Đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các Sở, Ban, ngành, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh
Thứ hai, ngày 12/08/2019 | 08:44 AM (GMT +7)
UBND tỉnh vừa ban hành Quy định đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các Sở, Ban, ngành, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh tại Quyết định số 2538 /QĐ-UBND.

Việc đánh giá được thực hiện theo nguyên tắc sau: Đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị phải căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của mỗi cơ quan, đơn vị được quy định tại các văn bản pháp luật của Nhà nước, của tỉnh và những công việc được Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao; đồng thời xem xét đến yếu tố năng động, sáng tạo, hiệu quả trong tham mưu đề xuất và thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị. Đánh giá đa chiều, lồng ghép các tiêu chí và được tính bằng điểm số cụ thể. Công khai, minh bạch, công bằng trong đánh giá.

Cơ quan, đơn vị nào không gửi hồ sơ tự đánh giá, xếp loại hoặc gửi vào tháng 01 năm sau sẽ không được xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ.

Đánh giá hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị được xác định theo các nội dung như sau: Kết quả thực hiện nhiệm vụ, chức năng quản lý nhà nước; thực hiện nhiệm vụ phục vụ quản lý nhà nước; Kết quả thực hiện nhiệm vụ quản trị trong từng cơ quan, đơn vị; Điểm cộng, điểm trừ.

Tiêu chí đánh giá dựa trên  kết quả thực hiện nhiệm vụ, chức năng quản lý nhà nước: 11 tiêu chí và kết quả thực hiện quản trị trong cơ quan, đơn vị: 5 tiêu chí. Căn cứ vào quy định thang điểm chuẩn của từng tiêu chí, các đơn vị đối chiếu kết quả công việc của đơn vị mình đã thực hiện, mức độ hoàn thành nhiệm vụ để tự đánh giá, chấm điểm cho từng nội dung công việc (phải có các báo cáo, bản thuyết minh, giải trình kết quả chấm điểm theo từng nội dung tiêu chí).  

Về phương pháp đánh giá, chấm điểm: Hàng năm các cơ quan, đơn vị căn cứ quy định về tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ tại Quy định này và đối chiếu với kết quả thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị để tự đánh giá, chấm điểm trên từng tiêu chí quy định, đảm bảo trung thực, chính xác.

Tổng số điểm tối đa theo tiêu chí đánh giá là 100 điểm (kể cả điểm cộng); Mức điểm cho mỗi tiêu chí là điểm tối đa khi đáp ứng toàn bộ yêu cầu của tiêu chí đó và giảm trừ tương ứng theo mức độ thực hiện công việc, nhiệm vụ.

Trường hợp cơ quan, đơn vị không có nội dung, tiêu chí do Ủy ban nhân dân tỉnh không giao nhiệm vụ hoặc do đặc thù, điều kiện thực tế không triển khai được thì không đánh giá, chấm điểm nội dung, tiêu chí đó. Tổng số điểm tối đa để đánh giá bằng 100 điểm trừ cho điểm chuẩn của các nội dung, tiêu chí không đánh giá, chấm điểm (Cơ quan, đơn vị phải báo cáo giải trình cụ thể bằng văn bản và gửi kèm các tài liệu chứng minh). Kết quả được quy đổi theo thang điểm 100 để xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ.

Các cơ quan, đơn vị căn cứ vào kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao trong năm, đối chiếu với tiêu chí đánh giá, tiến hành tự đánh giá, chấm điểm và tự nhận mức xếp loại, gửi hồ sơ đến Sở Nội vụ. Thời gian hoàn thành chậm nhất vào ngày 30/11 hàng năm.

UBND tỉnh quyết định thành lập Tổ thẩm định kết quả đánh giá, xếp loại các cơ quan, đơn vị theo đề nghị của Sở Nội vụ.

Sở Nội vụ tổng hợp hồ sơ, thủ tục kết quả tự đánh giá, chấm điểm và xếp loại cơ quan, đơn vị; các Sở, ngành được giao nhiệm vụ gửi kết quả tổng hợp, nhận xét đối với từng tiêu chí thành phần về Sở Nội vụ. Thời gian hoàn thành chậm nhất vào ngày 05/12 hàng năm.

Tổ thẩm định tiến hành thực hiện rà soát, phân tích, tổng hợp kết quả báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh. Thời gian hoàn thành chậm nhất vào ngày 15/12 hàng năm.

UBND tỉnh xem xét, bỏ phiếu thông qua kết quả, đánh giá. Báo cáo kết quả đánh giá, trình Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh (nếu có).

Sở Nội vụ hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ký quyết định xếp loại và công bố kết quả xếp loại của các cơ quan, đơn vị.

Thúy Hằng

Lượt xem:  586

Tin đã đưa
Xem theo ngày :