UBND tỉnh chỉ đạo một số nội dung xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2020
Thứ 4, ngày 14/08/2019 | 04:42 PM (GMT +7)
UBND tỉnh vừa có công văn số 4767/UBND-KTTH ngày 14/8/2019 gửi các Sở, Ban, ngành, Hội, đoàn thể thuộc tỉnh về một số nội dung xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2020.


Ảnh minh hoạ.

Theo đó, để đảm bảo việc xây dựng dự toán ngân sách năm 2020 phù hợp, hạn chế bổ sung ngoài dự toán cho các đơn vị trong năm 2020, UBND tỉnh yêu cầu: 

Các Sở, Ban, ngành thuộc tỉnh: rà soát các nhiệm vụ, kế hoạch, chương trình dự kiến sẽ triển khai trong năm 2020 (như các hoạt động kỷ niệm trong năm chẵn, các hoạt động do Sở, ngành tham mưu với quy mô toàn quốc hoặc khu vực dự kiến sẽ tổ chức tại tỉnh Quảng Nam; chương trình xúc tiến đầu tư trong và ngoài nước; tổ chức đoàn ra, đoàn vào,...), tổng hợp, báo cáo Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh cho ý kiến về chủ trương thực hiện trước tháng 11/2019 và lập dự toán, gửi hồ sơ cho Sở Tài chính để tổng hợp, tham mưu bố trí dự toán ngay từ đầu năm 2020 để đơn vị chủ động triển khai thực hiện, hạn chế số dư dự toán bị hủy hoặc phải bổ sung dự toán trong năm 2020. 

Các Sở được phân công quản lý đối với các Hội theo danh sách kèm theo tại Công văn số 2395/UBND-NC ngày 30/5/2016 của UBND tỉnh chịu trách nhiệm đôn đốc các Hội đề xuất nội dung công việc theo chức năng, nhiệm vụ đối với các hoạt động cần có kinh phí chi không thường xuyên và và thẩm định nội dung đảm bảo phù hợp với định hướng phát triển ngành, lĩnh vực, báo cáo tham mưu UBND tỉnh quyết định nhiệm vụ nhà nước giao cho các Hội thực hiện toàn bộ hoặc một phần đảm bảo phù hợp với khả năng hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước.

Các tổ chức Hội cấp tỉnh chịu trách nhiệm đề xuất các nội dung công việc phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và dự toán kinh phí thực hiện các hoạt động (kinh phí không thường xuyên) để báo cáo Sở được phân công quản lý tham mưu UBND tỉnh quyết định giao nhiệm vụ và lập dự toán, làm việc với Sở Tài chính để tham mưu cấp thẩm quyền bố trí dự toán kinh phí thực hiện trong năm 2020. 

Đồng thời, giao Sở Tài chính chủ trì theo dõi, hướng dẫn các đơn vị triển khai thực hiện và căn cứ các quy định của Luật Ngân sách Nhà nước, Quyết định số 26/2016/QĐ-UBND ngày 08/12/2016 của UBND tỉnh, khả năng cân đối của ngân sách và các nhiệm vụ được giao trong hoạt động của các Hội (phần kinh phí không thường xuyên), tổng hợp tham mưu UBND tỉnh báo cáo trình HĐND tỉnh xem xét quyết định phân bổ dự toán ngân sách nhà nước của các đơn vị năm 2020. 

UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện và gửi dự toán về Sở Tài chính trước ngày 15/10/2019 để tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh theo quy định. Trường hợp các Hội, các Sở, ngành không có đề xuất nội dung hoạt động, giao nhiệm vụ thì không được xem xét bổ sung dự toán sau khi giao kế hoạch năm 2020./.

Thuỳ Dung

Lượt xem:  322

Tin đã đưa
Xem theo ngày :