Chấn chỉnh công tác mở lớp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức
Thứ 4, ngày 07/08/2019 | 08:33 AM (GMT +7)
Để chấn chỉnh, khắc phục tình trạng mở lớp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh không đúng quy định và thực hiện có hiệu quả Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo, liêm chính; ngày 6/8, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4608/UBND-NC yêu cầu Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện một số nội dung sau:

Chấm dứt việc tự ý phối hợp với các cơ sở đào tạo mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức, viên chức không nằm trong kế hoạch đào tạo hàng năm của tỉnh, kể cả các lớp do người học hoặc địa phương, đơn vị chi trả kinh phí đào tạo, bồi dưỡng. Không để các cơ sở đào tạo tự ý chiêu sinh, đặt lớp đào tạo, bồi dưỡng tại địa phương, đơn vị.

Các địa phương, đơn vị chủ động trong việc xây dựng quy hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, kể cả kế hoạch mở lớp đào tạo, bồi dưỡng, báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) để đưa vào kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức hàng năm của UBND tỉnh theo đúng quy chế đào tạo. Công tác đào tạo, bồi dưỡng phải căn cứ vào tiêu chuẩn ngạch công chức, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức; tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo, quản lý; vị trí việc làm; gắn quy hoạch với kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng và công tác sử dụng, quản lý cán bộ, công chức, viên chức của địa phương, đơn vị.

Tất cả các lớp đào tạo, bồi dưỡng, bao gồm các lớp do ngân sách tỉnh cấp và các lớp do người học hoặc địa phương, đơn vị chi trả kinh phí phải được đưa vào kế hoạch đào tạo cán bộ, công chức, viên chức hàng năm của UBND tỉnh.

             Giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Ban Tổ chức Tỉnh ủy và các cơ quan có liên quan tăng cường kiểm tra công tác mở lớp, phối hợp mở lớp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của các địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh, đảm bảo việc mở lớp đạt chất lượng, hiệu quả và theo đúng chức năng, nhiệm vụ được giao của cơ sở đào tạo, bồi dưỡng./.

Thùy Dung

Lượt xem:  409

Tin đã đưa
Xem theo ngày :