UBND tỉnh ban hành Chỉ thị về lập kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm (2021-2025)
Thứ hai, ngày 05/08/2019 | 04:01 PM (GMT +7)
Ngày 5/8, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 11/CT-UBND yêu cầu các Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện nghiêm một số quy định về lập kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm (2021-2025) như sau:

Ảnh minh họa.

Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm (2016 – 2020): Các Sở, Ban, ngành, địa phương tổ chức đánh giá và phân tích tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm (2016 – 2020) của ngành, địa phương theo từng nguồn vốn. Trong đó, cần phân tích sâu các nội dung sau: Tình hình triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư của từng ngành, lĩnh vực, dự án theo từng nguồn vốn so với kế hoạch được duyệt (tình hình phân bổ và điều chỉnh kế hoạch vốn hằng năm, kết quả giải ngân (trong đó chia ra vốn thuộc kế hoạch năm, vốn năm trước được kéo dài sang năm sau); tiến độ thực hiện các dự án; tình hình lập, thẩm định, phê duyệt quyết định chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư các dự án đầu tư công và điều chỉnh dự án đầu tư công; tình hình thực hiện các dự án đầu tư từ nguồn tiền bán tài sản trên đất và chuyển nhượng quyền sử dụng đất; Tình hình xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản; số vốn ứng trước đã bố trí thu hồi trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm (2016-2020); Công tác quản lý, điều hành và chấp hành các quy định trong quản lý đầu tư công trung hạn 5 năm (2016 – 2020); các kết quả đầu tư công đã đạt được, cần nêu rõ năng lực mới tăng thêm của từng ngành, lĩnh vực; các khó khăn, vướng mắc và các tồn tại, hạn chế trong triển khai thực hiện; phân tích chi tiết các nguyên nhân khách quan và chủ quan; các giải pháp, kiến nghị về cơ chế chính sách đến hết kế hoạch 5 năm (2016 – 2020); Tình hình triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình hỗ trợ mục tiêu giai đoạn 5 năm (2016-2020)

Lập kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm (2021 – 2026): Trên cơ sở phân tích đánh giá tình hình và kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm (2016 – 2020), các nhiệm vụ còn lại cần xử lý chuyển tiếp và dự kiến nguồn lực, nhu cầu vốn đầu tư công trung hạn của 5 năm đến; việc lập kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm (2021 – 2026) phải đảm bảo mục tiêu thu hút tối đa và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư phát triển trên địa bàn tỉnh, đầu tư hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội thiết yếu, phục vụ việc thực hiện các mục tiêu chỉ tiêu của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm (2021-2025), Quy hoạch tỉnh Quảng Nam và đảm bảo thực hiện theo nguyên tắc: Phù hợp với kế hoạch tài chính 5 năm tỉnh Quảng Nam, kế hoạch tài chính 03 năm của ngành, địa phương; khả năng cân đối nguồn vốn đầu tư công của tỉnh; Việc phân bổ vốn đầu tư công phải tuân thủ theo những nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư công trung hạn 5 năm (2021-2025) được cấp thẩm quyền quyết định; Tập trung bố trí vốn đầu tư công để hoàn thành và đẩy nhanh tiến độ thực hiện chương trình, dự án trọng điểm; không bố trí vốn cho chương trình, dự án không thuộc lĩnh vực đầu tư công; Bố trí đủ vốn chuẩn bị đầu tư từ kế hoạch năm 2020 và kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm (2021-2025) để tổ chức lập, thẩm định, quyết định chủ trương đầu tư; lập, thẩm định, quyết định đầu tư dự án khởi công mới giai đoạn 2021-2025, vốn để lập, thẩm định, quyết định hoặc phê duyệt, công bố và điều chỉnh quy hoạch theo quy định của pháp luật về quy hoạch; Bảo đảm công khai, minh bạch và công bằng trong lập kế hoạch đầu tư công trung hạn.

Theo phân công tổ chức thực hiện của UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư căn cứ các quy định, hướng dẫn của các Bộ, ngành Trung ương chịu trách nhiệm: Tổ chức hướng dẫn việc triển khai thực hiện lập kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm (2021-2025) đảm bảo đúng quy định, tiến độ thực hiện; Phối hợp các Sở, Ban, ngành và các địa phương tổ chức đánh giá kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm (2016 – 2020) và lập kế hoạch đầu tư trung hạn 5 năm (2021-2025) báo cáo UBND tỉnh để trình cấp thẩm quyền theo đúng trình tự và thời gian quy định; Chủ trì phối hợp với Sở Tài chính và các ngành các địa phương xây dựng các nguyên tắc, tiêu chí định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn NSĐP trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm (2021-2025) tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh để ban hành thực hiện giai đoạn 2021 - 2025.

Sở Tài chính: Chủ trì, phối hợp với Sở, Ban ngành và các địa phương dự kiến nguồn thu và cân đối thu chi ngân sách nhà nước trong kế hoạch 5 năm (2021 – 2025), kế hoạch tài chinh 05 năm của tỉnh, trong đó bảo đảm chi đầu tư phát triển trên tổng chi ngân sách nhà nước ở mức hợp lý và các cân đối tài chính có liên quan trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm (2021 – 2025) theo quy định; Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu UBND tỉnh lập, tổng hợp kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm (2021-2025).

Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ và những quy định trong Chỉ thị này, các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, hướng dẫn của Sở Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện để bảo đảm việc lập kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm (2021 – 2025) đảm bảo tiên tiến, sát thực tế tình hình địa phương.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các Sở, thủ trưởng các Ban, ngành, Hội, Đoàn thể, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương tổ chức thực hiện./.

Thùy Dung

Lượt xem:  522

Tin đã đưa
Xem theo ngày :