Tình hình tiếp nhận và giải quyết TTHC của UBND thị xã Điện Bàn
Thứ 4, ngày 06/11/2019 | 04:42 PM (GMT +7)
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thị xã Điện Bàn hoạt động ổn định đã tạo nhiều thuận lợi cho tổ chức, công dân trong quá trình liên hệ giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính cũng như sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong quá trình luân chuyển, giải quyết hồ sơ.

Người dân đến giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Hành chính công thị xã Điện Bàn.

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thị xã, xã, phường còn được trang bị, thay thế và nâng cấp máy móc, thiết bị phục vụ tốt hơn cho công tác tiếp nhận và giải quyết TTHC cho công dân. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan, đơn vị đã mang lại hiệu quả bước đầu đáp ứng yêu cầu trong chỉ đạo điều hành của UBND thị xã và phục vụ cho tổ chức, người dân nhằm nâng cao hiệu quả trong quá trình giải quyết hồ sơ, TTHC.

Kế thừa cơ sở vật chất, trang thiết bị, công tác tổ chức theo mô hình Trung tâm HCC, hiện nay Bộ phận Một cửa thị xã đã thực hiện rà soát, xây dựng và công khai TTHC các lĩnh vực với 302 TTHC, trong đó: 266 TTHC của 12 cơ quan chuyên môn thuộc UBND thị xã; 28 TTHC của Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Điện Bàn, 08 TTHC của Công an thị xã các thủ tục này tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa, ngoài ra còn thực hiện 91 TTHC tại các xã, phường.

Trong quá trình thực hiện, từ thị xã đến các địa phương, phòng ban có mối liên hệ, phối hợp chặt chẽ nhằm góp phần tích cực trong quá trình giải quyết hồ sơ của công dân, nếu hồ sơ tồn đọng hoặc trễ hẹn, phần mềm sẽ cung cấp thông tin hồ sơ đang ở đơn vị, phòng, ban và cán bộ trực tiếp thụ lý giải quyết trễ; báo cáo thống kê kết quả giải quyết TTHC hàng tháng, báo cáo cho Chủ tịch UBND thị xã hoặc thông báo cho các cơ quan, đơn vị những hồ sơ trễ hẹn, nêu cụ thể, nhắc nhở cơ quan, cán bộ làm trễ hẹn hồ sơ của công dân, tổ chức.

Tất cả các thủ tục hành chính đều được công khai tại Cổng thông tin điện tử thị xã. Trung tâm HCC thị xã đã xây dựng quy trình nội bộ và đưa vào sử dụng tại phần mềm dịch vụ công trực tuyến dùng chung của tỉnh 287 thủ tục hành chính. Đây là giải pháp thiết thực nhằm tăng cường năng lực phục vụ, hướng tới công khai, minh bạch, đơn giản, rõ ràng và đúng pháp luật. Cung cấp 100% các dịch vụ HCC trực tuyến mức độ 2. Cung cấp các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 theo Quyết định 2604/QĐ-UBND ngày 28 tháng 08 năm 2018 của UBND tỉnh Quảng Nam.

Song song với đó, UBND thị xã đã duy trì việc thực hiện quy trình ISO gắn với sử dụng phần mềm trong giải quyết công việc, thực hiện tốt yêu cầu công khai kịp thời, đầy đủ, minh bạch các đường lối, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước nhất là các văn bản quy định về thủ tục hành chính liên quan đến người dân và doanh nghiệp, tạo thuận lợi cho người dân tiếp cận nghiên cứu, tìm hiểu, thực hiện các thủ tục khi liên hệ giải quyết các công việc hành chính, cũng như tạo điều kiện cho các cơ quan quản lý và công dân giám sát việc thực thi công vụ của các cán bộ công chức liên quan đến việc giải quyết thủ tục hành chính của tổ chức, công dân.

Ngoài ra Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thị xã và Bộ phận TN&TKQ các xã, phường ngày càng nâng cao chất lượng dịch vụ HCC trên địa bàn thị xã. Bộ phận TN&TKQ của UBND thị xã và UBND 20 xã, phường đều được trang bị máy móc cũng như phần mềm đáp ứng yêu cầu công việc.

 

Thùy Dung

Lượt xem:  878

Tin đã đưa
Xem theo ngày :