Tiếp tục tổ chức thực hiện hiệu quả việc giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ hai, ngày 12/08/2019 | 04:11 PM (GMT +7)
UBND tỉnh vừa có công văn 4662 /UBND-KSTTHC ngày 9/8/2019 gửi các Sở, Ban, ngành yêu cầu về việc tiếp tục tổ chức thực hiện hiệu quả việc giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Trung tâm Hành chính công.

Công dân giải quyết TTHC tại Trung tâm hành chính công.

Trong đó, UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư nghiêm túc thực hiện việc gửi thư xin lỗi tổ chức, cá nhân khi giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính trễ hạn theo đúng quy định tại Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ.

Các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Y tế, Nội vụ, Tài chính và Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai khẩn trương rà soát, đăng ký danh mục thủ tục hành chính giải quyết theo quy trình bốn bước đáp ứng yêu cầu tại Công văn số 4038/UBND-KSTTHC ngày 11/7/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Trung tâm tổng hợp danh mục thủ tục hành chính giải quyết theo quy trình bốn bước của các cơ quan, đơn vị, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt, đảm bảo đạt ít nhất 50% tổng số thủ tục hành chính đưa vào tiếp nhận tại Trung tâm và có số lượng hồ sơ phát sinh giao dịch đạt ít nhất 50% tổng số hồ sơ được giải quyết trung bình hằng tháng tại Trung tâm.

Các Sở: Giáo dục và Đào tạo, Thông tin và Truyền thông, Tài nguyên và Môi trường, Nội vụ và Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai khẩn trương cung cấp đầy đủ nội dung chi tiết cấu thành của từng thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền để thực hiện niêm yết công khai tại Trung tâm.

Sở Thông tin và Truyền thông sớm hoàn thành việc xây dựng, vận hành Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử theo chỉ đạo tại Quyết định số 274/QĐ-TTG ngày 12/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ; khẩn trương bổ sung các tiêu chí đánh giá trực tuyến việc giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông vào phần mềm để tổ chức đánh giá các cơ quan, đơn vị trong Quý III năm 2019 theo đúng quy định./.

Thùy Dung

Lượt xem:  283

Tin đã đưa
Xem theo ngày :