉnh ủy theo quy định.

Giao Sở Nội vụ chủ trì, đôn đốc, kiểm tra các ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức thực hiện nghiêm túc Kế hoạch này; định kỳ hằng năm tổng hợp báo cáo tình hình và kịp thời đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh, Tỉnh ủy giải quyết những vấn đề vướng mắc phát sinh.

Thúy Hằng

Lượt xem:  559

Tin đã đưa
Xem theo ngày :